Autor: WL

PNEUMOCOCCAL VACCINATION IN THE ADULT POPULATION IN POLAND – THE UP-TO-DATE ANALYSIS

Andrzej M. Fal1, Dorota M. Fal2, Dorota Kiedik1, Barbara Gad-Karpierz3 1 Department of Public Health, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland 2 Polish Society of Public Health, Warsaw, Poland 3 LUXMed, Warsaw, Poland Public Health Forum 2018;IV(XII)1(44):08-15 INTRODUCTION Chronic respiratory tract diseases and chronic cardiovascular diseases are, apart from the cancer, the main causes of morbidity and mortality in developed countries. These diseases affect primarily people over 40 years of age, and their incidence increases further with age. The main diseases in these groups: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), ischemic heart disease and heart failure (HF) belong to the group of chronic diseases of civilization with at least partially defined risk factors. Several elements are important in limiting their impact on the population health as well as on their social and economic effects: • Above all, prevention – the most effective and the most cost-effective way to fight the disease; • Chronic treatment – i.e. the treatment of a disease in a stable period from the moment of its diagnosis; • Prevention and treatment of exacerbations, which have the greatest impact on disease progression, and on the other hand there are periods of the disease with the largest use of healthcare resources; • Rehabilitation – i.e. the attempt to minimize the permanent impact of the disease on the body. Chronic obstructive pulmonary disease is one of...

Read More

Szczepienia przeciw pneumokokom w populacji osób dorosłych w Polsce – bieżąca analiza

Andrzej M. Fal1, Dorota M. Fal2, Dorota Kiedik1, Barbara Gad-Karpierz3 1 Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska 2 Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska 3 Grupa LUX Med, Warszawa, Polska Public Health Forum 2018;IV(XII)1(44):16-23 WSTĘP Przewlekłe choroby układu oddechowego oraz przewlekłe choroby układu krążenia są obok nowotworów głównymi przyczynami chorobowości i umieralności w krajach rozwiniętych. Są to schorzenia dotyczące przede wszystkim osób w wieku powyżej 40. roku życia, a częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem. Podstawowe choroby w tej grupie wiekowej: przewlekła obturacyjna choroba płuc, niedokrwienna choroba serca i niewydolność serca należą do chorób cywilizacyjnych przewlekłych, o co najmniej częściowo zdefiniowanych czynnikach ryzyka. W ograniczaniu ich wpływu na zdrowie populacji, a także ich efektów społecznych i ekonomicznych istotnych jest kilka elementów. Przede wszystkim prewencja jako najskuteczniejszy i najbardziej kosztowo efektywny sposób walki z chorobą. Leczenie przewlekłe – czyli leczenie choroby w okresie stabilnym od momentu jej rozpoznania. Zapobieganie i leczenie zaostrzeń mających największy wpływ na progresję chorobową, a z drugiej strony będących okresami choroby o największym użyciu zasobów opieki zdrowotnej. Rehabilitacja, czyli próba minimalizacji trwałego wpływu choroby na organizm. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych w skali świata (ryc.1). To czwarta, a w Stanach Zjednoczonych trzecia, najczęstsza przyczyna zgonów (GOLD2018) [1]. Zaostrzenia POChP oznaczają nagłe pogorszenia...

Read More

EXPERIENCE OF THE USING NATURAL SORBENTS AS A PREVENTIVE FOOD

WYKORZYSTANIE NATURALNYCH SORBENTÓW JAKO ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ (PREVENTIVE FOOD) Tatyana A. Golovkova, Оlena V. Antonova State establishment “Dnipropetrovs’k Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”,Department of General Hygiene, Dnipro, Ukraine ABSTRACT The attention of specialists is focused on different areas direction of the impact of HM on the human body for the prevention of the negative consequences and preserve health. It is particular importance for the population of industrial territories. Due to the tropism of the HM of the environment to the reproductive system of the pregnant woman, complicated multidimensional research has been carried out. It allowed to assess the use of bioprophylaxis of the negative effects of the metal loading in the Dnipropetrovsk region using pectin-containing nutritional supplements. According to the results of previous surveys or pectin prophylaxis 40 women – residents of the experimental regions of Dnipro city were selected, whose blood levels were determined by the excess of concentrations of toxic metals – lead and cadmium according to current norms or at the level of metal carriers (above 0.2 μg / ml). The estimation of the effectiveness of pectin prophylaxis of the negative effects of VM on the body was carried out in pregnant women by simile of the data of biomonitoring, porphyrin metabolism indices before and after the use of pectin containing additives – “Pectic Pill”, produced by the Sumy Technologies Association in Kyiv. After three...

Read More

Apsik! Nowy sposób na alergię!

Alergie stanowią bardzo ważny, ale często bagatelizowany problem zdrowotny. Alergiczny nieżyt nosa jest bardzo częstym schorzeniem w polskiej populacji. Na podstawie wyników największego badania epidemiologicznego chorób alergicznych można oszacować, że ponad 14,5 mln osób w Polsce cierpi na nieżyty nosa, a ponad 8,5 mln na alergiczny nieżyt nosa.[1]Jak radzić sobie z alergicznym nieżytem nosa? Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania telemedyczne, takie jak kompleksowa, personalizowana aplikacja mobilna Apsik!, stworzona we współpracy z pacjentami i alergologami z Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w Warszawie – do pobrania bezpłatnie w App Store i Google Play.  – Objawami alergicznego nieżytu nosa są wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, uczucie zatkania i świąd nosa, kichanie i objawy spojówkowe. Alergiczny nieżyt nosa znacząco obniża jakość życia chorych, wpływa na życie społeczne oraz zmniejsza efektywność nauki i pracy. Nieleczony lub nieprawidłowo leczony, może być przyczyną powikłań ze strony dolnych dróg oddechowych, zatok przynosowych i uszu – mówi dr n. med. Piotr Rapiejko z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przyczyn alergii może być wiele, wśród najczęściej występujących wymienia się zanieczyszczenie środowiska i występujące w środowisku alergeny. Nasilenie objawów chorobowych jest ściśle uzależnione od stopnia ekspozycji na aeroalergeny, na które chory jest uczulony. Ważne, by pacjenci zagrożeni objawami alergii monitorowali stan otoczenia, czynniki im zagrażające oraz swoje objawy. Zmniejszenie ekspozycji na alergeny, obok immunoterapii alergenowej oraz farmakoterapii, jest zasadniczym elementem leczenia chorób alergicznych. Z pomocą alergikom przychodzą nowoczesne...

Read More

UZUPEŁNIENIE STRESZCZEŃ WYSTĄPIEŃ ZAPREZENTOWANYCH NA III MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO

WROCŁAW, 30.11-01.12.2017 (w kolejności alfabetycznej według autorów) OCENA WYSTĘPOWANIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I PIERSIOWEGO U KOBIET PO ZABIEGU MASTEKTOMII W OPARCIU O WŁASNE BADANIA ANKIETOWE THE ASSESSMENT OF INCIDENCE OF PAIN IN THE CERVICAL AND THORACIC SPINE IN WOMEN AFTER MASTECTOMY BASED ON A SURVEY QUESTIONNAIRE Ridan T.1, Sitek E.1, Włoch A.2, Opuchlik A.2, Lipińska A.2,3 1 Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, POLSKA 2 Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska 3 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska Wprowadzenie: Rak piersi jest najczęściej występującym wśród Polek nowotworem złośliwym. Radykalne leczenie nowotworu związane z amputację piersi, wpływa nie tylko na wygląd, stan psychiczny kobiety i estetykę ciała, ale także biomechanikę, napięcie mięśniowe, powięziowe, co może także powodować dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa. Cel pracy: ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego oraz piersiowego u kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii. Materiał i metody: Badaniami ankietowym objęto 57 kobiet w wieku 50−70 lat (średni wiek 59,65 roku, SD=6,47) po zabiegu mastektomii, zrzeszonych w klubach Amazonek województwa małopolskiego i śląskiego. Do badań zakwalifikowano 52 prawidłowo wypełnione ankiety. Do badań wykorzystano ankietę własną, protokół diagnostyczny MDT McKenziego dla odcinka szyjnego i piersiowego oraz skalę VAS. Dane uzyskane w badaniu poddano obliczeniom statystycznym w programie Statistica 12.0. Zastosowano test zgodności „chi kwadrat” χ2, test U Manna-Whitney’a oraz korelację rang Spearmana (przyjęty poziom istotności (p≤0,05). Wyniki: W wyniku...

Read More