Autor: WL

Znaczenie reakcji IgE-zależnej w aktywacji bazofilów w zespole pokrzywki kontaktowej wywołanej haptenem

Impact of IgE-mediated reaction on basophils activity in contact urticaria syndrome caused by haptens Bernard Panaszek, Emilia Królewicz, Krzysztof Gomułka Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska STRESZCZENIE Cel: znaczenie reakcji IgE-zależnej w aktywacji bazofilów w zespole pokrzywki kontaktowej wywołanej haptenem. Materiał i metody: na podstawie informacji uzyskanych z wywiadu oraz wyników testów płatkowych wyodrębniono grupę pacjentów z nadwrażliwością na parafenylodiaminę (PPD) i na metale ciężkie (nikiel, kobalt), u których występowały objawy anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt nosa, astma oskrzelowa, spadek ciśnienia krwi) po kontakcie z tymi haptenami. Grupę kontrolną reprezentowały osoby bez skazy atopowej i nadwrażliwości na alergeny o małej masie cząsteczkowej. U wszystkich badanych osób, metodą cytometrii przepływowej oznaczano ekspresję cząstek CD63 oraz CD203c na bazofilach stymulowanych zróżnicowanymi stężeniami PPD oraz anty-IgE. Wyniki: pod wpływem stymulacji roztworem PPD w każdym z zastosowanych stężeń nie wykazano znacznego wzrostu ekspresji CD63 oraz CD203c w stosunku do kontroli negatywnej, zarówno u osób z nadwrażliwością alergiczną, jak i wśród osób zdrowych. Natomiast osoby z nadwrażliwością alergiczną w próbie pozytywnej, w wyniku stymulacji anty-IgE demonstrowały wzrost ekspresji cząstek CD63 w granicach 54,6% (min=35,4%; max=85,7%), a cząstek CD203c – w granicach 41,1% (min=22,8; max=76,6%). U osób zdrowych ekspresja CD63 w próbie pozytywnej wynosiła 14,7% (min=10,1%; max=17,3%), a ekspresja CD203c 15,4% (min=12,4%; max=18,2%), była zatem odpowiednio trzykrotnie i dwukrotnie niższa. Wnioski: w złożonym patomechanizmie reakcji anafilaktycznej wywołanej przez hapteny IgE...

Read More

Zapewnienie opieki nad seniorami na terenie Dolnego Śląska

Provading senior care in the area of Lower Silesia Magdalena Matuszewska, Ewa Kuriata-Kościelniak Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska STRESZCZENIE Starzenie się społeczeństwa stanowi jeden z wielu obszarów zainteresowań szeroko pojętego zdrowia publicznego. Zwiększająca się liczba seniorów i nestorów w społeczeństwie wymaga podejmowania wielowymiarowych działań w celu zaspokojenia ich potrzeb, a także zapewnienia im coraz lepszej jakości życia. Na terenie Dolnego Śląska osoby powyżej 65. roku życia stanowią 16,2% całej populacji. Analiza pełnego zakresu opieki nad seniorami pozwala wyodrębnić ważne aspekty opieki zdrowotnej, jak i pomocy socjalnej, egzystencjalnej. Chociaż nieocenioną rolę w opiece nad osobami starszymi pełni nadal rodzina, w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój sektora prywatnego, oferującego różnego rodzaju formy zabezpieczenia społecznego. Mimo widocznych starań władz lokalnych, nadal odnotowuje się wysoki deficyt w zakresie zaspokojenia szeregu ważnych potrzeb starszych mieszkańców omawianego regionu. Słowa kluczowe: starzenie się, opieka geriatryczna ABSTRACT Aging of society constitutes one of the many interest areas broadly described as public health. Growing number of seniors and the elderly in society demands multidimensional actions aiming at securing their needs, as well as ensuring better life standards. In the area of Lower Silesia people above the age of 65 constitute 16.2% of the population. Analysis of the complete range of senior care enables to distinguish essential aspects of health care, as well as social and existential care....

Read More

Stres zawodowy doświadczany przez przedstawicieli branży dentystycznej i jego uwarunkowania

Occupational stress experienced by the dental industry and its determinants Paweł Rasmus1, Katarzyna Robaczyńska2, Jacek Apanasewicz3, Tomasz Sobów1 1 Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2 Zakład Zarządzania Ochroną Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 3 Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Suwałki, Polska STRESZCZENIE Cel. Celem badań było zapoznanie się z subiektywną oceną pracy i narażeniem na stres w miejscu pracy w grupie przedstawicieli dwóch specjalności dentystycznych – dentystów i techników dentystycznych. Badania miały na celu również porównanie subiektywnej oceny pracy respondentów ze względu na cechy takie jak płeć oraz stażu pracy. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 110 specjalistów praktykujących w Polsce, w tym 42 lekarzy dentystów i 68 techników dentystycznych. Użyto Kwestionariusza do Subiektywnej Oceny Pracy oraz ankiety socjodemograficznej, pozwalającej na poznanie środowiska życia respondentów. Wybór ankietowanych był oparty na metodzie doboru celowego. Kryterium włączenia do badań była aktywność zawodowa. Do interpretacji wyników posłużył system norm stenowych w opracowaniu Dudka. Wyniki. Po analizie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ponad 70% specjalistów z branży dentystycznej uzyskało wyniki sugerujące występowanie stresu zawodowego na wysokim poziomie. Badane grupy różniły się pod względem nasilenia poszczególnych skal stresu zawodowego. Wykonywany zawód ma istotny wpływ na odczuwanie wybranych aspektów stresu zawodowego, podobnie jak płeć oraz staż pracy. Wnioski. Branża dentystyczna jest silnie narażona na występowanie stresu zawodowego w środowisku pracy. Profilaktyka zdrowia psychicznego wprowadzona na...

Read More

Zróżnicowanie poziomu wypalenia zawodowego pracowników kadry medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Differentiation of the level of professional burnout among medical staff of Wroclaw Medical University Hospital. Dagmara Gaweł-Dąbrowska1, Julian Maciaszek2, Dorota Łuc2, Wojciech Borowicz2, Hanna Wiciak2 1 Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska 2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska STRESZCZENIE Cel: Celem badań była ocena wypalenia zawodowego wybranych grup pracowników kadry medycznej, zatrudnionych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Materiał i metoda: W latach 2014–2016 wśród pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeprowadzone zostały anonimowe badania ankietowe z użyciem standaryzowanego kwestionariusza LBQ Massimo Santinello w polskiej adaptacji. W badaniu wzięło udział łącznie 309 osób – 211 kobiet i 98 mężczyzn. Prezentowana praca stanowi analizę statystyczną danych z badania w ujęciu ogólnym oraz z uwzględnieniem podziału na wykonywany zawód. Wyniki: U 73,8% ankietowanych wykazano w co najmniej jednym aspekcie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego. Wysoki stopień wypalenia zawodowego w co najmniej jednym aspekcie stwierdzono u 88% ratowników medycznych, u 76,7% pielęgniarek i położnych, u 74,6% lekarzy oraz u 50% fizjoterapeutów poddanych badaniu. U badanych fizjoterapeutów wykazano istotnie niższe ryzyko wypalenia zawodowego w porównaniu z pozostałymi grupami: ratownikami medycznymi (p=0,008), lekarzami (p=0,026) oraz pielęgniarkami i położnymi (p=0,029). Wnioski: 1. Pracownicy zawodów medycznych są w wysokim stopniu narażeni na wystąpienie wszystkich składowych wypalenia zawodowego. 2. Praca fizjoterapeutów prawdopodobnie związana jest z mniejszym wyczerpaniem psychofizycznym w porównaniu...

Read More