Autor: WL

OCENA STANU PSYCHICZNEGO I WYSTĘPOWANIA DEPRESJI U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W KRAKOWSKICH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH I OPIEKI ZDROWOTNEJ

Assessment of the physical state and the occurrence of depression in geriatric patients residing in the Cracow’s care and health care facilities Mariola Seń1, 2, Dorota Lizak1, 3, Edyta Laska1 1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska 2 Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska 3 I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, Kraków, Polska   Streszczenie Wstęp: Ze starzeniem się organizmu i wejściem w wiek podeszły wiąże się wiele problemów, m.in. zjawisko wielolekowości. Starzenie się jest jedną z głównych przyczyn wzrostu rozpowszechnienia depresji. Cel pracy: Wskazanie, jaki jest stan psychiczny i poziom występowania depresji mierzony Skalą Oceny Depresji GDS wśród mieszkańców domu pomoc społecznej (DPS) i pacjentów przebywających w szpitalu w wieku podeszłym. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 100 osób w wieku ≥60 lat: 50 leczyło się na oddziale chorób wewnętrznych i alergologii, a kolejne 50 to mieszkańcy DPS. Warunkiem włączenia do badań był brak zaburzeń funkcji poznawczych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Geriatrycznej Skali Oceny Depresji Yesavage’a (GDS) w wersji skróconej. Zastosowano analizę korelacji rang Spearmana oraz test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Hipotezy weryfikowano na poziomie istotności p=0,05. Wyniki: 52% badanych to kobiety, 48% mężczyźni. Badani byli w wieku między 60 a 90 i więcej lat. Tylko 6% badanych żyło w związku małżeńskim. Wszyscy najczęściej przyjmowali...

Read More

WYSTĘPOWANIE ALERGII WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV-VI WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Allergy occurrence among selected primary schools pupils of classes IV-VI in the Bielsko-Biala Dariusz Góra Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska Streszczenie Wstęp: Alergia jest to nadmierna, swoista odpowiedź immunologiczna na czynniki zewnętrzne, która prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. W Polsce na choroby alergiczne choruje około 20% populacji dziecięcej. Choroba ta jest zróżnicowana w zależności od regionu kraju. Polskie Towarzystwo Alergologiczne stwierdza, że na terenie całego kraju wśród populacji dzieci między 3. a 16. rokiem życia atopowe zapalenie skóry występuje u 4,7%. Alergia pokarmowa w Polsce dotyczy około 13% dzieci w wieku 6−7 lat i 11% dzieci w wieku 13−14 lat. Cel pracy: Próba przedstawienia oceny występowania alergii wśród uczniów klas IV−VI w wybranych szkołach podstawowych na terenie miasta Bielska-Białej. Materiał i metody: W marcu 2017 r. za zgodą dyrektorów szkół podstawowych (SP 22, SP 26, SP 28, SP 29, SP 32, SP 36) w Bielsku-Białej skierowano do rodziców, jako metodę sondażu, anonimowe (autorskie) ankiety diagnostycznego, których pytania dotyczyły występowania u ich dzieci różnego rodzaju alergii. Uczniowie uczęszczali do klas IV−VI szkół podstawowych. Na podstawie zebranych danych sporządzono odpowiednie tabele. Wyniki i wnioski: w badaniu ankietowym wzięło udział 999 uczniów. Na podstawie uzyskanych danych obliczono, że spośród tej liczby 305 uczniów ma alergię. Wybrane szkoły podstawowe zlokalizowane są w różnych częściach miasta Bielska-Białej. W szkołach, które znajdują się w strefach typowo przemysłowych (Komorowice i Wapienica) uczy się...

Read More

NARZĘDZIA MARKETINGOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AMBASADORÓW ZDROWIA I ICH WPŁYW NA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

Marketing tools used by health ambassadors for their impact on students of the Faculty of Health Sciences in Wroclaw Medical Univeristy Martyna Wiśniewska1, Jolanta Grzebieluch2 1 Studia doktoranckie, Zakład Biologii Człowieka, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Polska 2 Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska   Streszczenie Wstęp: Rozwój społeczeństwa oprócz pozytywnych aspektów, często niesie za sobą problemy w obszarze zdrowia człowieka. Ogromny wpływ na społeczeństwo wywierają media, a rozwój Internetu wzmacniają oddziaływania tzw. nowych mediów. Wiele osób zajmuje się edukacją zdrowotną szczególnie młodych, gdyż to głównie one są aktywnymi użytkownikami platform społecznościowych. Na rynku występują postacie, które poprzez swoją długotrwałą działalność w obrębie promowania zdrowego stylu życia osiągnęły olbrzymią popularność i mają ogromny wpływ na zmianę postaw zdrowotnych wielu osób. Konieczne jest zwiększenie profilaktyki zdrowotnej, której elementem może być wykorzystanie nowych mediów z udziałem ambasadorów zdrowia. Cel pracy: Ukazanie wybranych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez Annę Lewandowską i Ewę Chodakowską, a także próba ich oceny. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie styczeń-luty 2016 r. Pierwsza część kwestionariusza zawierała pytania odnoszące się do aktywności fizycznej oraz korzystania z social mediów, w drugiej części proszono studentów o wyrażenie opinii na temat Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. Pytania miały charakter zamknięty lub półzamknięty. Opinię, badani wyrażali w skali liczbowej lub odpowiadając na pytania TAK/NIE....

Read More

RYZYKO WYSTĘPOWANIA „CZARNYCH PUNKTÓW” W PROCESACH MEDYCZNYCH BLOKÓW OPERACYJNYCH W POLSCE

The risk of critical factors occurence in the medical processes on the operational blocks in Poland Izabela Witczak1, Wojciech Szorski2, Paulina Tokarzewska2, Beata Freier1, Dorota Kiedik1 1 Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska 2 Studenckie Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska   STRESZCZENIE Ryzyko występuje w każdej prowadzonej działalności medycznej, na każdym szczeblu organizacji, towarzyszy każdej „nieszczelnej procedurze” stosowanej w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Profesjonaliści medyczni oraz menadżerowie muszą mieć świadomość niebezpieczeństw występowania ryzyk czarnych punktów i wprowadzać odpowiednie procedury pozwalające na systematyczne działania umożliwiające zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem poprzez ich eliminację lub ograniczanie. Abstract  At every level of medical organization, occurring risk accompanies every “leaky procedure” used in diagnostic and therapeutic processes. Medical professionals and managers must be aware of the danger of the black spots and introduce appropriate procedures and systematic actions to manage identified risks by their elimination or reduction. Public Health Forum 2017;III(XI)4(43):256-262 WSTĘP Rozwój technologii medycznych, zwiększanie kwalifikacji personelu oraz stosowanie coraz nowocześniejszych technologii w medycynie sprawiły, że w XXI wieku świadczenia zdrowotne udzielane są szybciej, lepiej i częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Stale rosnąca dostępność do najnowszych osiągnięć naukowych/ technologicznych w dziedzinie medycyny przekłada się także na statystyki. Według danych opracowanych przez WHO z 56 krajów świata w samym 2004 roku wykonano 187−281 milionów operacji chirurgicznych, co oznacza, że zabiegom...

Read More

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK W POLSCE W LATACH 1945−2016 W ASPEKCIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE PRE-GRADUATION EDUCATIONAL SYSTEMS OF NURSES IN POLAND OVER THE YEARS 1945-2016 IN TERMS OF THE EUROPEAN UNION STANDARDS Jolanta Kolasińska1, Jacek Gajek1, Bernard Panaszek2 1 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersytetu Medycznego, Wrocław, Polska Streszczenie Cel pracy: Kompletna, jedyna w piśmiennictwie polskim, analiza porównawcza systemów kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek w latach 1945−2016 realizowanych w polskich szkołach w zestawieniu z ustaleniami Europejskiego Porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek sporządzonego w Strasburgu dnia 25 października 1967 roku oraz Dyrektywami Rady EWG ustalającymi standardy kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek w krajach członkowskich zjednoczonej Europy. Materiał i metody: W badaniu dokonano analizy 57 programów kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek, obowiązujących w Polsce, w latach 1945−2016 z uwzględnieniem prób ich ujednolicenia w latach 1961−2016. Programy analizowano w aspekcie podobieństw i różnic z wymogami Europejskiego Porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek sporządzonego w Strasburgu dnia 25 października 1967 roku oraz dyrektyw EWG . Wyniki: Próby ujednolicenia systemów kształcenia zawodowego pielęgniarek w Polsce w latach 1961−2016 wiążą się z podnoszeniem wymagań wstępnych dla kandydatów do szkół, wydłużaniem czasu kształcenia i podnoszeniem wymiarów godzin kształcenia zawodowego. Kształcenie pielęgniarek w Polsce w latach poprzedzających powstanie Europejskiego Porozumienia, jak i późniejszych, mimo różnic w wielu aspektach spełniało wymogi tego porozumienia. Likwidacja w 1996 roku Liceów Medycznych była kolejnym krokiem w dostosowywaniu kształcenia zawodowego pielęgniarek do wymogów...

Read More