Autor: WL

Apsik! Nowy sposób na alergię!

Alergie stanowią bardzo ważny, ale często bagatelizowany problem zdrowotny. Alergiczny nieżyt nosa jest bardzo częstym schorzeniem w polskiej populacji. Na podstawie wyników największego badania epidemiologicznego chorób alergicznych można oszacować, że ponad 14,5 mln osób w Polsce cierpi na nieżyty nosa, a ponad 8,5 mln na alergiczny nieżyt nosa.[1]Jak radzić sobie z alergicznym nieżytem nosa? Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania telemedyczne, takie jak kompleksowa, personalizowana aplikacja mobilna Apsik!, stworzona we współpracy z pacjentami i alergologami z Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w Warszawie – do pobrania bezpłatnie w App Store i Google Play.  – Objawami alergicznego nieżytu nosa są wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, uczucie zatkania i świąd nosa, kichanie i objawy spojówkowe. Alergiczny nieżyt nosa znacząco obniża jakość życia chorych, wpływa na życie społeczne oraz zmniejsza efektywność nauki i pracy. Nieleczony lub nieprawidłowo leczony, może być przyczyną powikłań ze strony dolnych dróg oddechowych, zatok przynosowych i uszu – mówi dr n. med. Piotr Rapiejko z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przyczyn alergii może być wiele, wśród najczęściej występujących wymienia się zanieczyszczenie środowiska i występujące w środowisku alergeny. Nasilenie objawów chorobowych jest ściśle uzależnione od stopnia ekspozycji na aeroalergeny, na które chory jest uczulony. Ważne, by pacjenci zagrożeni objawami alergii monitorowali stan otoczenia, czynniki im zagrażające oraz swoje objawy. Zmniejszenie ekspozycji na alergeny, obok immunoterapii alergenowej oraz farmakoterapii, jest zasadniczym elementem leczenia chorób alergicznych. Z pomocą alergikom przychodzą nowoczesne...

Read More

UZUPEŁNIENIE STRESZCZEŃ WYSTĄPIEŃ ZAPREZENTOWANYCH NA III MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO

WROCŁAW, 30.11-01.12.2017 (w kolejności alfabetycznej według autorów) OCENA WYSTĘPOWANIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I PIERSIOWEGO U KOBIET PO ZABIEGU MASTEKTOMII W OPARCIU O WŁASNE BADANIA ANKIETOWE THE ASSESSMENT OF INCIDENCE OF PAIN IN THE CERVICAL AND THORACIC SPINE IN WOMEN AFTER MASTECTOMY BASED ON A SURVEY QUESTIONNAIRE Ridan T.1, Sitek E.1, Włoch A.2, Opuchlik A.2, Lipińska A.2,3 1 Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, POLSKA 2 Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska 3 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska Wprowadzenie: Rak piersi jest najczęściej występującym wśród Polek nowotworem złośliwym. Radykalne leczenie nowotworu związane z amputację piersi, wpływa nie tylko na wygląd, stan psychiczny kobiety i estetykę ciała, ale także biomechanikę, napięcie mięśniowe, powięziowe, co może także powodować dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa. Cel pracy: ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego oraz piersiowego u kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii. Materiał i metody: Badaniami ankietowym objęto 57 kobiet w wieku 50−70 lat (średni wiek 59,65 roku, SD=6,47) po zabiegu mastektomii, zrzeszonych w klubach Amazonek województwa małopolskiego i śląskiego. Do badań zakwalifikowano 52 prawidłowo wypełnione ankiety. Do badań wykorzystano ankietę własną, protokół diagnostyczny MDT McKenziego dla odcinka szyjnego i piersiowego oraz skalę VAS. Dane uzyskane w badaniu poddano obliczeniom statystycznym w programie Statistica 12.0. Zastosowano test zgodności „chi kwadrat” χ2, test U Manna-Whitney’a oraz korelację rang Spearmana (przyjęty poziom istotności (p≤0,05). Wyniki: W wyniku...

Read More

OCENA STANU PSYCHICZNEGO I WYSTĘPOWANIA DEPRESJI U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W KRAKOWSKICH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH I OPIEKI ZDROWOTNEJ

Assessment of the physical state and the occurrence of depression in geriatric patients residing in the Cracow’s care and health care facilities Mariola Seń1, 2, Dorota Lizak1, 3, Edyta Laska1 1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska 2 Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska 3 I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, Kraków, Polska   Streszczenie Wstęp: Ze starzeniem się organizmu i wejściem w wiek podeszły wiąże się wiele problemów, m.in. zjawisko wielolekowości. Starzenie się jest jedną z głównych przyczyn wzrostu rozpowszechnienia depresji. Cel pracy: Wskazanie, jaki jest stan psychiczny i poziom występowania depresji mierzony Skalą Oceny Depresji GDS wśród mieszkańców domu pomoc społecznej (DPS) i pacjentów przebywających w szpitalu w wieku podeszłym. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 100 osób w wieku ≥60 lat: 50 leczyło się na oddziale chorób wewnętrznych i alergologii, a kolejne 50 to mieszkańcy DPS. Warunkiem włączenia do badań był brak zaburzeń funkcji poznawczych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Geriatrycznej Skali Oceny Depresji Yesavage’a (GDS) w wersji skróconej. Zastosowano analizę korelacji rang Spearmana oraz test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Hipotezy weryfikowano na poziomie istotności p=0,05. Wyniki: 52% badanych to kobiety, 48% mężczyźni. Badani byli w wieku między 60 a 90 i więcej lat. Tylko 6% badanych żyło w związku małżeńskim. Wszyscy najczęściej przyjmowali...

Read More

WYSTĘPOWANIE ALERGII WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV-VI WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Allergy occurrence among selected primary schools pupils of classes IV-VI in the Bielsko-Biala Dariusz Góra Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska Streszczenie Wstęp: Alergia jest to nadmierna, swoista odpowiedź immunologiczna na czynniki zewnętrzne, która prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. W Polsce na choroby alergiczne choruje około 20% populacji dziecięcej. Choroba ta jest zróżnicowana w zależności od regionu kraju. Polskie Towarzystwo Alergologiczne stwierdza, że na terenie całego kraju wśród populacji dzieci między 3. a 16. rokiem życia atopowe zapalenie skóry występuje u 4,7%. Alergia pokarmowa w Polsce dotyczy około 13% dzieci w wieku 6−7 lat i 11% dzieci w wieku 13−14 lat. Cel pracy: Próba przedstawienia oceny występowania alergii wśród uczniów klas IV−VI w wybranych szkołach podstawowych na terenie miasta Bielska-Białej. Materiał i metody: W marcu 2017 r. za zgodą dyrektorów szkół podstawowych (SP 22, SP 26, SP 28, SP 29, SP 32, SP 36) w Bielsku-Białej skierowano do rodziców, jako metodę sondażu, anonimowe (autorskie) ankiety diagnostycznego, których pytania dotyczyły występowania u ich dzieci różnego rodzaju alergii. Uczniowie uczęszczali do klas IV−VI szkół podstawowych. Na podstawie zebranych danych sporządzono odpowiednie tabele. Wyniki i wnioski: w badaniu ankietowym wzięło udział 999 uczniów. Na podstawie uzyskanych danych obliczono, że spośród tej liczby 305 uczniów ma alergię. Wybrane szkoły podstawowe zlokalizowane są w różnych częściach miasta Bielska-Białej. W szkołach, które znajdują się w strefach typowo przemysłowych (Komorowice i Wapienica) uczy się...

Read More

NARZĘDZIA MARKETINGOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AMBASADORÓW ZDROWIA I ICH WPŁYW NA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

Marketing tools used by health ambassadors for their impact on students of the Faculty of Health Sciences in Wroclaw Medical Univeristy Martyna Wiśniewska1, Jolanta Grzebieluch2 1 Studia doktoranckie, Zakład Biologii Człowieka, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Polska 2 Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska   Streszczenie Wstęp: Rozwój społeczeństwa oprócz pozytywnych aspektów, często niesie za sobą problemy w obszarze zdrowia człowieka. Ogromny wpływ na społeczeństwo wywierają media, a rozwój Internetu wzmacniają oddziaływania tzw. nowych mediów. Wiele osób zajmuje się edukacją zdrowotną szczególnie młodych, gdyż to głównie one są aktywnymi użytkownikami platform społecznościowych. Na rynku występują postacie, które poprzez swoją długotrwałą działalność w obrębie promowania zdrowego stylu życia osiągnęły olbrzymią popularność i mają ogromny wpływ na zmianę postaw zdrowotnych wielu osób. Konieczne jest zwiększenie profilaktyki zdrowotnej, której elementem może być wykorzystanie nowych mediów z udziałem ambasadorów zdrowia. Cel pracy: Ukazanie wybranych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez Annę Lewandowską i Ewę Chodakowską, a także próba ich oceny. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie styczeń-luty 2016 r. Pierwsza część kwestionariusza zawierała pytania odnoszące się do aktywności fizycznej oraz korzystania z social mediów, w drugiej części proszono studentów o wyrażenie opinii na temat Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. Pytania miały charakter zamknięty lub półzamknięty. Opinię, badani wyrażali w skali liczbowej lub odpowiadając na pytania TAK/NIE....

Read More