Heat-not-burn tobacco products: a systematic literature review

Erikas Simonavicius1, Ann McNeill1,2, Lion Shahab3, Leonie S Brose1,2

1ODDZIAŁ UZALEŻNIEŃ, INSTYTUTU PSYCHIATRII, PSYCHOLOGII I NEURONAUKI, KING’S COLLEGE LONDON, LONDYN, WIELKA BRYTANIA

2 UK CENTRE FOR TOBACCO AND ALCOHOL STUDIES, WIELKA BRYTANIA

3 WYDZIAŁ NAUK BEHAWIORALNYCH I ZDROWIA, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, LONDYN, WIELKA BRYTANIA

Streszczenie

Cel pracy: Przegląd piśmiennictwa pochodzącego z recenzowanych czasopism i dotyczącego produktów podgrzewających tytoń (HnB – heat-not-burn), ich wtórnych emisji i stosowania u ludzi. Ponadto autorzy mieli na celu rozróżnienie badań niezależnych i sponsorowanych przez przemysł tytoniowy.

Źródła danych: Bazy danych Medline, Embase, PsycINFO, ProQuest, Scopus i Web of Science przeszukane pod kątem badań dotyczących HnB opublikowanych pomiędzy grudniem 2009 a 6 listopada 2017, ponadto przejrzano bibliografie i skontaktowano się z badaczami, uzyskując 637 wyników.

Wybór badań: 31 badań, 16 dotyczących wtórnych emisji produktów HnB i 15 dotyczących badań u ludzi zostały wybrane przez dwóch recenzentów, z doskonałą zgodnością (k = 0,75).

Wybór danych: Dane dotyczące afiliacji autorów, produktów HnB, wtórnych emisji i narażenia na nie ludzi zostały wybrane przez jednego recenzenta. Natomiast dwóch recenzentów oceniało jakość badań eksperymentalnych dotyczących HnB, używając narzędzia Effective Public Health Practice Project (Efektywnej Oceny Projektów z zakresu Zdrowia Publicznego).

Analiza danych: Dwadzieścia z 31 badań związanych było z przemysłem tytoniowym. Badania dotyczące wtórnych emisji różniły się pod względem metodologii, badanych produktów i substancji porównywanych. W porównaniu do papierosów, produkty HnB dostarczały do 83% nikotyny i zmniejszoną ilość szkodliwych i potencjalnie szkodliwych toksyn o co najmniej 62% oraz cząsteczek stałych o co najmniej 75%. Eksperymentalne badania dotyczące używania HnB prowadzone były z wykorzystaniem tylko jednego produktu, a redukcja narażenia człowieka na toksyny wahała się pomiędzy 42 a 96%. HnB zmniejszały chęć zapalenia, lecz uczestnicy oceniali ich „palenie” jako mniej satysfakcjonujące od tradycyjnych papierosów. Pomimo ograniczeń związanych z różnorodnością stosowanej metodologii, wyniki badań były porównywalne w pracach niezależnych i sponsorowanych przez przemysł tytoniowy.

Wnioski: Badania dotyczące wtórnych emisji produktów HnB oraz ich wykorzystania przez ludzi były heterogenne i w znacznej części sponsorowane przez przemysł. Używanie HnB związane jest z narażeniem zarówno użytkowników, jak i osób postronnych na toksyny, jednakże o istotnie niższym natężeniu niż w przypadku tradycyjnych papierosów.

Abstract

Objective: To review peer-reviewed evidence on heatnot-burn tobacco products (HnB), their secondhand emissions and use by humans; to identify differences between independent and industry-funded studies. Data sources Medline, Embase, PsycINFO, ProQuest, Scopus and Web of Science databases were searched up to 6 November 2017 for studies on HnB published after December 2009; reference lists were screened and other researchers contacted, yielding 637 records. Study selection Thirty-one publications on HnB secondhand emissions (n=16) or use by humans (n=15) were selected by two reviewers with excellent agreement (k=0.75). Data extraction Data on authors’ affiliations, HnB products, secondhand emissions and human exposure were extracted by one reviewer. Two reviewers assessed the quality of experimental HnB studies using the Effective Public Health Practice Project tool.

Data synthesis: Twenty out of 31 studies were affiliated with tobacco industry. Studies on secondhand emissions varied by methodology, products and comparators. Compared with cigarettes, HnB delivered up to 83% of nicotine and reduced levels of harmful and potentially harmful toxicants by at least 62% and particulate matter by at least 75%. Experimental HnB use studies were limited to one product, reductions of human exposure to toxicants varied between 42% and 96%. HnB use suppressed urges to smoke, but participants rated HnB less satisfying than cigarettes. While limited by methodological heterogeneity, findings were largely similar for independent and industry-funded studies.

Conclusions: Studies on HnB secondhand emissions and human use were heterogeneous and largely affiliated with the manufacturers. HnB exposed users and bystanders to toxicants, although at substantially lower levels than cigarettes

Public Health Forum 2018;IV(XII)3(46):176-193

Źródło: BMJ online: Simonavicius E, et al. Tob Control 2018;0:1–13. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054419

WSTĘP

Produkty podgrzewające tytoń (HnB − heat-not-burn) to urządzenia elektryczne, które podgrzewają tytoń zamiast go spalać, by prawdopodobnie dostarczać aerozol z mniejszą zawartością toksyn w porównaniu do dymu tytoniowego. Komercyjnie dostępne systemy HnB takie jak glo® (produkowany przez British American Tobacco (BAT)) lub IQOS (Philip Moris International (PMI)) składają się z ładowarki, uchwytu, sztyftów tytoniowych, wtyczek lub kapsułek. Po umieszczeniu w uchwycie sztyfty tytoniowe podgrzewane są przez elektrycznie kontrolowany element podgrzewający. Inne systemy, takie jak iFuse (BAT) lub Ploom Tech z Japan Tobacco (JT), produkują parę ze źródeł nie-tytoniowych, a następnie przepuszczają ją przez wtyczkę tytoniową, by zaabsorbowała smak i nikotynę [1]. Produkty HnB mają na celu zapełnienie luki pomiędzy paleniem papierosów spalających tytoń i elektronicznymi papierosami (e-papierosami), które odparowują nikotynę zawieszoną w substancjach utrzymujących wilgotność.

„Bezpieczniejsze” produkty podgrzewania tytoniu dostarczające nikotynę, ale ograniczające emisję substancji smolistych i tlenku węgla (CO), są pomysłem mającym ponad 50 lat [2], który od 1988 roku promowany jest na rynku bez większych sukcesów, początkowo jako „Premier” firmy RJ Reynolds Tobacco Company (RJR), a później jako „Eclipse” (RJR) i „Accord” (PMI) [3]. Spośród dostępnych obecnie produktów HnB, IQOS wprowadzono na rynek w kilku miastach w Japonii, we Włoszech i w Szwajcarii w 2014 roku, iFuse dopuszczono w Rumunii w 2015 roku, a glo® i Ploom Tech − w 2016 roku. Z powodu regulacji prawnych ograniczających sprzedaż e-papierosów zawierających nikotynę [4] interesującym rynkiem dla producentów HnB była Japonia [5], co sugerowało, że istnieją szanse na „nagły wzrost zapotrzebowania tego rodzaju produktów na świecie” [6]. Do 2017 roku IQOS był dostępny w 30 krajach, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków rozpatrywała go pod katem zarejestrowania jako produkt obniżonego ryzyka [5], a Wielka Brytania (UK) została jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły osobną kategorię podatkową dla produktów HnB [1, 7].

Komitety doradcze rządu UK przygotowały przegląd systematyczny piśmiennictwa dotyczącego badań nad HnB, jednak wykluczone w nim zostały prace sponsorowane przez producentów HnB, które to stanowią większość dostępnych obecnie danych [8, 9]. Z uwagi na niewielką ilość danych pochodzących z niezależnych źródeł, ważne jest, aby przyjrzeć się badaniom pochodzącym z przemysłu tytoniowego [10] i potwierdzić ich wyniki [11]. Opublikowany niedawno raport agencji rządowej Public Health England przeanalizował dostępne dane dotyczące produktów HnB, łącznie z danymi pochodzącymi od przemysłu tytoniowego [12]. Jednakże, ciągle publikowane nowe dane powodują, że konieczne jest opracowanie uaktualnień. Niniejszy przegląd miał na celu zebranie danych pochodzących z recenzowanych czasopism i dotyczących produktów tytoniowych HnB oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak wygląda porównanie obecnie badanych i dostępnych produktów HnB i innych wyrobów tytoniowych oraz nikotynowych pod względem:

a. narażenia na toksyny i ryzyko zdrowotne osób poprzez palenie czynne i bierne?

b. charakterystyki działania (np. dostarczanie nikotyny, profil użycia i satysfakcja klienta)?

2. wielkości wykorzystania produktów HnB na poziomie populacyjnym?

3. różnic pomiędzy badaniami niezależnymi i sponsorowanymi przez przemysł?

MATERIAŁY I METODY

Strategia wyszukiwania i wyboru badań

Bazy danych Medline, Embase, PsycINFO, ProQuest, Scopus and Web of Science przeszukano do 13 czerwca 2017 i kolejny raz 6 listopada 2017. Wyszukiwanie obejmowało słowa kluczowe odnoszące się do HnB ogólnie (heat-not-burn − systemy podgrzewające tytoń), jak i uwzględniało nazwy handlowe (IQOS, Ploom, Heets, glo). Wyszukiwanie zostało ograniczone do badań opublikowanych po 2010 roku w celu wykluczenia przestarzałych urządzeń HnB. Ponadto przejrzano bibliografie i skontaktowano się z innymi naukowcami. Program Endnote X7 był wykorzystywany w celu rejestrowania publikacji na każdym etapie pisania. Jeden z recenzentów (ES) przeglądał tytuły i streszczenia pierwotnie wyszukanych badań, a dwóch recenzentów (ES i LSB) niezależnie oceniało pełną treść artykułów; współczynnik kappa Cohena został wyliczony jako wskaźnik zgodności.

Kryteria włączenia

W przeglądzie uwzględniono badania opublikowane w recenzowanych czasopismach, których celem była ocena wykorzystania HnB przez ludzi oraz ocena ryzyka zdrowotnego związanego z „paleniem” produktów HnB oraz ekspozycją na substancje przez nie emitowane.

Kryteria wyłączenia

Publikacja nie pochodziła z czasopisma recenzowanego lub była doniesieniem zjazdowym.

Praca opublikowana przed 2010 rokiem lub skupiająca się na systemie HnB, który już nie jest dostępny (np. Premier, Eclipse, Accord).

W badaniu nie skupiano się na urządzeniu HnB (m.in. system nie wykorzystywał tytoniu do produkcji lub nadania smaku parze).

Praca została opublikowana w języku innym niż angielski, francuski, niemiecki, litewski lub rosyjski (języki znane przez autorów).

Badanie było badaniem na zwierzętach lub in vitro (nie związane bezpośrednio ze stosowaniem u ludzi).

Publikacja prezentowała te same dane co wcześniejsza praca.

Praca dotyczyła metodologii badań.

Wybór danych i kategoryzacja
włączonych badań

Włączone badania zostały ocenione niezależnie od źródła finansowania. Jednakże, producenci, którzy sponsorują i publikują wyniki badań dotyczących swoich produktów są oczywiście obciążeni konfliktem interesów. W całej naszej pracy źródła finansowania włączonych prac są wyraźnie zaznaczone (Tab. 1), a wyniki badań stanowią porównanie danych pochodzących z badań niezależnych z danymi pochodzącymi z badań sponsorowanych, jeśli tylko takie porównanie było możliwe.

Dane dotyczące afiliacji autorów, badanych produktów HnB, metodologii, emisji głównej, pobocznej i wtórnej oraz efektów wywoływanych u ludzi zostały wyłonione do wcześniej przygotowanej tabeli przez jednego z recenzentów (ES) i sprawdzone przez drugiego (LSB).

Emisja produktów tytoniowych została podzielona na dym główny, poboczny i wtórny. Główny dym to ten, który inhaluje palacz [13], a mierzony jest w laboratorium z wykorzystaniem wystandaryzowanych protokołów palenia, które naśladują palenie przez człowieka. Dym poboczny emitowany jest z palącego się końca produktu tytoniowego [13] i mierzony jest w wystandaryzowanych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych poprzez rekrutację palaczy lub z wykorzystaniem maszyn palących. Dym wtórny to mieszanina wydychanego dymu głównego i dymu pobocznego [13]. Ten sam podział wykorzystany jest w całej pracy do oceny emisji związanej z e-papierosami i produktami HnB. Badania zostały podzielone na:

1. Dostarczanie nikotyny i emisja ze strumienia głównego, emisja ze strumienia pobocznego i emisja wtórna przez produkty HnB.

2. Wykorzystanie produktów HnB przez ludzi (eksperymentalne, epidemiologiczne i opisy przypadków).

Ocena ryzyka stronniczości

Jakość badań eksperymentalnych dotyczących wykorzystania HnB przez ludzi została niezależnie oceniona przez 2 autorów (ES i LSB) z wykorzystaniem narzędzia Effective Public Health Practice Project (Efektywnej Oceny Projektów z zakresu Zdrowia Publicznego). Narzędzie to ewaluuje jakość badań ilościowych poprzez ocenę stronniczości wyboru, projektu badania, czynników zakłócających, zaślepienia, metodologii zbierania danych i procesu rezygnacji chorych z badania jako niską, umiarkowaną lub wysoką. Praca uważana jest za badanie wysokiej jakości jeśli żaden z wyżej wymienionych aspektów nie został oceniony jako słaby, umiarkowanej jakości, jeśli jeden z aspektów został uznany za słaby i słabej jakości jeśli co najmniej 2 kryteria zostały ocenione jako słabe [14].

Analiza danych

Uzyskane wyniki podsumowano w formie opisowej, jak również wyniki ilościowe porównano pomiędzy badaniami, jeśli było to oczywiście możliwe.

W pracach dotyczących emisji produktów HnB wykorzystywano protokół automatycznego palenia Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO − International Organisation for Standardisatio) objętość zaciągnięcia 35 ml, czas trwania zaciągnięcia 2 s, interwał pomiędzy zaciągnięciami 30 s, 14 zaciągnięć) lub protokół Health Canada Intense (HCI; objętość zaciągnięcia 55 ml, czas trwania zaciągnięcia 2 s, interwał pomiędzy zaciągnięciami 30 s, 14 zaciągnięć). W protokole HCI otrzymuje się więcej szkodliwych lub potencjalnie szkodliwych związków (HPHC − harmful and potentially harmful compounds) [15], jednak żaden automatyczny protokół palenia nie odpowiada paleniu przez człowieka i ekspozycji z nim związanej [16, 17], a ich adekwatność do korzystania z HnB także nie została do tej pory zbadana. Produkty służące jako kontrola także różniły się między badaniami: w większości wykorzystano papierosy tytoniowe 3R4F (produkt referencyjny wytworzony w celach badawczych [18]), w innych pracach wykorzystywano komercyjnie dostępne papierosy (produkcja nikotyny i CO były znane) i e-papierosy: papierosopodobne (cigalike), w typie pióra (pen-style) i z tankomizerem (tank-style).

Poziomy nikotyny i HPHC [19] dostarczany przez pojedyncze wykorzystanie HnB w aerozolu zostały wyliczone i przedstawione jako odsetek procentowy w stosunku do poziomów w dymie wydzielanym po wypaleniu jednego kontrolnego papierosa. Jeśli dane dotyczące emisji przez HnB były podawane w odniesieniu do jednego zaciągnięcia się, jedno użycie HnB było wyliczane jako 14 zaciągnięć zgodnie z protokołami ISO i HCI. Jeśli badania niezależne i sponsorowane wykorzystywały ten sam protokół zaciągania i urządzenie HnB, poziomy nikotyny i HPHC były porównywane post hoc z wykorzystaniem t-testu. W badaniach dotyczących farmakokinetyki dostarczania nikotyny przez HnB, główne cechy farmakokinetyki zostały porównane pomiędzy poszczególnymi produktami HnB, jeśli tylko było to możliwe.

Badania dotyczące wykorzystania HnB przez ludzi zostały podzielone względem ocenianego produktu HnB (Tab. 1), a wyniki dotyczące ekspozycji na markery HPHC, charakterystyki dostarczania nikotyny, topografii zaciągania się przez ludzi, wpływu na potrzebę zapalenia i subiektywnej satysfakcji wynikającej z użycia produktu zostały zebrane i porównane pomiędzy badaniami, jeśli tylko było to możliwe.

Badania z randomizacją (RCT − randomised controlled trials) wykorzystywały procedurę ograniczenia palenia: po randomizacji uczestnicy pozostawali przez 5 dni w ośrodku badawczym i musieli ograniczyć się do palenia tylko papierosów lub tylko produktów HnB, lub powstrzymać się od palenia.

WYNIKI

Włączone badania

Spośród początkowo znalezionych 948 badań ostatecznie wybrano 31 publikacji (Ryc. 1, Tab. 1). Zgodność recenzentów co do wyboru badań była doskonała [k = 0,75 (20)]. 16 badań dotyczyło emisji HnB; 15 dotyczyło wykorzystania produktów HnB przez człowieka (n = 21 965), spośród których 11 stanowiły RCT i badania w układzie naprzemiennym (n = 1028), 3 były badaniami epidemiologicznymi (n = 20 936) i 1 było opisem przypadku (n = 1). Prace dotyczyły 7 produktów tytoniowych HnB (Tab. 2).

Badania dotyczące poziomu nikotyny i emisji związanej z HnB

Włączone badania [21−36] porównywały emisję z HnB z dymem powstającym z fabrycznych [21−34, 36) lub wykonywanych samodzielnie [31, 32] papierosów, emisją związaną z e-papierosami [22, 30−33, 35] i inhalatorami nikotyny [35] (Tab. 1). Sześć niezależnych [21−23, 31−33] (niezwiązanych z przemysłem) badań zostało przeprowadzonych w Szwajcarii [21], Grecji [22], Włoszech [30−32] i Japonii [23]. Dziesięć badań sponsorowanych przez przemysł tytoniowy przeprowadzono w Szwajcarii [24−27, 34] i Wielkiej Brytanii.

Poziomy nikotyny w sztyftach tytoniowych

Dwa niezależne badania [22, 23] oceniały zawartość nikotyny w gramie tytoniu w standardowym sztyfcie IQOS (15,2 ± 1,1 i 15,7 ± 0,2 mg/g) i mentolowych sztyftach tytoniowych (15,6 ± 1,7 i 17,1 ± 0,6 mg/g).

Poziomy nikotyny w głównym aerozolu wydzielanym przez HnB

Trzy niezależne [21−23] i pięć sponsorowanych przez przemysł [24−26, 30, 36) badań oceniało poziomy nikotyny w głównym aerozolu wydzielanym przez HnB (Tab. 3). Jedno niezależne [21] badanie wykorzystywało automatyczny protokół palenia ISO, a siedem protokół HCI.

W trakcie protokołu ISO standardowe sztyfty IQOS wydzielały średnio 0,3 mg nikotyny [21], podczas gdy w trakcie protokołu HCI poziomy nikotyny w głównym aerozolu wynosiły 1,10-1,41 mg dla IQOS (22-26, 29, 30), 0,46 mg dla glo® (29), a 2,56 na 100 zaciągnięć lub 0,36 na jedno użycie (14 zaciągnięć) dla iFuse [30] (Tab. 3).

W porównaniu z nikotyną uwalnianą w dymie kontrolnych papierosów, zawartość nikotyny w głównym aerozolu IQOS wahała się pomiędzy 57 a 83% w poszczególnych badaniach (Tab. 3). Jedno niezależne badanie [22] wykazało, że IQOS dostarczał więcej nikotyny niż papierosopodobne e-papierosy, ale mniej niż e-papierosy w typie pióra lub e-papierosy z tankomizerem (Tab. 3). W badaniu sponsorowanym przez producentów glo® [36] wykazano, że glo® dostarcza 40% nikotyny w porównaniu do IQOS i 23% w porównaniu do kontrolnych papierosów. Natomiast producent iFuse (30) donosił, że iFuse po 14 zaciągnięciach dostarczał mniej nikotyny niż e-papierosy w typie pióra (72%) i kontrolne papierosy (19%) (Tab. 3).

Poziomy nikotyny w aerozolu głównym IQOS nie różniły się pomiędzy wynikami otrzymywanymi w badaniach niezależnych [22, 23] i sponsorowanych [24−26], które wykorzystywały protokół HCI automatycznego palenia (1,30 vs. 1,28 mg nikotyny na sztyft tytoniowy, t(17) = 0,34, p = 0,74).

Jedno niezależne badanie porównywało odsetek przekazywanej nikotyny (w tym przypadku zdefiniowany jako stosunek nikotyny w głównej emisji do nikotyny w sztyfcie tytoniowym lub papierosie): wskaźniki przekazywanej nikotyny były wyższe w przypadku standardowych (23,4%) i mentolowych (23,5%) sztyftów IQOS w porównaniu z kontrolnymi papierosami 3R4F (11,3%) [23].

HPHC w głównej emisji HnB

Dwa niezależnie [21, 23] i sześć sponsorowanych [24−26, 28−30) badań oceniały poziom HPHC w głównym aerozolu HnB w porównaniu do dymu z papierosów (Tab. 4).

Jedno niezależne badanie [21] wykorzystało dane z 50 marek papierosów dostępnych w Stanach Zjednoczonych [15] w celu porównania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jednak jak zauważyli krytycy PMI [37], autorzy nieświadomie wykorzystali wartości uzyskane w protokole HCI, zamiast w protokole ISO. W tabeli 4 przedstawiamy oryginalnie wyliczone i ponownie przeliczone wskaźniki.

W badaniu oceniającym iFuse [30] wyliczano HPHC uzyskiwane ze 100 trzysekundowych zaciągnięć, jednak wykorzystywano protokół HCI dla referencyjnych papierosów, co powoduje niezgodności w porównaniu z innymi badaniami (Tab. 4).

W porównaniu z papierosami, główna emisja HnB przy wykorzystywaniu automatycznego palenia według protokołu HCI zawierała niższe poziomy nikotyny (18-73% z tego co uzyskiwano w przypadku dymu papierosowego), CO (redukcja o ≥ 98%), HPHC (redukcja o ≥ 62%) i substancji smolistych (redukcja o ≥ 21%) (Tab. 4).

W jednym badaniu niezależnym [23] i trzech sponsorowanych [24−26] wykorzystywano automatyczny protokół zaciągania się HCI i zanotowano te same wartości HPHC w głównej emisji IQOS. Poziomy CO (t(11) = 1,28, p = 0,23), wody [t(8) = 0,43; p = 0,68] i całkowita ilość cząstek stałych [t(8) = 1,77; p = 0,11] nie różniły się istotnie pomiędzy wartościami raportowanymi w badaniach niezależnych i sponsorowanych. W porównaniu do badań sponsorowanych, w badaniu niezależnym zaobserwowano niższe wartości substancji smolistych [9,8 vs. 15,0 mg, t(8) = 4,8, p = 0,001] i więcej specyficznych dla tytoniu nitrozoamin [19,2 vs. 14,2 ng dla N-nitrozonornikotyny (NNN), t(11) = 7,7; p < 0,001, 12,3 vs. 6,8 ng dla nitrozonikotynoketonów (NNK), t(11)
= 11,8; p < 0,001; 4,5 vs. 3,0 ng dla N-nitrozoanabazyny (NAB), t(4) = 5,1; p = 0,007; 34,0 vs. 19,2 ng dla N-nitrozoanatabiny (NAT), t(8) = 13,2; p < 0,001] w głównym aerozolu IQOS z pojedynczego sztyftu tytoniowego.

Cząsteczki stałe i HPHC w pobocznej i wtórnej emisji HnB

Siedem badań, trzy niezależne [31−33] i cztery sponsorowane przez przemysł tytoniowy [27, 34−36] porównywały emisję poboczną i wtórną HnB z dymem z wyprodukowanych w fabryce [27, 31−34, 36] lub samodzielnie zwiniętych papierosów [31, 32], fajek i cygar [32], e-papierosów [31−33, 35] i aerozoli z inhalatorów nikotyny [35].

Jedno badanie [35] sponsorowane przez firmę Imperial Tobacco, która nie wytwarza produktów HnB [38] bezpośrednio skupiło się na emisji pobocznej konkurencyjnych produktów HnB (IQOS). W pracy tej stwierdzono, że w przeciwieństwie do papierosopodobnych e-papierosów i inhalatorów nikotyny, IQOS generuje emisje poboczne. Podobnie, w badaniu niezależnym [32] stwierdzono, że wyższą emisję cząsteczek stałych z IQOS, w porównaniu do e-papierosów w typie pióra można wytłumaczyć poprzez emisję poboczną.

Sześć badań, z tego trzy niezależne [31−33] i trzy sponsorowane [27, 34, 36] oceniały stężenia cząsteczek stałych we wtórnej emisji HnB. W jednym badaniu [31] wykazano, że e-papierosy w typie pióra i IQOS wydzielały 25% z całkowitej ilości cząsteczek stałych wykrywanych w dymie z papierosów. Używanie e-papierosów związane było z wyższym szczytowym stężeniem cząsteczek w powietrzu niż używanie IQOS, ale całkowita ilość i czas potrzebny do rozproszenia cząsteczek były wyższe w przypadku IQOS. Nie oceniano składu cząsteczek [32]. Większość cząsteczek emitowanych przez IQOS miało średnicę < 1000 nm [33], a cząsteczki emitowane przez glo® należały do tego samego przedziału wielkości co cząsteczki znajdujące się w dymie papierosowym (150 – 250 nm średnicy) [36] (Tab. 5). W porównaniu do kontrolnych papierosów, masa emisji cząsteczek z e-papierosów wynosiła < 2% [33], a z glo® < 1% [36]. W dwóch badaniach sponsorowanych przez producenta IQOS nie wykryto cząsteczek stałych w emisji głównej i wtórnej, co było sprzeczne z wynikami badań niezależnych [27, 34].

Trzy badania, jedno niezależne [33] i dwa sponsorowane [34, 36], także miały na celu ocenę HPHC we wtórnej emisji (Tab. 5). We wszystkich badaniach wykryto HPHC w powietrzu po użyciu HnB; poziomy HPHC w emisji wtórnej HnB były niższe niż w dymie papierosowym, jednak istniały różnice w raportowanym składzie (Tab. 5). Metodologie zastosowane w badaniach niezależnych i sponsorowanych różniły się, co uniemożliwiło bezpośrednie porównanie. Jednakże w badaniu niezależnym [33] wykryto cząsteczki stałe i akroleinę we wtórnej emisji IQOS, podczas gdy w badaniu sponsorowanym [34] nie zostały one wykryte.

Badania dotyczące używania produktów
HnB przez ludzi

Wśród 15 badań dotyczących używania produktów HnB przez ludzi [5 niezależnych [5, 39−42] i 10 sponsorowanych przez producentów [43−52] (Tab. 1)] znajdowało się 5 RCT (1 opublikowane w dwóch częściach) [44−49], 5 badań w układzie naprzemiennym [38, 39, 47, 48, 50], 1 opis przypadku [39] i 3 badania epidemiologiczne [5, 41, 42].

Waporyzator wolnych liści tytoniu
(ang. loose-leaf tobacco vaporiser) (Pax)

Badanie niezależne [40] porównywało Pax, papierosy i e-papierosy w typie pióra pod kątem dostarczania nikotyny do osocza krwi, stężenia wydychanego CO, zmniejszania objawów abstynencji od nikotyny i satysfakcji. Zgodnie z narzędziem służącym do oceny jakości prac naukowych badanie oceniono jako słabej jakości. Stężenia osoczowe nikotyny wynosiły: 24,4 ng/ml po wypaleniu papierosa, 14,3 ng/ml po użyciu Pax i 9,5 ng/ml po użyciu e-papierosa. Poziom wydychanego CO wzrastał do 16,9 części na milion (PPM − parts per milion) po wypaleniu papierosa, a spadał po użyciu HnB lub e-papierosa do 4,5 ppm. Objawy odstawienia nikotyny najskuteczniej były hamowane przez palenie papierosów, użycie Pax było mniej skuteczne, a użycie e-papierosów najmniej skuteczne; nie zaobserwowano różnic co do warunków badania. Uczestnicy badania uważali używanie HnB i e-papierosów za mniej satysfakcjonujące niż palenie papierosów [40].

Produkty tytoniowe podgrzewane węglem

Jedno sponsorowane przez producenta badanie RCT średniej jakości z pięciodniowym ograniczeniem palenia [47] porównywało poziom ekspozycji na HPHC pomiędzy palaczami, którzy zostali poddani losowemu przyporządkowaniu do grup: używającej tylko produktów tytoniowych podgrzewanych węglem (CHTP − carbon heated tobacco product), kontynuowali palenie lub powstrzymywali się od palenia (Tab. 6).

W porównaniu do uczestników, którzy nadal palili, piątego dnia użytkownicy CHTP charakteryzowali się niższą ekspozycją na HPHC, zaciągali się częściej i na dłużej, a zaciągnięcia były wyższej objętości, zarówno średniej, jak i całkowitej. Różnice dotyczące częstości korzystania z CHTP i papierosów (odpowiednio 19,7 vs. 18,8 piątego dnia, p = 0,57), liczby całkowitych równoważników nikotyny (19,1 vs. 17,2 ng/ml) i osoczowych wartości kotyniny w ciągu ostatnich 24 godzin (319,8 vs. 289,8 mg) nie były istotne statystycznie.

Systemy podgrzewające tytoń 2.1

Dwa badania sponsorowane przez producentów oceniały systemy podgrzewające tytoń 2.1 (THS 2.1 − tobacco heating system 2.1), a ocenione zostały jako badania umiarkowanej [46] lub słabej [50] jakości (Tab. 6).

Dostarczanie nikotyny

Jedno badanie sponsorowane przez producenta [50] porównywało dostarczanie nikotyny po użyciu THS 2.1 i po wypaleniu papierosa; po pojedynczym użyciu otrzymano podobne wyniki co do szybkości osiągania szczytowego stężenia nikotyny w osoczu (mediana 8 min dla obu), redukcji potrzeby zapalenia ocenianej przy pomocy Kwestionariusza Potrzeby Zapalenia (THS 2.1 redukcja o 19,4 ± 22,4, papierosy redukcja o 19,5 ± 23,1) i okresu półtrwania nikotyny (2,6 vs. 2,5 godziny). W porównaniu do papierosów THS 2.1 dostarczał niższe szczytowe poziomy nikotyny po pojedynczym (8,4 vs. 11,9 ng/ml) i nieograniczonym użyciu (14,9 vs. 24 ng/ml).

Użytkownicy THS 2.1 zużywali też mniej sztyftów tytoniowych na dzień niż palacze wypalali papierosów (10,9 vs. 16,7, p < 0,001) oraz oceniali używanie THS 2.1 jako mniej satysfakcjonujące niż palenie papierosów: ocenione jako niższe wyniki w czterech z pięciu podskal mCEO (modified cigarette evaluation scores) [53] (satysfakcja z palenia, „nagroda” psychologiczna, przyjemność z odczuć w drogach oddechowych, zmniejszenie głodu nikotynowego).

Ekspozycja na hphc

W sponsorowanym przez producenta RCT z 5-dniowym ograniczeniem palenia [46] porównano poziomy ekspozycji na HPHC wśród palaczy zrandomizowanych do grupy używającej tylko THS 2.1 lub kontynuujących palenie. Ekspozycja na HPHC była w grupie korzystającej z THS 2.1 (Tab. 6).

Grupa używająca THS 2.1 używała do 35% więcej sztyftów tytoniowych niż grupa paląca wypalała papierosów (odpowiednio 27,2 i 20,1, p = 0,002) i prezentowała kompensacyjne zaciąganie się (zwiększona częstość zaciągania się, jego czas i objętość). W 5. dniu grupa korzystająca z THS 2.1 osiągnęła 85% poziomu nikotyny i 88% poziomu kotyniny oznaczonego w grupie palącej papierosy. Satysfakcja z używania THS 2.1 ponownie była istotnie niższa przy ocenianiu tych samych czterech podskal mCEQ.

Systemy podgrzewające tytoń 2.2 (IQOS)

Pięć badań sponsorowanych przez producenta IQOS (PMI) [43−45, 48, 49] oceniało IQOS (Tab. 1).

Dostarczanie nikotyny

Jedno badanie niskiej jakości [43] porównywało dostarczanie nikotyny pomiędzy zwykłymi IQOS i zwykłymi papierosami, mentolowymi IQOS i mentolowymi papierosami oraz między sztyftami tytoniowymi IQOS i 2 mg gumy nikotynowej. Szczytowe osoczowe stężenia dla obu sztyftów IQOS i papierosów osiągane były w 6. min, rzeczywista ekspozycja na nikotynę była porównywalna (wskaźnik IQOS: papierosy wynosił 96,3% dla zwykłych i 98,1% dla mentolowych produktów), tak jak okresy półtrwania (93,1% i 102,3%). Wskaźnik szczytowego stężenia nikotyny dla zwykłych IQOS w porównaniu do papierosów wynosił 103,5%, a dla mentolowych IQOS w porównaniu do mentolowych papierosów – 88,5%. W porównaniach do gumy nikotynowej wyniki były mniej oczywiste: zwykłe IQOS przewyższały mentolowe IQOS co do ekspozycji na nikotynę (127,2% i 55,9%) i szczytowego stężenia nikotyny (240,2% i 101,6%). Podczas porównywania do gumy, okres półtrwania nikotyny wynosił 87,3% dla zwykłych i 92,1% dla mentolowych sztyftów tytoniowych IQOS.

Ekspozycja na HPHC

Dwa RCT z 5-dniową izolacją [44, 45] (jedno wysokiej, jedno umiarkowanej jakości;) oceniały ekspozycję na HPHC w populacji palaczy zrandomizowanej do jednej z trzech grup: korzystanie tylko z IQOS, kontynuowanie palenia i abstynencja od palenia przez okres badania (Tab. 6). Dwie publikacje [48, 49] (umiarkowanej jakości) były ponownie RCT z 5-dniowym ograniczeniem palenia, a następnie obserwacją przez 85 dni poza tym ograniczeniem. Ekspozycja na HPHC i zmiany w markerach ryzyka zdrowotnego porównywane były pomiędzy palaczami poddanymi losowemu przyporządkowaniu do grup: korzystającej z mentolowych IQOS, kontynuujących palenie lub powstrzymujących się od palenia przez okres badania (Tab. 6).

We wszystkich trzech badaniach ekspozycja na biomarkery HPHC była niższa w grupach korzystających z IQOS niż w grupach palących papierosy i zbliżała się do poziomów obserwowanych w grupach zachowujących abstynencję.

Dzienne zużycie produktu wahało się pomiędzy badaniami: 5. dnia użytkownicy IQOS w jednym badaniu [44] wykorzystywali 20% mniej sztyftów tytoniowych niż palacze wypalali papierosów (p < 0,001); w innym badaniu [45] zużywali o 25% więcej sztyftów tytoniowych niż palący wypalali papierosów (p < 0,001), a w trzecim badaniu [48Smoking Abstinence, or Continued Cigarette Smoking on Biomarkers of Exposure: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Study in Sequential Confinement and Ambulatory Settings (Part 1] konsumpcja nie różniła się pomiędzy grupami (p = 0,63). W okresie badania nieobjętym izolacją, uczestnicy w grupie korzystającej z IQOS prezentowali wysoki poziom przestrzegania warunków (compliance 89,7%), a odsetek osób równocześnie korzystających z IQOS, jak i palących papierosy był niski (średnio < 0,1 papierosa w grupie IQOS) (48).

We wszystkich trzech badaniach użytkownicy IQOS zwiększali swoją częstość zaciągania się, czas trwania zaciągnięcia i ich liczbę. Korzystanie z IQOS hamowało potrzebę zapalenia podobnie jak wypalenie papierosa, ale było zgodnie oceniane jako mniej satysfakcjonujące pod względem zmysłowym i psychologicznym niż papierosy: w dwóch badaniach IQOS zostało ocenione gorzej w czterech na pięć podskal mCEQ [45, 48], a w jednej pracy IQOS zostało gorzej ocenione w podskali satysfakcji z palenia [44].

Przez 85 dni następujących po okresie 5-dniowej izolacji uczestnicy zrandomizowani do grupy korzystającej z IQOS demonstrowali redukcje poziomów markerów ryzyka [54] związanych z dysfunkcją śródbłonka, stresem oksydacyjnym, stanem zapalnym i stężeniem lipoprotein wysokiej gęstości w porównaniu do osób palących papierosy.

Produkt podgrzewający tytoń 1.0 (glo®)

Badanie w układzie naprzemiennym, z randomizacją, sponsorowane przez producenta [51] (słabej jakości) porównywało topografię zaciągania się, ekspozycję na poziomie ust i dobową konsumpcję glo® wśród palaczy tytoniu i palaczy, którzy równocześnie używali IQOS, ale nie korzystali wcześniej z glo®. W porównaniu do palaczy papierosów, użytkownicy glo® i IQOS prezentowali istotnie wyższą średnią objętość zaciągnięcia się (odpowiednio, 66,7 i 63,5 ml vs. 48,9 ml dla papierosów), krótsze interwały pomiędzy zaciągnięciami się (7,4 s i 8,3 s vs. 9,7 s) i korzystali z glo® i IQOS rzadziej niż z papierosów (odpowiednio, 12,2 i 13,7 sztyftów tytoniowych vs. 16,3 papierosa). Użytkownicy glo® i IQOS różnili się pod względem średniej objętości zaciągania się i przeciętnej dziennej konsumpcji: nowi użytkownicy glo® prezentowali wyższe średnie objętości zaciągania się (60,9 ± 24,8 vs 55,1 ± 23,9 ml) i używali mniej sztyftów tytoniowych niż użytkownicy IQOS (11,2 ± 6,2 vs 13,4 ± 7,8).

Prototyp nowego produktu odparowującego nikotynę (Ploom Tech)

Badanie w układzie naprzemiennym, z randomizacją, sponsorowane przez producenta [52] (słabej jakości) porównywało profil farmakokinetyczny Ploom i kontrolnych papierosów. Nie różniły się one co do czasu potrzebnego do osiągnięcia szczytowego osoczowego stężenia nikotyny (mediana dla obu – 3,8 min) lub okresu półtrwania nikotyny po pojedynczym użyciu (1,66 dla Ploom vs. 1,86 godziny dla papierosów). Jednakże Ploom dostarczał istotnie niższe szczytowe stężenia nikotyny (45,7% poziomu związanego z wypaleniem papierosa) i powodował niższą całkowitą ekspozycję na nikotynę po pojedynczym użyciu (68,3%, p = 0,002).

Badania epidemiologiczne dotyczące używania produktów HnB

Przegląd piśmiennictwa pozwolił na wyłonienie trzech niezależnych analiz dotyczących świadomości i wykorzystania produktów HnB: dwóch pochodzących z Japonii [5, 41] i jednego z Wielkiej Brytanii [43].

Badania pochodzące z Japonii dotyczyły danych pochodzących z reprezentatywnej na poziomie krajowym grupy 8240 respondentów w wieku 15 do 69 lat, pierwsza praca z 2015 roku [41], kontynuowana w 2016 (odsetek obserwacji 65,6%) i w 2017 roku (52,5%) [5]. Dane sugerują wzrost wykorzystania IQOS: w 2015 roku 0,3% osób podawało korzystanie z IQOS w ciągu ostatnich 30 dni, w 2016 roku liczba ta wzrosła do 0,6%, a w 2017 roku do 3,6% [5]. Użycie innych produktów HnB (niekoniecznie wyłączne) w 2017 roku było niższe: 1,2% używało Ploom w ciągu ostatnich 30 dni (wzrost z 0,3% w 2015 roku), a 0,8% korzystało z glo® w ciągu poprzednich 30 dni (brak danych z lat wcześniejszych) [5]. W tym samym badaniu wykazano, że wśród 11,9% osób badanych, które narażone były na wtórne emisje HnB, ponad 1/3 (37%) doświadczyło przynajmniej jednego objawu związanego z tą ekspozycją (np. ból gardła, ból oczu, złe samopoczucie itd.).

Dane dotyczące reprezentatywnej na poziomie krajowym grupy 12 696 dorosłych dotyczące świadomości i używania produktów HnB w Wielkiej Brytanii zostały zebrane pomiędzy marcem a kwietniem 2017 roku [42]: 9,3% dorosłych w Wielkiej Brytanii było świadomych istnienia HnB i 1,7% próbowało lub używało tego produktu. Wśród osób, które kiedykolwiek próbowały HnB, 39% korzystała raz lub dwa razy, a 13% używały go codziennie. Należy jednak zauważyć, że uczestnicy pytani byli o produkty HnB przed pytaniami o e-papierosy, co mogło prowadzić do zawyżenia stopnia świadomości istnienia i korzystania z produktów HnB.

Opis przypadku dotyczący
wykorzystania HnB

Znaleziono jeden opis przypadku ostrego eozynofilowego zapalenia płuc (AEP − acute eosinophilic pneumonia) związanego z używanie HnB [39]. Badanie opisywało 20-letniego Japończyka, który zużywał 20 sztyftów tytoniowych HnB dziennie przez 6 miesięcy i zwiększył ich liczbę do 40 sztyftów na dobę na dwa tygodnie przed hospitalizacją. Z uwagi na związek pomiędzy występowaniem palenia papierosów i AEP, autorzy założyli, że w tym przypadku gwałtowny wzrost dziennego zużycia sztyftów tytoniowych spowodował wystąpienie AEP. W podsumowaniu autorzy zauważają, że pomimo iż użytkownicy HnB narażeni są na mniejszą ekspozycję na HPHC w porównaniu do palaczy papierosów, nadal są podatni na zwiększone ryzyko zdrowotne ogólnie, a zwłaszcza na AEP.

DYSKUSJA

W ramach przeglądu systematycznego zidentyfikowano 31 badań dotyczących produktów HnB i opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Jedenaście badań niezależnych skupiało się na świadomości i wykorzystaniu produktów HnB oraz zagadnień wtórnych emisji, podczas gdy 20 badań sponsorowanych przez producentów wyrobów tytoniowych analizowało dostarczanie nikotyny i główną emisję produktów HnB, i były to również RCT oceniające ekspozycję na HPHC.

Do końca 2017 roku wzrastała świadomość dotycząca HnB w Japonii, podczas gdy w Wielkiej Brytanii korzystanie z tych produktów było rzadkie.

Pięć RCT pokazało, że zastąpienie palenia papierosów HnB istotnie zmniejsza, ale nie eliminuje ekspozycji na HPHC. Jednakże, dowody na to ograniczone są do jednego obecnie dostępnego produktu HnB i pochodzą od jednego producenta wyrobów tytoniowych.

Pojedyncze skorzystanie z HnB dostarczało nikotynę równie szybko jak wypalenie papierosa, jednak osiągane były niższe wartości szczytowego stężenia i całkowitej ekspozycji na nikotynę. Podczas nieograniczonego używania, produkty HnB dostarczały porównywalne ilości nikotyny i zmniejszały potrzebę zapalenia podobnie jak papierosy, jednakże użytkownicy HnB zwiększali kompensacyjnie zaciąganie się i zgodnie oceniali korzystanie z HnB jako mniej satysfakcjonujące i mniej nagradzające niż palenie papierosów.

Badania dotyczące głównej emisji HnB generowanej mechanicznie generalnie raportowały wyższa redukcje ekspozycji na HPHC niż wartości osiągane w RCT, w których oceniano wykorzystanie HnB przez ludzi. Sugeruje to, że palenie automatyczne nie odzwierciedla wiarygodnie palenia przez ludzi; co zostało wykazane dla papierosów [16] i prawdopodobnie zjawisko to występuje również w przypadku produktów HnB.

Badane produkty HnB różniły się między sobą co do sposobu działania, poziomów nikotyny oraz HPHC, które dostarczały do głównego aerozolu. W porównaniu do papierosów, aerozol z IQOS (podgrzewanie tytoniu do 350°C) zawierał proporcjonalnie najwyższe wartości nikotyny i HPHC, a następne w kolejności były glo® (250°C) i iFuse (35°C), który produkował najmniej substancji toksycznych i dostarczał najmniejsze ilości nikotyny spośród tych trzech. W porównaniu z e-papierosami, IQOS dostarczał mniej nikotyny niż e-papierosy z tankomizerem, ale więcej niż te papierosopodobne.

Dane dotyczące emisji wtórnej HnB sugerują, że użytkownicy HnB i osoby palące biernie narażone są na istotnie niższe, ale jednak mierzalne, poziomy cząsteczek stałych i HPHC.

Możliwość przeprowadzenia porównań pomiędzy badaniami niezależnymi i sponsorowanymi przez producentów była ograniczona z powodu różnorodności w metodach stosowanych do pomiaru emisji głównej i pobocznej oraz braku danych pochodzących z prac niezależnych dotyczących wykorzystania HnB przez ludzi. Jeśli już takie porównania były możliwe, to liczebności próby były małe i założenia dla t-testu nie mogły być spełnione. Badania niezależne i sponsorowane donosiły o podobnych poziomach nikotyny, CO, wody i cząsteczek stałych w głównym aerozolu IQOS, ale różniły się co do raportowanych substancji smolistych (w badaniu niezależnym stwierdzono wartości niższe) i specyficznych dla tytoniu nitrozoamin (badania sponsorowane przez producenta raportowały niższe wartości). Wnioski płynące z tych porównań są ograniczone, ponieważ tylko dwa niezależne badania oceniały zawartość HPHC. Konkluzje dotyczące wtórnej emisji z HnB były sprzeczne pomiędzy niezależnymi i sponsorowanymi badaniami. W pracy sponsorowanej przez PMI autorzy raportowali, że we wtórnej emisji IQOS nie występowały cząsteczki stałe.

Ograniczenia dostępnych obecnie danych

Spośród 11 badań dotyczących używania HnB przez ludzi, tylko jedno nie było związane z przemysłem tytoniowym [40]. Brak dostępnych danych pochodzących z niezależnych badań, które umożliwiłyby walidację wyników z prac sponsorowanych przez producentów pozostaje głównym ograniczeniem.

Inne ograniczenia obejmują to, że żadne z badań dotyczących używania HnB przez ludzi nie miało zarejestrowanego protokołu przed rozpoczęciem włączania uczestników, jak jest to zalecane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Pism Medycznych [55]. Pozostałe wątpliwości podnoszone odnośnie badań sponsorowanych przez producenta IQOS dotyczą jakości tych prac [56], możliwych powiązań przemysłu tytoniowego z pismem, które opublikowało większość badań dotyczących charakterystyki IQOS [57, 58] i niepodawania poziomów wszystkich 93 HPHC i innych potencjalnie szkodliwych składników emisji głównej i pobocznej [59].

Niektóre badania sponsorowane zdawały się wyolbrzymiać wnioski. Na przykład, w publikacjach stwierdzano, że korzystanie z IQOS wiązało się z podobną satysfakcją, jak palenie papierosów [44, 48], podczas gdy było powtarzalnie oceniane niżej w czterech na pięć podskal mCEQ [53]. Badania, w których raportowane były podobne dane dotyczące emisji wtórnej HnB różniły się w swoich podsumowaniach: w konkluzjach badań sponsorowanych stwierdzano, że używanie HnB ma niewielki wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach [34] lub, że emisja z HnB jest mniej szkodliwa niż dym tytoniowy [36], podczas gdy w pracy niezależnej wykazano, że pomimo niższej emisji, HnB nadal stwarza ewidentne ryzyko dla zdrowia poprzez wtórne emisje [33]. Tylko jedno badanie dotyczyło wpływu na zdrowie długotrwałego używania HnB (IQOS) w porównaniu do abstynencji lub kontynuacji palenia [49]Smoking Abstinence, or Continued Cigarette Smoking on Clinically Relevant Risk Markers: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Study in Sequential Confinement and Ambulatory Settings (Part 2. Jednakże, wartość obserwacji uzyskanych w tym badaniu i jego podsumowanie są obniżane przez brak weryfikacji samodzielnie zgłaszanej abstynencji i stosowania się do protokołu badania.

Ograniczenia przeglądu systematycznego

Do tej pracy włączono dane pochodzące z badań sponsorowanych, jednak wyłączono doniesienia i publikacje opublikowane w pismach nierecenzowanych. Jako że producenci HnB nie zawsze publikują swoje wyniki w pismach recenzowanych, mogło to ograniczyć spektrum danych uwzględnionych w naszej pracy. Niemniej jednak, ta praca to pierwsze kompleksowe podsumowanie aktualnych danych dotyczących produktów tytoniowych typu HnB.

Przyszłe badania

Protokoły automatycznego palenia zostały przystosowane do badania i porównywania emisji z różnych papierosów, a wartość tych metod co do oceniania emisji z HnB pozostaje niejasna. W przyszłości prace powinny wyjaśnić, czy istniejące obecnie protokoły wiarygodnie oszacowują emisję HnB, czy wymagają dostosowania. Do tego czasu, w celu propagowania powtarzalności i możliwości porównywania wyników badań, prace dotyczące emisji HnB korzystają ze stosowania wystandaryzowanych protokołów: poprzez używania tego samego protokołu palenia automatycznego (np. HCI lub innego, dostosowanego do HnB), tego samego produktu porównywanego (np. papierosów tytoniowych 3R4F) i poszukiwania tych samych HPHC.

Dostępne obecnie dowody dotyczące emisji pobocznych HnB pochodzą z jednego badania sponsorowanego, co powodować może konflikt interesów. Niezależna praca mogłaby rozwiązać wstępne niezgodności.

Pomimo że badania dotyczące emisji głównej i wtórnej HnB dostarczają wartościowych danych określających charakterystykę HnB, nie jest jasne, jak dobrze te doniesienia odzwierciedlają wpływ używania HnB na ryzyko zdrowotne. Różnice w ekspozycji na HPHC pomiędzy automatycznym paleniem a badaniami dotyczącymi używania przez ludzi sugerują, że wyniki dotyczące emisji głównej HnB nie doszacowują rzeczywistej ekspozycji na substancje toksyczne. Zamiast pomiaru poziomów HPHC w głównej emisji HnB, badania niezależne powinny się skupić na weryfikacji wyników producentów dotyczących ekspozycji na toksyny podczas używania HnB przez człowieka i porównaniu rzeczywistego wpływu długofalowego korzystania z HnB z wynikami zdrowotnymi palenia, zaciągania się e-papierosami lub korzystania z terapii substytucyjnej nikotyną.

Ostatnio produkty tytoniowe HnB zostały wprowadzone do licznych sklepów tytoniowych na całym świecie, a tylko trzy niezależne badania z Japonii i Wielkiej Brytanii oceniały świadomości i ich wykorzystanie. Konieczna jest dalsza obserwacja wykorzystania produktów HnB i porównanie pomiędzy krajami z różnymi regulacjami dotyczącymi produktów tytoniowych i zawierających nikotynę.

Wraz ze wzrostem liczby produktów HnB dostępnych na rynku można spodziewać się wzrostu liczby badań sponsorowanych przez przemysł. To wiąże się z wyzwaniem dla badaczy niezależnych, którzy powinni krytycznie oceniać i weryfikować wyniki przedstawiane przez przemysł [11]. Wszyscy badacze, niezależnie czy związani z producentami wyrobów tytoniowych, czy nie, powinni dążyć do profesjonalnej i przejrzystej rejestracji przed rozpoczęciem badania, jego prowadzenia i ogłaszania wyników [60].

Podsumowanie

Dowody pochodzące z prac publikowanych w recenzowanych czasopismach wskazują, że HnB są skutecznymi urządzeniami dostarczającymi nikotynę, które wiążą się ze znacznie niższą ekspozycją użytkowników i osób postronnych na szkodliwe i potencjalnie szkodliwe substancje, w porównaniu do palenia papierosów. Dane te pochodzą głównie od przemysłu tytoniowego i brak jest wyników dotyczących wpływu na zdrowie produktów HnB w obserwacji długoterminowej. Profil szkodliwości HnB musi zostać potwierdzony w niezależnych badaniach i porównany z innymi, alternatywnymi produktami nikotynowymi, których stosowanie związane jest ze zmniejszeniem szkodliwego wpływu na zdrowie.

Piśmiennictwo

1. HMs G. Open consultation: Tax treatment of heated tobacco products 2017.

2. Russell MA. Realistic goals for smoking and health. A case for safer smoking. Lancet. 1974;1(7851):254-8.

3. Baker RR. Smoke generation inside a burning cigarette: modifying combustion to develop cigarettes that may be less hazardous to health. Progress in Energy and Combustion Science. 2006;32(4):373-85.

4. C. IfGT. Country Laws Regulation E-cigarettes: A Policy Scan. 2015:1-18.

5. Tabuchi T, Gallus S, Shinozaki T, Nakaya T, Kunugita N, Colwell B. Heat-not-burn tobacco product use in Japan: its prevalence, predictors and perceived symptoms from exposure to secondhand heat-not-burn tobacco aerosol. Tob Control. 2018;27(e1):e25-e33.

6. Caputi TL, Leas E, Dredze M, Cohen JE, Ayers JW. They’re heating up: Internet search query trends reveal significant public interest in heat-not-burn tobacco products. PLoS One. 2017;12(10):e0185735.

7. HM T. Tax treatment heated tobacco products: response to the consultation. 2018:20.

8. COT. Statement on the toxicological evaluation of novel heatnot-butn tobacco products. 2017.

9. COT. Toxicological evaluation of novel heatnot-butn tobacco products – non-technical summary. 2017.

10. Etter JF. E-cigarettes: methodological and ideological issues and research priorities. BMC Med. 2015;13:32.

11. Caputi TL. Industry watch: heat-not-burn tobacco products are about to reach their boiling point. Tob Control. 2016;26(5):609-10.

12. McNeill A, Brose LS, Calder R, Bauld L, Robson D. Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018. A report commissioned by Public Health England London: Public Health England. 2018;6.

13. Institute NC. NCI Dictionary of Cancer Terms. 2017.

14. Armijo-Olivo S, Stiles CR, Hagen NA, Biondo PD, Cummings GG. Assessment of study quality for systematic reviews: a comparison of the Cochrane Collaboration Risk of Bias Tool and the Effective Public Health Practice Project Quality Assessment Tool: methodological research. J Eval Clin Pract. 2012;18(1):12-8.

15. Vu AT, Taylor KM, Holman MR, Ding YS, Hearn B, Watson CH. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the mainstream smoke of popular US cigarettes. Chemical research in toxicology. 2015;28(8):1616-26.

16. Hammond D, Wiebel F, Kozlowski LT, Borland R, Cummings KM, O’Connor RJ, et al. Revising the machine smoking regime for cigarette emissions: implications for tobacco control policy. Tob Control. 2007;16(1):8-14.

17. WH IWO. Standard operating procedure for intense smoking of cigarettes. 2012.

18. Center UoKTRD. 3R4F Preliminary Analysis. 2017.

19. D. FU. Reporting Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke Under Section 904(a)(3) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. 2012.

20. Orwin RG VJ. Evaluating coding decisions. The handbook of research synthesis and meta-analysis. 2 ed2009.

21. Auer R, Concha-Lozano N, Jacot-Sadowski I, Cornuz J, Berthet A. Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name. JAMA Intern Med. 2017;177(7):1050-2.

22. Farsalinos KE, Yannovits N, Sarri T, Voudris V, Poulas K. Nicotine Delivery to the Aerosol of a Heat-Not-Burn Tobacco Product: Comparison With a Tobacco Cigarette and E-Cigarettes. Nicotine Tob Res. 2018;20(8):1004-9.

23. Bekki K, Inaba Y, Uchiyama S, Kunugita N. Comparison of Chemicals in Mainstream Smoke in Heat-not-burn Tobacco and Combustion Cigarettes. J UOEH. 2017;39(3):201-7.

24. Schaller JP, Keller D, Poget L, Pratte P, Kaelin E, McHugh D, et al. Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 2: Chemical composition, genotoxicity, cytotoxicity, and physical properties of the aerosol. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;81 Suppl 2:S27-S47.

25. Schaller JP, Pijnenburg JPM, Ajithkumar A, Tricker AR. Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 3: Influence of the tobacco blend on the formation of harmful and potentially harmful constituents of the Tobacco Heating System 2.2 aerosol. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;81 Suppl 2:S48-S58.

26. Jaccard G, Tafin Djoko D, Moennikes O, Jeannet C, Kondylis A, Belushkin M. Comparative assessment of HPHC yields in the Tobacco Heating System THS2.2 and commercial cigarettes. Regul Toxicol Pharmacol. 2017;90:1-8.

27. Pratte P, Cosandey S, Goujon Ginglinger C. Investigation of solid particles in the mainstream aerosol of the Tobacco Heating System THS2.2 and mainstream smoke of a 3R4F reference cigarette. Hum Exp Toxicol. 2017;36(11):1115-20.

28. Eaton D, Jakaj B, Forster M, Nicol J, Mavropoulou E, Scott K, et al. Assessment of tobacco heating product THP1.0. Part 2: Product design, operation and thermophysical characterisation. Regul Toxicol Pharmacol. 2018;93:4-13.

29. Forster M, Fiebelkorn S, Yurteri C, Mariner D, Liu C, Wright C, et al. Assessment of novel tobacco heating product THP1.0. Part 3: Comprehensive chemical characterisation of harmful and potentially harmful aerosol emissions. Regul Toxicol Pharmacol. 2018;93:14-33.

30. Poynton S, Sutton J, Goodall S, Margham J, Forster M, Scott K, et al. A novel hybrid tobacco product that delivers a tobacco flavour note with vapour aerosol (Part 1): Product operation and preliminary aerosol chemistry assessment. Food Chem Toxicol. 2017;106(Pt A):522-32.

31. Protano C, Manigrasso M, Avino P, Sernia S, Vitali M. Second-hand smoke exposure generated by new electronic devices (IQOS(R) and e-cigs) and traditional cigarettes: submicron particle behaviour in human respiratory system. Ann Ig. 2016;28(2):109-12.

32. Protano C, Manigrasso M, Avino P, Vitali M. Second-hand smoke generated by combustion and electronic smoking devices used in real scenarios: Ultrafine particle pollution and age-related dose assessment. Environ Int. 2017;107:190-5.

33. Ruprecht A, De Marco C, Saffari A, Pozzi P, Mazza R, Veronese C, et al. Environmental pollution and emission factors of electronic cigarettes, heat-not-burn tobacco products, and conventional cigarettes. Aerosol science and technology. 2017;51(6):674-84.

34. Mitova MI, Campelos PB, Goujon-Ginglinger CG, Maeder S, Mottier N, Rouget EG, et al. Comparison of the impact of the Tobacco Heating System 2.2 and a cigarette on indoor air quality. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;80:91-101.

35. O’connell G, Wilkinson P, Burseg K, Stotesbury S, Pritchard J. Heated tobacco products create side-stream emissions: implications for regulation. J Environ Anal Chem. 2015;2(05):1000163.

36. Forster M, McAughey J, Prasad K, Mavropoulou E, Proctor C. Assessment of tobacco heating product THP1.0. Part 4: Characterisation of indoor air quality and odour. Regul Toxicol Pharmacol. 2018;93:34-51.

37. Maeder S, Peitsch MC. Review of the article entitled “Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name”.

38. T T. Imperial shuns concept of heat-not-burn products. 2015.

39. Kamada T, Yamashita Y, Tomioka H. Acute eosinophilic pneumonia following heat-not-burn cigarette smoking. Respirol Case Rep. 2016;4(6):e00190.

40. Lopez AA, Hiler M, Maloney S, Eissenberg T, Breland AB. Expanding clinical laboratory tobacco product evaluation methods to loose-leaf tobacco vaporizers. Drug Alcohol Depend. 2016;169:33-40.

41. Tabuchi T, Kiyohara K, Hoshino T, Bekki K, Inaba Y, Kunugita N. Awareness and use of electronic cigarettes and heat-not-burn tobacco products in Japan. Addiction. 2016;111(4):706-13.

42. Brose LS, Simonavicius E, Cheeseman H. Awareness and Use of’Heat-not-burn’Tobacco Products in Great Britain. Tobacco Regulatory Science. 2018;4(2):44-50.

43. Brossard P, Weitkunat R, Poux V, Lama N, Haziza C, Picavet P, et al. Nicotine pharmacokinetic profiles of the Tobacco Heating System 2.2, cigarettes and nicotine gum in Japanese smokers. Regul Toxicol Pharmacol. 2017;89:193-9.

44. Haziza C, de La Bourdonnaye G, Merlet S, Benzimra M, Ancerewicz J, Donelli A, et al. Assessment of the reduction in levels of exposure to harmful and potentially harmful constituents in Japanese subjects using a novel tobacco heating system compared with conventional cigarettes and smoking abstinence: A randomized controlled study in confinement. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;81:489-99.

45. Haziza C, de La Bourdonnaye G, Skiada D, Ancerewicz J, Baker G, Picavet P, et al. Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 8: 5-Day randomized reduced exposure clinical study in Poland. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;81 Suppl 2:S139-S50.

46. Ludicke F, Baker G, Magnette J, Picavet P, Weitkunat R. Reduced Exposure to Harmful and Potentially Harmful Smoke Constituents With the Tobacco Heating System 2.1. Nicotine Tob Res. 2017;19(2):168-75.

47. Ludicke F, Haziza C, Weitkunat R, Magnette J. Evaluation of Biomarkers of Exposure in Smokers Switching to a Carbon-Heated Tobacco Product: A Controlled, Randomized, Open-Label 5-Day Exposure Study. Nicotine Tob Res. 2016;18(7):1606-13.

48. Ludicke F, Picavet P, Baker G, Haziza C, Poux V, Lama N, et al. Effects of Switching to the Tobacco Heating System 2.2 Menthol, Smoking Abstinence, or Continued Cigarette Smoking on Biomarkers of Exposure: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Study in Sequential Confinement and Ambulatory Settings (Part 1). Nicotine Tob Res. 2018;20(2):161-72.

49. Ludicke F, Picavet P, Baker G, Haziza C, Poux V, Lama N, et al. Effects of Switching to the Menthol Tobacco Heating System 2.2, Smoking Abstinence, or Continued Cigarette Smoking on Clinically Relevant Risk Markers: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Study in Sequential Confinement and Ambulatory Settings (Part 2). Nicotine Tob Res. 2018;20(2):173-82.

50. Picavet P, Haziza C, Lama N, Weitkunat R, Ludicke F. Comparison of the Pharmacokinetics of Nicotine Following Single and Ad Libitum Use of a Tobacco Heating System or Combustible Cigarettes. Nicotine Tob Res. 2016;18(5):557-63.

51. Gee J, Prasad K, Slayford S, Gray A, Nother K, Cunningham A, et al. Assessment of tobacco heating product THP1.0. Part 8: Study to determine puffing topography, mouth level exposure and consumption among Japanese users. Regul Toxicol Pharmacol. 2018;93:84-91.

52. Yuki D, Sakaguchi C, Kikuchi A, Futamura Y. Pharmacokinetics of nicotine following the controlled use of a prototype novel tobacco vapor product. Regul Toxicol Pharmacol. 2017;87:30-5.

53. Cappelleri JC, Bushmakin AG, Baker CL, Merikle E, Olufade AO, Gilbert DG. Confirmatory factor analyses and reliability of the modified cigarette evaluation questionnaire. Addict Behav. 2007;32(5):912-23.

54. Ludicke F, Magnette J, Baker G, Weitkunat R. A Japanese cross-sectional multicentre study of biomarkers associated with cardiovascular disease in smokers and non-smokers. Biomarkers. 2015;20(6-7):411-21.

55. Fees F. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals. Available from: target=” _blank” href=” http://www icmje org”[Last update on 2015 Dec. 2016.

56. Tom Lasseter PB, Thomas Wilson, Ami Miyazaki Duff Wilson, Aditya Kalra. Special Report: Scientists describe problems in Philip Morris e-cigarette experiments 2017 [

57. none. Correspondence about Publication Ethics and Regulatory Toxicology and Pharmacology. International journal of occupational and environmental health. 2003;9(4):386-91.

58. Velicer C, St Helen G, Glantz SA. Tobacco papers and tobacco industry ties in regulatory toxicology and pharmacology. J Public Health Policy. 2018;39(1):34-48.

59. Helen G, Jacob P, Nardone N. Because PMI application did not report the full range of HPHCs in IQOS aerosol, characterize HPHCs in sidestream emissions, include a non-targeted analysis of chemicals in emissions, or conduct clinical studies to describe exposure to toxicants during dual use with other tobacco products, FDA must deny PMI’s application, November 29, 2017. Public Comment, Docket Number: FDA-2017-D-3001, Tracking Number 1k1-902j-m8kv.

60. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gotzsche PC, Devereaux PJ, et al. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. J Clin Epidemiol. 2010;63(8):e1-37.

61. Smith MR, Clark B, Ludicke F, Schaller JP, Vanscheeuwijck P, Hoeng J, et al. Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 1: Description of the system and the scientific assessment program. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;81 Suppl 2:S17-S26.

Autor korespondujący

Erikas Simonavicius

Oddział Uzależnień,

Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki, King’s College London,

Londyn SE5 8BB, Wielka Brytania

e-mail: erikas.simonavicius@kcl.ac.uk

Nadesłano: 05.04.2018

Zaakceptowano: 17.07.2018

Tłumaczenie : dr n. med. Jacek Bil

 

 

Tabela 1. Badania uwzględnione w przeglądzie systematycznym

Autorzy, rok publikacji

Sponsor, kraj

Projekt badania

Produkty podgrzewające tytoń i porównywany produkt

Główny cel pracy

Badania dotyczące głównej emisji HnB

1

Auer i wsp., (21) 2017

Niezależne, Szwajcaria

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

IQOS
Papierosy

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji IQOS z głównymi ich poziomami w dymie tytoniowym

2

Farsalinos i wsp., (22) 2018

Niezależne, Grecja

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

IQOS
Papierosy
E-papierosy:
(i) papierosopodone
 
(ii)
w typie eGo, drugiej generacji (w typie pióra, cysterny)
(iii) zmiennej mocy (model cysterny)

Porównanie poziomu nikotyny w głównej emisji IQOS ze standardowych i mentolowych sztyftów tytoniowych z poziomami nikotyny w aerozolu pochodzącym z różnych e-papierosów i głównym dymie papierosowym

3

Bekki i wsp., (23) ٢٠١٧

Niezależne, Japonia

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

IQOS
Papierosy 

Porównanie poziomów nikotyny i HPHC w głównej emisji IQOS ze standardowych i mentolowych sztyftów tytoniowych z tymi w głównym dymie papierosowym

4

Schaller i wsp., (24) ٢٠١٦

PMI,
Szwajcaria

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji IQOS z głównymi ich poziomami w dymie tytoniowym

5

Schaller i wsp., (25) ٢٠١٦

PMI,
Szwajcaria

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji IQOS ze standardowych i mentolowych sztyftów tytoniowych z tymi w głównym dymie papierosowym

6

Jaccard i wsp., (26) ٢٠١٧

PMI,
Szwajcaria

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji IQOS z głównymi ich poziomami w dymie tytoniowym

7

Pratte i wsp., (27) ٢٠١٧

PMI,
Szwajcaria

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie liczby cząsteczek stałych w głównej emisji IQOS z ich ilością w głównym dymie papierosowym

8

Eaton i wsp., (28) ٢٠١٨

BAT,
UK

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

THP 1.0/glo® 
Papierosy 

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji glo® z głównymi ich poziomami w dymie tytoniowym

9

Forster i wsp., (29) ٢٠١٨

BAT,
UK

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

THP 1.0/glo® 
IQOS
Papierosy 

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji glo® z tymi z głównej emisji IQOS i w dymie tytoniowym

10

Poynton i wsp., (30) ٢٠١٧

BAT,
UK

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z wykorzystaniem automatycznego palenia

iFuse
E-papierosy 
w typie pióra

Porównanie poziomów HPHC w głównej emisji iFuse z tymi z głównej emisji z Vype ePen i w dymie tytoniowym

Badania dotyczące wtórnej emisji HnB

11

Protano i wsp., (31) ٢٠١٦

Niezależne, Włochy 

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z udziałem palących ochotników

THS 2.2/IQOS
Papierosy 
 
Ręcznie zwijane papierosy
 
E-papierosy (pen-style tank)

Porównanie poziomów emisji wtórnych

12

Protano i wsp., (32) ٢٠١٧

Niezależne, Włochy 

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z udziałem palących ochotników

THS 2.2/IQOS
Papierosy
Ręcznie zwijane papierosy
Cygara
 
Fajki
E-papierosy
(
w typie pióra)

Porównanie poziomów emisji wtórnych

13

Ruprecht i wsp., (33) 2017

Niezależne, nie podano

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z udziałem palących ochotników

THS 2.2/IQOS
Papierosy 
 
E-papierosy (kartridż)

Porównanie poziomów emisji wtórnych

14

Mitova i wsp., (34) ٢٠١٦

PMI,
Szwajcaria

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z udziałem palących ochotników

THS 2.2/IQOS 

Papierosy 

Porównanie poziomów emisji wtórnych

15

O’Connell i wsp., (35) 2015

IT,
UK

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z udziałem palących ochotników

THS 2.2/IQOS
Inhalatory nikotyny
 
E-papierosy (papierosopodobne)

Porównanie poziomów
emisji pobocznych

16

Forster i wsp., (36) ٢٠١٨

BAT,
UK

Badanie laboratoryjne, porównawcze, z udziałem palących ochotników

THP 1.0/glo® 
Papierosy 

Porównanie poziomów emisji wtórnych

Badania dotyczące wykorzystania HnB u ludzi

17

Kamada i wsp., (39) ٢٠١٦

Niezależne, Japonia

Opis przypadku

IQOS

Opisanie przypadek ostrego eozynofilowego zapalenia płuc po używaniu IQOS

18

Lopez i wsp., (40) ٢٠١٦

Niezależne, 
USA

Badanie eksperymentalne, w układzie naprzemiennym, z randomizacją

Pax LLTV
Papierosy
eGo e-papierosy (
w typie pióra i cysterny)

Porównanie dostarczania nikotyny, wydychanego CO i zmniejszania objawów abstynencyjnych

19

Brossard i wsp., (43) ٢٠١٧

PMI,
Japan

Badanie eksperymentalne, w układzie naprzemiennym, z randomizacją

THS 2.2/IQOS
Papierosy
Guma nikotynowa

Porównanie dostarczania nikotyny i wpływu na potrzebę zapalenia

20

Haziza i wsp., (44) ٢٠١٦

PMI,
Japonia

RCT

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie narażenia na HPHC w trakcie 5 dni używania

21

Haziza i wsp., (45) 2016

PMI,
Polska

RCT

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie narażenia na HPHC w trakcie 5 dni używania

22

Lüdicke i wsp., (46) 2017

PMI,
Polska

RCT

THS 2.1
Papierosy 

Porównanie narażenia na HPHC w trakcie 5 dni używania

23

Lüdicke i wsp., (47) 2016

PMI,
Polska

RCT

CHTP
Papierosy 

Porównanie narażenia na HPHC w trakcie 5 dni używania

24

Lüdicke i wsp., (48) ٢٠١٨

PMI,
Japonia

RCT

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie narażenia na HPHC w trakcie 5 dni używania w izolacji i następnych 85 dni używania w warunkach ambulatoryjnych

25

Lüdicke i wsp., (49) ٢٠١٧

PMI,
Japonia

RCT

THS 2.2/IQOS
Papierosy 

Porównanie wpływu na biologicznie i klinicznie istotne wskaźniki ryzyka w trakcie 90 dni używania

26

Picavet i wsp., (50) ٢٠١٦

PMI,
UK

Badanie eksperymentalne, w układzie naprzemiennym, z randomizacją

THS 2.1
Papierosy 

Porównanie dostarczania nikotyny i wpływu na potrzebę zapalenia

27

Gee i wsp.,(51) 2017

BAT, Japonia

Badanie eksperymentalne, w układzie naprzemiennym, z randomizacją

THP 1.0/glo® 
IQOS
Papierosy 

Porównanie topografii zaciągania się, ekspozycji na poziomie ust i średniej dziennej konsumpcji

28

Yuki i wsp., (52) ٢٠١٧

JT, Japonia

Badanie eksperymentalne, w układzie naprzemiennym, z randomizacją

PNTV/Ploom Tech
Papierosy 

Porównanie farmakokinetyki dostarczania nikotyny

Badania dotyczące epidemiologii HnB

29

Tabuchi i wsp., (41) ٢٠١٦

Niezależne, Japonia

Badanie epidemiologiczne

IQOS
Ploom Tech
Glo

Sprawozdanie świadomości i wykorzystania produktów HnB w reprezentacyjnej na poziomie krajowym próbie osób

30

Tabuchi i wsp., (5) ٢٠١٧

Niezależne, Japonia

Badanie epidemiologiczne

IQOS
Ploom Tech
Glo

Ocena zainteresowania w populacji, odsetka używania i odczuwanych efektów wtórnego aerozolu HnB

31

Brose i wsp., (42) ٢٠١٧

Niezależne,
UK

Badanie epidemiologiczne

IQOS
Ploom Tech

Sprawozdanie świadomości i wykorzystania produktów HnB w reprezentacyjnej na poziomie krajowym próbie osób

BAT – British American Tobacco; CHTP – carbon-heated tobacco produc – produkty tytoniowe podgrzewane węglem; HnB – Heat-not-burn tobacco product – produkty podgrzewające tytoń; HPHC – harmful and potentially harmful compounds – szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki; IT – Imperial Tobacco; JTI – Japan Tobacco International; LLTV – loose-leave tobacco vaporizer – parownik wolnych liści tytoniu; PMI – Philip Morris International; PNTV – Prototype novel tobacco vapour product – prototyp nowego produktu odparowującego nikotynę; RCT – randomised controlled trial – bandanie z randomizacją; THP – tobacco heating product – produkty podgrzewające tytoń; THS – tobacco heating system – systemy podgrzewające tytoń;

 

 

Tabela 2. Produkty HnB oceniane w analizowanych badaniach

Produkt HnB i producent

Data wprowadzenia na rynek i kraj

Opis

Badanie

Pax od Ploom 
(obecnie PAX Labs)

2012, USA

Parownik wolnych liści tytoniu i konopi. Wolne liście tytoniu umieszcza się w komorze i podgrzewa przy pomocy zasilanego elektrycznie elementu [40]
Poprzednik Ploom Tech od JTI

40

IQOS/THS 2.2 od PMI

2014, Japonia, Włochy i Szwajcaria

IQOS zawiera uchwyt, ładowarkę i sztyfty tytoniowe (Heets). Sztyft tytoniowy (ok 320 mg) jest umieszczany w uchwycie i tytoń jest podgrzewany przez kontrolowane elektrycznie ostrze umieszczane we wtyczce tytoniowej.

Robocza temperatura podgrzewania <350°C. 

Pojedyncze użycie trwa 6 min lub do 14 zaciągnięć. (61]

W warunkach ISO, 12 zaciągnięć z THS 2.2 dostarczało 0.5 mg nikotyny i 4.9 mg glicerolu [44]

5, 21–27, 29, 31–35, 39, 41–45, 48, 49,

iFuse od BAT

2015, Rumunia

iFuse zawiera elektryczne urządzenie parujące i baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania i zintegrowany układ kontrolujący siłę, do którego podłączony jest kartomizer (Neopod). Jednorazowy neopod składa się z atomizera, cysterny na płyn z 1.15 ml bezwonnego płynu z nikotyną i komory zawierającej wtyczkę tytoniu o masie ١٣٠ mg.

Kiedy użytkownik wciska guzik, produkowana jest para zawierająca nikotynę, która następnie przepuszczana jest przez wtyczkę tytoniową, w celu uzyskania zapachu.

Przed dostaniem się do wtyczki tytoniowej, aerozol osiąga maksymalną średnią temperaturę < 35°C [30]

30

Glo®/THP 1.0 od BAT

2016, Japonia

Glo® zawiera urządzenie elektryczne z baterią litowo-jonową wielokrotnego ładowania, komorę podgrzewającą i sztyfty tytoniowe. Sztyft tytoniowy (ok 260 mg) jest podgrzewany w komorze podgrzewającej od zewnątrz.

Robocza temperatura podgrzewania < 250°C.

Osiąga roboczą temperaturę po około 30 – 40 s i pojedyncze użycie trwa kolejne 3 min [28]

5, 28, 29, 36, 41, 51

Ploom Tech/PNTV od JTI

2016, Japonia

PNTV zawiera jednostkę dostarczającą moc, kartridż z podgrzewaczem i płynem oraz kapsułę z mieszanką tytoniu.

Generuje parę bez nikotyny poprzez podgrzewanie bezwonnego płynu; następnie piana przechodzi przez kapsułę z tytoniem w celu pochłonięcia zapachu i nikotyny.

W warunkach HCI, 50 zaciągnięć dostarcza 1.10 mg nikotyny [52]

5, 41, 42, 52

Podgrzewany węglem wyrób tytoniowy (Carbon-heated tobacco product – CHTP) od PMI

Nie wprowadzony na rynek

Specjalnie skonstruowana zapalniczka elektryczna zapala węglowe źródło ciepła, które potem podgrzewa wtyczkę tytoniową.

W warunkach ISO, 12 zaciągnięć CHTP dostarcza 0.4 mg nikotyny, 2 mg glicerolu, 3 mg substancji smolistych i 1 mg CO [47]

Poprzednik TEEPS od PMI.

47

IQOS/THS 2.1 od PMI

Nie wprowadzony na rynek

THS 2.1 zawiera uchwyt, ładowarkę i sztyfty tytoniowe. Sztyft tytoniowy umieszczany jest w uchwycie i tytoń podgrzewany jest przez elektronicznie kontrolowane ostrze grzejące.

Robocza temperatura podgrzewania <400°C. 

Pojedyncze użycie trwa 6min lub do 14 zaciągnięć.

W warunkach ISO, 12 zaciągnięć THS 2.1 dostarcza 0.3 mg nikotyny i 5 mg glicerolu [46]
Poprzednik dostępnego komercyjnie IQOS/THS 2.2.

46, 50

BAT – British American Tobacco; HnB – heat-not-burn tobacco product – produkty podgrzewające tytoń; ISO – International Organisation for Standardisation – Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji; PMI – Philip Morris International; PNTV – Prototype novel tobacco vapour product – prototype nowego produktu odparowującego tytoń; JTI – Japan Tobacco International; LLTV – loose-leave tobacco vaporizer – parownik wolnych liści tytoniu; THP – tobacco heating product, produkty podgrzewające tytoń; THS – tobacco heating system – systemy podgrzewające tytoń;

 

 

Tabela 3. Względne dostarczanie nikotyny w głównym aerozolu HnB lub e-papierosów w porównaniu do dostarczania nikotyny w głównym dymie papierosowym.

Auer i wsp. (21) 2017*

Farsalinos
i wsp. (22) 2018†

Bekki
i wsp. (23) 2017

Schaller
i wsp. (24) 2016

Schaller
i wsp.
 (25) 2016

Jaccard
i wsp. (26) 2017

Forster
i wsp. (36) 2018

Poynton
i wsp. (30)
 ٢٠١7‡

Afiliacja

Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria

Uniwersytet w Patras, Grecja

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Japonia

PMI

PMI

PMI

BAT

BAT

Typ papierosa użytego jako kontrola

Lucky Strike Blue Lights

Marlboro Regular

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

Produkt

Poziomy nikotyny, % (mg)

Kontrolny papieros (uznawany jako 100%)

0.361

1.99

1.70

1.89

1.88

1.86

2.02

1.84

IQOS

83%
(0.30)

71%
(1.41)

65%
(1.10)

70%
(1.32)

73%
(1.38)

61%
(1.14)

57%
(1.16)

Glo

23%
(0.462)

iFuse

19%
(2.56/0.358)

E-papieros papierosopodobny

43%
(0.86)

E-papierosy papierosopodobne drugiej generacji

87%
(1.73)

27%
(3.57/0.500)

E-papierosy trzeciej generacji w typie cysterny

92%
(1.84)

Podano wartości nikotyny uzyskane w trakcie automatycznego palenia zgodnie z protokołem ISO.

† Poziomy nikotyny dla HnB i e-papierosów uzyskane w trakcie 4-sekundowego zaciągania.

‡ Poziomy nikotyny uzyskane na 100 zaciągnięć po 3 sekundy; poziom nikotyny po 14 zaciągnięciach został wyliczony poprzez pomnożenie poziomu nikotyny po 100 zaciągnięciach przez 0.14.

– – nie mierzono; BAT – British American Tobacco; PMI – Philip Morris International.

 

 

Tabela 4. Względne poziomy HPHC w głównym aerozolu HnB w porównaniu do kontrolnych papierosów.

Schaller i wsp. (25) 2016

Schaller i wsp. (24) 2016

Jaccard i wsp. (26) 2017

Auer i wsp. (21) 
2017

Bekki i wsp. (23) 
2017

Eaton i wsp. (28) 2018

Forster i wsp. (36) 
2018

Poynton i wsp. (30) 2017

Afiliacja

PMI

PMI

PMI

Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria

Narodowy Instytut Zdrowia, Japonia

BAT

BAT

BAT

Sztyft tytoniowy

R. IQOS

R. IQOS

M. IQOS

R. IQOS

R. IQOS

R. IQOS

M. IQOS

R. glo

R. IQOS

R. glo

M. glo

R. iFuse

Porównywany papieros

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

Lucky Strike Blue

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

3R4F

Protokół zaciągania

HCI

HCI

HCI

HCI

ISO

HCI

HCI

HCI

HCI

HCI

HCI

HCI*

1,3-butadien

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

1-naftyloamina

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

2-naftyloamina

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

3%

4-aminobifenyl

<1%

<2%

<2%

<1%

<1%

<1%

<1%

3%

aldehyd octowy

12%

14%

13%

13%

22%

5%

15%

5%

5%

<1%

akroleina

7%

7%

6%

6%

82%

1%

6%

1%

2%

5%

akrylonitryl

1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

amoniak

38%

36%

35%

36%

33%

12%

15%

<50%

benzen

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

benzo[a]piren

7%

9%

8%

6%

4%†/8%‡

<3%

5%

2%

3%

<7%

tlenek węgla

1%

2%

2%

1%

1%

1%

<1%

1%

<1%

<1%

21%

aldehyd krotonowy

<6%

6%

5%

<6%

4%

5%

1%

2%

<3%

formaldehyd

11%

10%

8%

9%

74%

6%

11%

6%

7%

13%

izopren

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

NNN

5%

6%

4%

4%

6%

8%

9%

4%

9%

7%

<1%

NNK

3%

3%

2%

3%

5%

5%

2%

4%

2%

2%

<1%

toluen

2%

1%

1%

1%

1%

<1%

<1%

2%

nikotyna

73%

70%

64%

61%

84%

65%

71%

57%

23%

18%

139%

woda

203%

231%

188%

328%

350%

168%

80%

71%

glicerol

203%

191%

163%

182%

129%

101%

całkowita liczba cząsteczek stałych

122%

98%

89%

119%

135%

104%

56%

54%

suche cząsteczki stałe bez substancji smolistych i nikotyny

79%

33%

40%

39%

53%

75%

46%

48%

Czas zaciągania się zwiększony do 3 s, poziomy HPHC dla produktów HnB mierzone na 100 zaciągnięć.

† Pierwotnie ocenione proporcje HnB względem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w głównym dymie tytoniowym 50 papierosów dostępnych komercyjnie w USA.

‡ Proporcje przeliczone względem średnich wartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w głównym dymie tytoniowym 50 papierosów dostępnych komercyjnie w USA w warunkach palenia określonych według ISO. (15)

BAT – British American Tobacco; HnB – heat-not-burn tobacco product – produkty podgrzewające tytoń; HPHC – harmful and potentially harmful compounds – szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki; ISO – International Organisation for Standardisation – Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji; M – menthol – mentolowe; NNK – nitrozonikotynoketon; NNN – N-nitrozonornikotyna; PMI – Philip Morris International; R – regular – zwykłe; – – nie mierzono.

 

 

Tabela 5. Względne poziomy HPHC i cząsteczek stałych we wtórnej emisji z produktów HnB (wskaźnik HnB do
porównywanych papierosów).

Ruprecht i wsp. (33) ٢٠١٧

Mitova i wsp. (34) ٢٠١٦

Forster i wsp. (36) ٢٠١٨b

Afiliacja

Narodowy Instytut Raka, Mediolan, Włochy

PMI

BAT

HnB

IQOS

IQOS

Glo

Porównywany papieros

Konwencjonalne papierosy

Marlboro Gold

Lucky Strike Regular

Warunki

„Pokój dzienny” (ACH=1.5)

„Mieszkanie” 
(ACH=1.2)

„Dom” 
(ACH=1.2)

Markery emisji wtórnej

370 nm UV BC (µg/m3)

0.7%–0.8%

PM > 0.3 (cząsteczek/cm3)

2.8%–7.3%

PMnm (cząsteczek/cm3)

22.0%–24.0%

PM 1 (µg/m3)

0.9%–1.0%

0.5%

PM 2.5 (µg/m3)

1.3%–1.5%

Nie wykryto

0.5%

PM 10 (µg/m3)

1.5%–1.7%

0.5%

Nadfioletowe cząsteczki stałe

Nie wykryto

Fluorescencyjne cząsteczki stałe

Nie wykryto

Solanesol

Nie wykryto

3-Winylopirydyna

Nie wykryto

Nie wykryto

HPHC

1,3-Butadien

Nie wykryto

Nie wykryto

Aldehyd octowy (µg/m3)

5.0%–5.9%

13.7%

10.0%

Akroleina (µg/m3)

1.8%–2.3%

Nie wykryto

Nie wykryto

Akrylonitryl

Nie wykryto

Nie wykryto

Benzen

5.9%

6.3%

Tlenek węgla

20.9%

Nie wykryto

Aldehyd krotonowy

Nie wykryto

Nie wykryto

Formaldehyd (µg/m3)

6.9%–7.1%

40.5%

52.6%

Izopren

6.2%

8.4%

Toluen

8.8%

10.3%

Nikotyna

8.9%

0.6%

Tlenki azotu

11.4%

28.6%

Tlenek azotu

6.6%

13.3%

ACH – air changes per hour – zmiany powietrza na godzinę, wskaźnik wentylacji pomieszczeń zdefiniowany jako objętość powietrza dostarczana/usuwana z przestrzeni w ciągu 1 godziny podzielona przez objętość przestrzeni; BAT – British American Tobacco; HnB – heat-not-burn tobacco product – produkty podgrzewające tytoń;  HPHC – harmful and potentially harmful compounds – szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki;   – – nie mierzono; PM > 0.3 – particulate matter >0.3 µm – czasteczki stałe o średnicy >0.3 µm ; PM nm – cząsteczki stałe o średnicy 10–1000   nm; PMI – Philip Morris International; UV BC – ultrafiolet czarny węgiel

 

 

Tabela 6. Wykorzystywany produkt i stosunek ekspozycji na HPHC wśród użytkowników HnB w porównaniu z palaczami papierosów w piątym dniu ograniczenia palenia.

Lüdicke i wsp. (47) 2016

Lüdicke i wsp. (46) 2017

Haziza i wsp. (44) ٢٠١٦

Haziza i wsp. (45) 2016

Lüdicke i wsp. (48, 49) ٢٠١٨

Afiliacja

PMI

PMI

PMI

PMI

PMI

Produkt HnB

CHTP

THS 2.1

Zwykły IQOS

Zwykły IQOS

Mentolowy IQOS

Porównywany produkt

Zwykły papieros

Zwykły papieros

Zwykły papieros

Zwykły papieros

Mentolowy papieros

Średnia (odchylenie standardowe)
HnB vs papierosy w piątym dniu używania

19.7 (7.8) vs 18.8 (4.4)

27.2 (9.1) vs 20.1 (3.2)

9.9 (3.9) vs 12.5 (3.5)

20.7 (8.1) vs 16.6 (3.8)

13.9 (4.3) vs 13.6 (4.7)

Ekspozycja na HPHC
% (95% CI)
stosunek HnB do papierosów

1,3-butadien

10%

12% (9% do 16%)

23% (18% do 29%)

8% (7% do 10%)

13%

1-aminonaftalen

4% (4% do 5%)

4% (3% do 5%)

6%

2-aminonaftalen

19%

11% (8% do 14%)

18% (15% do 21%)

12% (10% do 13%)

14%

4-aminobifenyl

16%

41% (31% do *53%)

18% (15% do 22%)

15% (13% do 17%)

21%

aldehyd octowy*

akroleina

26%

28% (23% to 33%)

53% (46% do 61%)

42% (38% do 46%)

52%

akrylonitryl

15% (12% do 18%)

21% (18% do 25%)

13% (12% do 15%)

18%

amoniak*

benzen

16%

7% (5% do 10%)

16% (13% do 19%)

6% (5% do 7%)

11%

benzo[a]piren

30% (25% do 36%)

28% (23% do 33%)

28%

tlenek węgla

39%

23% (21% do 26%)

47% (44% do 50%)

24% (22% do 25%)

45%

aldehyd krotonowy

38% (32% do 45%)

23% (20% do 25%)

43%

formaldehyd*

izopren*

N-nitrozonikotyna

12% (9% do 16%)

30% (24% do 38%)

24% (18% do 33%)

29%

nitrozonikotynoketon

52%

33% (25% do 44%)

49% (42% do 57%)

44% (39% do 48%)

44%

toluen*

nikotyna

85% (62% do 115%)

113% (91% do 140%)‡/89.6%§

113% (91% do 140%)

równoważniki nikotyny

111%

87% (76% do 100%)

105% (92% do 120%)‡ /98.6%§

105% (92% do 120%)

118%

kotynina

110%

88% (75% do 103%)

96% (71% do 131%)

111% (91% do 136%)

tlenek etylenu

47% (40% do 55%)

32% (27% do 38%)

51%

piren

57%

43% (36% do 51%)

46% (41% do 52%)

44% (40% do 49%)

38%

o-toluidyna

49%

58% (48% do 71%)

51% (42% do 60%)

42% (36% do 48%)

41%

Ekspozycja na aldehyd kwasu octowego, amoniak, formaldehyd, izopren i toluen nie była mierzona z uwagi na brak zwalidowanych biomarkerów.

† Pierwotnie raportowane proporcje.

‡ Proporcje wyliczone na podstawie surowych danych z badania.

HnB – heat-not-burn tobacco product – produkty podgrzewające tytoń;  HPHC – harmful and potentially harmful compounds – szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki; – – nie mierzono; PMI – Philip Morris International.

Ryc. 1. Schemat wyboru publikacji uwzględnionych w przeglądzie systematycznym według kryteriów PRSIMA.

yteriów PRSIMA.