Autor: WL

Ocena jakości życia dzieci z alergicznym nieżytem nosa

Assessment of quality of life in children with allergic rhinitis Hanna Sikorska-Szaflik, Barbara Sozańska I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska Streszczenie Alergiczny nieżyt nosa jest najczęstszym przewlekłym schorzeniem u dzieci. Objawami są blokada i świąd nosa, nadmierna wydzielina z nosa i kichanie. Choroba wpływa na jakość życia dzieci bezpośrednio z powodu objawów, ale i pośrednio poprzez powodowanie m.in.: zmęczenia, trudności z zasypianiem, rozbicia. Zaburzone jest nie tylko samopoczucie fizyczne dziecka, ale też sfera socjalna i emocjonalna. Ocena, które z objawów są najbardziej dokuczliwe różni się w zależności od wieku pacjenta. Schorzenie stanowi także problem finansowy, generując koszty związane z długotrwałym leczeniem, diagnostyką i opieką medyczną. Poziom jakości życia dzieci można określać przy użyciu kwestionariuszy ogólnych i specyficznych. Kwestionariusze ogólne są bardziej uniwersalne, pozwalają zbadać zależność pomiędzy stanem zdrowia a wieloma innymi czynnikami. Kwestionariusze szczegółowe dostarczają informacji na temat wybranych aspektów jakości życia związanych z chorobą. Dobór właściwego kwestionariusza ma istotne znaczenie w procesie planowania badania, zapewnia ocenę takich aspektów, których nie da się określić w rutynowym badaniu lekarskim a zebranie danych zarówno od dziecka, jak i rodzica umożliwia ocenę wpływu choroby na funkcjonowanie całej rodziny. W artykule opisano wybrane kwestionariusze wykorzystywane w ocenie jakości życia z podkreśleniem ich zalet i przydatności użycia. Zaznaczono, na czym powinien opierać się wybór rodzaju ankiety zastosowanej w badaniu. Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu alergicznego nieżytu...

Read More

Znaczenie witaminy B17 w leczeniu chorób nowotworowych – praca przeglądowa

The importance of vitamin B17 in cancer treatment – review Arleta Tyszkiewicz1, Agata Kozioł1,2, Anna Felińczak1,3, Grażyna Szymańska-Pomorska1 1 Wydział Profilaktyki i Zdrowia, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna, Wrocław, Polska 2 Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław Polska 3 Zakład Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska STRESZCZENIE W niniejszym artykule zostały wymienione substancje roślinne, które mogą wykazywać wpływ na przebieg choroby nowotworowej, w szczególności została opisana witamina B17 i jej działanie na organizm, dawkowanie oraz zawartość w materiale roślinnym. Słowa kluczowe: witamina B17, choroby nowotworowe, profilaktyka, dieta ABSTRACT In this article they are listed plant substances that may have an impact on the course of the cancer in particular, has been described vitamin B17 and its effects on the body, the dosage and the content in the plant material. Key words: vitamin B17, cancer treatment, prevention, diet Public Health Forum. 2017;III(XI)2(41):93-100 WSTĘP Liczne badania wskazują, że wiele osób cierpiących na raka korzysta z alternatywnego leczenia. „Alternatywne leczenie raka” wiąże się z istotnym ryzykiem [1]. Aktualne informacje dostępne w Medycynie Komplementarnej i Alternatywnej (CAM) odnośnie leczenia nowotworów dają choremu nadzieje do całkowitego wyleczenia się z choroby [2]. Wiele stron internetowych zachęca do „alternatywnego leczenia raka”, a większość z nich oferuje sprzedaż produktów, dzięki którym chory wyzdrowieje. Od około 40 lat, letril (witamina B17) jest jednym z najbardziej popularnych „alternatywnych leków przeciwnowotworowych” [3]. Letril występuje pod nazwą amigdalina, mandelonitrile,...

Read More

Pierwotne niedobory odporności – niedoceniany problem kliniczny

Primary immunodeficiency – underestimated clinical problem Joanna Kołodziejczyk, Jacek Gocki, Michał Przybyszewski, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Zbigniew Bartuzi Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska STRESZCZENIE Pierwotne niedobory odporności są heterogenną, rzadko występującą, grupą schorzeń charakteryzującą się głównie nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i innych narządów, a także większą skłonnością do schorzeń autoimmunizacyjnych i chorób nowotworowych. Wcześnie ustalone rozpoznanie i odpowiednie leczenie chorych nie tylko zmniejsza ryzyko ciężkich zakażeń, ale pozwala na normalne życie. Wśród pierwotnych niedoborów odporności najczęściej spotykamy niedobory przeciwciał. Natomiast najcięższy przebieg obserwuje się w mieszanych zaburzeniach odporności humoralnej i komórkowej. Pierwotne niedobory odporności występują bardzo rzadko, jednak istnieją w rzeczywistości klinicznej i trzeba o nich pamiętać. Słowa kluczowe: pierwotny niedobór odporności, immunoglobuliny, szczepienia ABSTRACT Primary immunodeficiency disorders are rare heterogeneous group of diseases characterised by recurrent infections of respiratory tract and other organs, increased susceptibility to autoimmune and neoplastic disorders. Early made diagnosis and proper treatment not only lessens the risk of severe infections but also lets patients lead normal life. Humoral deficiencies are the most frequent primary immunodeficiencies, however the most severe course of disease is observed in combined T and B-cell immunodeficiencies. Primary immunodeficiency disorders occur rarely but we should always keep them in mind. Key words: primary immunodeficiency, immunoglobulins, vaccinations Public Health Forum. 2017;III(XI)2(41):87-92 Wstęp Układ odpornościowy jest wyspecjalizowanym układem wykształconym w toku ewolucji, którego główną rolą...

Read More

Lekarz rodzinny kontra specjalista na „szybkiej ścieżce onkologicznej” – obserwacje własne

A family doctor vs the specialist at the “fast oncological pathway” – own observations Hanna Waligórska, Sylwia Zygmunt, Erwin Strzesak Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Poznań, Polska STRESZCZENIE Celem artykułu jest analiza porównawcza wystawionych kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przez lekarzy rodzinnych i specjalistów w odniesieniu do podjęcia dalszego etapu leczenia. Pod uwagę wzięci zostali pacjenci, którzy trafili z kartami DiLO do Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Analiza ma na celu pokazanie, na ile trafnie są wystawiane karty DiLO przez lekarzy rodzinnych i jaki procent pacjentów podjął dalszą diagnostykę i leczenie onkologiczne. Następnie przeanalizowano wizyty pacjentów z kartami DiLO wystawionymi przez lekarzy specjalistów i sprawdzono, jaki odsetek pacjentów podjął dalsze leczenie. Słowa kluczowe: lekarz rodzinny, ustawa, Wielkopolskie Centrum Onkologii ABSTRACT The aim of the article is a comparative analysis of Diagnostics and Oncology Cards issued by general practitioners and specialists with reference to taking by patients further cancer treatment The patients who were taken into consideration are those with Diagnostics and Oncology Cards, hospitalized in the Greater Poland Cancer Center . The analysis is designed to show how accurately the cards are issued by general practitioners and what percentage of patients have taken further oncological treatment. Afterwards, visits of patients with Diagnostics and Oncology Cards issued by medical specialist were analysed to review what percentage of patients have taken further cancer treatment. Key words: general practitioner, act of law, The...

Read More

Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (chomik, szczur, mysz)

Importance of selected pet allergens in the development of allergic diseases (hamster, rat, mouse) Hanna Sikorska-Szaflik, Wanda Balińska-Miśkiewicz, Ewa Willak-Janc I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska STRESZCZENIE Wzrastająca popularność małych gryzoni hodowanych jako zwierzątka domowe ma wpływ na częstość rozpoznawania alergii na te zwierzęta. Źródła alergenów są różne w zależności od gatunku zwierzęcia Najczęściej są nimi mocz, naskórek, ślina, surowica. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi cząsteczek alergenów łatwo ulegają one aerolizacji i wraz z wdychanym powietrzem dostają się do dróg oddechowych człowieka. Udowodniono, że narażenie na alergeny zwierząt może skutkować rozwojem astmy, alergicznego nieżytu nosa a także alergicznego zapalenia spojówek. U pracowników laboratoriów wpływa na wystąpienie chorób zawodowych. Opisywano także ciężkie reakcje anafilaktyczne po kontakcie ze zwierzęciem. W pracy zaprezentowano dotychczasowy stan wiedzy na temat wpływu alergenów wybranych zwierząt domowych na rozwój chorób alergicznych. Omówiono poznane dotychczas alergeny główne i mniejsze chomika, szczura oraz myszy wywołujące objawy alergiczne. Przedstawiono wybrane z literatury przypadki pacjentów z reakcjami alergicznymi, również z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi, po kontakcie z tymi zwierzętami. Podano sposoby diagnostyki alergii oraz opisano sposoby na minimalizację kontaktu z alergenami. Słowa kluczowe: alergia, astma, gryzonie, zwierzęta futerkowe ABSTRACT The prevalence of allergies to small rodents is increasing in connection with growing popularity of these animals kept as pets. The sources of allergens are different depending on the species of animal. Most often allergens are found in...

Read More