Analysis of selected Malignant Tumours in Bielsko-Biala in the year 2016

Dariusz Góra

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Streszczenie

Obecnie zauważalny jest zróżnicowany spadek i wzrost trendów czasowych poszczególnych lokalizacji, a także form nowotworów złośliwych. Trzy zjawiska są najbardziej charakterystyczne dla obrazu trendów czasowych zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce:1. gwałtowny spadek zachorowań na nowotwory złośliwych płuc u mężczyzn (po okresie trwającego kilka dekad wzrostu zachorowań); 2. bardzo szybki wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe prostaty, szczególnie po 1990 roku; 3. gwałtowny wzrost nowo diagnozowanych nowotworów złośliwych piersi (obecnie co czwarty nowo diagnozowany nowotwór u kobiet to nowotwór złośliwy piersi). W Polsce każdego roku rejestruje się blisko 155 000 zachorowań na nowotwory złośliwe i około 96 000 zgonów z ich przyczyny. W województwie śląskim rocznie umiera około 15 000 osób. W 2016 roku w powiecie bielskim wśród mężczyzn zarejestrowano ogółem 318 przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe, a u kobiet 335. Zgonów wśród mężczyzn odnotowano 108, a u kobiet 81 (dane orientacyjne z 13 września 2017 roku).

W pracy tej dokonano analizy danych z Beskidzkiego Centrum Onkologii − Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na zachorowalność nowotworów złośliwych pacjentów leczonych w omawianym szpitalu.

Abstract

Nowadays, there is a diversified tendency (decrease and increase) of time trends of individual locations as well as forms of individual malignant tumours. The most characteristics phenomenon for this scale are:

1. Sudden fall in male’s morbidity caused by lung cancer after decades of rising tendency.

2. Sudden raise of prostate cancer morbidity, especially after 1990.

3. Sudden raise of newly diagnosed cases of breast cancer ( presently every fourth case turns to be the malignant breast tumour).

In Poland, nearly 155000 cases of malignant tumour are registered each year and 96000 people die of tumour. About 15000 people die each year in silesian voivodship. In 2015 in county Bielsko 318 men and 335 women were registered with malignant tumours, 108 men and 81 women died ( according to data from 13 September 2017).

In Poland, every day almost 300 people find out that they have cancer. Poland has low morbidity but high mortality caused by cancer in comparison to other EU countries [1].

This elaboration analyses data of patients hospitalised in Beskid Oncological Centre- Municipal Hospital of John Paul II in Bielsko-Biala.

Public Health Forum 2018;IV(XII)2(45):100-107

 

WSTĘP

Każdego roku Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski w Bielsku-Białej im. Jana Pawła II przyjmuje około 150 000 pacjentów. Natomiast każdego dnia blisko 300 osób w Polsce dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową [1]. Zdecydowana większość odnotowanych zachorowań na nowotwory różnego typu występuje w grupie osób po 65. roku życia [2−5].

Zgony spowodowane chorobami nowotworowymi stanowią druga przyczynę zgonów w Polsce. Na pierwszym miejscu są choroby układu krążenia [6]. Choroby nowotworowe stanowią przyczyną przedwczesnej umieralności mężczyzn i kobiet nie tylko po 65. roku życia, ale i wśród osób młodszych [5, 7].

Polska jest państwem europejskim, który ma niską zachorowalność, ale jednocześnie wysoką umieralność z powodu występowania nowotworów złośliwych w porównaniu do innych krajów należących do Unii Europejskiej [8].

CEL PRACY

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe mieszkańców miasta Bielska-Białej, którzy byli hospitalizowani roku wBeskidzkie Centrum Onkologii w 2016.

MATERIAŁY I METODY

Przeprowadzono analizę danych dotyczących występowania nowotworów złośliwych pochodzących z Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej na podstawie rocznego sprawozdania dotyczących występowania rodzaju nowotworu oraz płci pacjentów.

Dane te wyodrębniono w grupach z podziałem na płeć uwzględniając okresy: dzieciństwo, młodość (młodzież), wiek dojrzały, wiek dorosły oraz starczy.

Dokonano analizy statystycznej nowotworu złośliwego sutka, płuc i oskrzeli, układu pokarmowego, jądra i gruczołu krokowego.Na podstawie zebranych informacji sporządzono odpowiednie ryciny i tabele (Tab1, 2; Ryc. 1−4).

WYNIKI

Liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe sutka u kobiet na terenie Szpitala Onkologicznego w Bielsku-Białej w roku 2016 wynosiła 91.
Nowotwór ten występuje praktycznie już po 20. roku życia (Tab. 2). Najwyższą zachorowalnością odznaczają się kraje północnej i zachodniej Europy, Ameryki Północnej i Australii (około 90−100/100 000). Średnia zachorowalność występuje w Europie Środkowej i Wschodniej, najniższa w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej (<25/100 000). W Polsce nowotwór złośliwy piersi stanowi około 23% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet [9]. Stanowi około 17,4% ogółu zachorowań i jest przyczyną około 22,2% ogółu zgonów. Każdego roku rejestruje się w Polsce blisko 11 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe piersi i liczba ta stale rośnie. Szacuje się, że w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2008 roku u ponad 330 tysięcy kobiet zdiagnozowano raka piersi, a około 89 tysięcy z tego powodu umarło. Liczba zachorowań i zgonów w kolejnych latach systematycznie się powiększa. Około 1,33 mln kobiet żyje z diagnozą raka piersi postawioną w ciągu poprzedzających 5 lat [7, 8]. Najbardziej jednak narażone są na niego kobiety po 60. roku życia i stanowi on największy odsetek zachorowań bez względu na przedział wiekowy [10]. W większości odnotowanych przypadków praktycznie do dziś nie jest znana etiologia tego nowotworu złośliwego. Badania wykazują [10, 11], że co 4 nowo zdiagnozowany nowotwór złośliwy występujący u kobiet to nowotwór złośliwy piersi. Aby zminimalizować zachorowalność na nowotwór piersi, należy wykonywać samobadanie piersi, USG czy też mammografię.

Nowotwór złośliwy płuc jest najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce [8, 12]. Liczba zarejestrowanych nowotworów złośliwych płuc i oskrzeli u kobiet na terenie omawianego szpitala wynosiła 20, a u mężczyzn 44 (Tab. 1, 2). Największy odsetek zachorowań na nowotwór płuc odnotowuje się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn po 65. roku życia (90% wszystkich nowotworów płuc). Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy, jak i najczęstsza przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych na świecie, niezależnie od płci. Ponad połowa (58%) przypadków tego nowotworu występuje w krajach Europy Zachodniej. W populacji mężczyzn stanowi on 21% wszystkich nowotworów i przyczynę 29% zgonów. W ostatnich latach jest rozpoznawany u około 16 000 mężczyzn i około 6000 kobiet rocznie w Polsce. W 2010 roku zarejestrowano 22 512 zgonów, w tym 16 716 u mężczyzn i 6177 u kobiet. W populacji chorujących na nowotwory kobiet ogółem co dwudziesta cierpi na nowotwór płuc (5%), a niemal co dziesiąta (9%) umiera z tego powodu [12]. U kobiet, które mieszkają w aglomeracjach miejskich powoduje on wyższy procent umieralności niż u kobiet mieszkających poza ich terenami. W przypadku mężczyzn ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy płuc jest 3 razy większe niż u kobiet. Spowodowane jest to przede wszystkim paleniem tytoniu [13]. Najbardziej powszechnymi czynnikami ryzyka zachorowania na nowotwór płuc jest palenie tytoniu, wdychanie dymu nikotynowego (bierne palenie) oraz narażenie na kancerogenne substancje chemiczne i promieniotwórcze.

W omawianym szpitalu w 2016 roku zdiagnozowano również nowotwory złośliwe układu pokarmowego. U kobiet były to: 1 nowotwór złośliwy jelita cienkiego, 9 żołądka, 14 jelita grubego, 5 zgięcia esiczo-odbytniczego i 10 odbytnicy. Natomiast u mężczyzn: 7 przełyku, 19 żołądka, 25 jelita grubego, 3 zgięcia esiczo-odbytniczego, 14 odbytnicy oraz 1 nowotwór odbytu i kanału odbytu. Znaczna większość nowotworu złośliwego jelita grubego występuje u osób po ٦٠ roku życia (Tab. ١, 2). Każdego roku w Polsce odnotowuje się między 13000 a 16000 nowych zachorowań na ten rodzaj nowotworu, z czego ٩ ٠٠٠ kończy się zgonem [١٤]. Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym na świecie nowotworem u mężczyzn (660 tys. przypadków, 10%) i drugim u kobiet (570 tys. przypadków, 9%). Prawie 60% zachorowań występuje w krajach rozwiniętych. Zachorowania występują około 2-krotnie częściej w populacji mężczyzn niż kobiet. Nowotwory jelita grubego są odpowiedzialne na świecie za 8% zgonów nowotworowych, co stanowi czwartą najczęstszą nowotworową przyczynę zgonu na świecie (rocznie około 600 tys. zgonów [8%]). Umieralność jest niższa u kobiet niż u mężczyzn.

Od 1980 roku nastąpił ponad 4-krotny wzrost liczby zachorowań u mężczyzn i 3-krotny u kobiet. Czyni to raka jelita grubego nowotworem o największej dynamice wzrostu u mężczyzn. Większość zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego występuje po 50. roku życia (94%), przy czym ponad 75% zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 60. roku życia. Nowotwór złośliwy jelita grubego jest drugim pod względem umieralności nowotworem złośliwym w Polsce u obu płci z powodu wszystkich chorób nowotworowych. Każdego roku rozpoznaje się prawie 16 000 nowych przypadków [15, 16]. W ostatnich latach rak jelita grubego jest rozpoznawany u około 13 500 chorych rocznie, w tym około 7 500 u mężczyzn i około 6 000 u kobiet. Nowotwór jelita grubego w Polsce jest obecnie przyczyną zgonu około 9 000 chorych rocznie, w tym około 5 000 u mężczyzn i około 4 000 u kobiet. Niepokojący w tych statystykach jest przede wszystkim fakt, że w Polsce odsetek pacjentów, którzy podejmują leczenie we wczesnym stadium choroby nowotworowej wynosi około 20%, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie około 80% [7]. Profilaktyka nowotworu jelita grubego opiera się na stosowaniu zasad zdrowego trybu życia oraz poddawaniu się badaniom skriningowym.

W Bielsku-Białej w omawianym szpitalu zdiagnozowano w 2016 roku 10 zachorowań na nowotwór złośliwy jądra (Tab. 1). Występuje on stosunkowo rzadko i stanowią 0,5–1,5% wszystkich nowotworów złośliwych. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się jednak powolny wzrost zachorowań. Zachorowalność na raka jądra jest najwyższa w wieku ١٥–٣٥ lat oraz około ٦٠. roku życia. W grupie wiekowej ٢٠–٣٥ lat są to najczęściej występujące nowotwory u osób płci męskiej [17−19]. Co roku nowotwory jądra rozpoznawane są u około 900 mężczyzn w Polsce ii stanowią one poniżej 1,5% zachorowań na nowotwory u mężczyzn i 0,25% zgonów nowotworowych. Liczba zachorowań ponad 7-krotnie przewyższa liczbę zgonów, co wynika z bardzo dobrego rokowania w przypadku tego nowotworu – w Polsce prawie 88% pacjentów przeżywa 5 lat od diagnozy [2, 7]. Najskuteczniejszą profilaktyką nowotworu jądra jest jego samobadanie.

W Beskidzkim Centrum Onkologii-Szpitalu Miejskim odnotowano w 2016 roku 62 zarejestrowanych zachorowań na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Jest to 13 przypadków między 35. a 64. rokiem życia oraz 49 przypadków po 65. roku życia (Tab. 1). W Polsce jest to 3 najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn i stanowi 4 przyczynę zgonów z powodu nowotworów a w ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił jego 4-krotny wzrost zachorowań [20−22]. Liczba zachorowań na raka gruczołu krokowego stale wzrasta. Obecnie rozpoznawanych jest około 10,9 tys. przypadków tego nowotworu w ciągu roku. W 2012 r. 60% z szacowanych nowych zachorowań na raka prostaty i 41% zgonów miało miejsce w Europie i Ameryce Północnej. Dane światowe z 2012 r. na temat zachorowalności na ten typ nowotworu pokazują, że 1,1 mln mężczyzn cierpi na raka prostaty, co stanowi 15% nowotworów diagnozowanych u mężczyzn, z prawie 70% przypadków (759 tys.) występujących w krajach lepiej rozwiniętych [23]. Czynnikami ryzyka rozwoju tego nowotworu jest głównie palenie tytoniu, nadwaga, nadmierne spożywanie alkoholu oraz złe nawyki żywieniowe.

Po 60. roku życia liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrasta i w 2016 roku wynosiła u mężczyzn 53 zachorowań, a po 65. roku życia 58 (Ryc. 1, 3), a w przypadku kobiet po 60. roku życia odnotowano 58 zachorowań, a 60 po 65. roku życia (Ryc. 2, 3). Nowotwory te u mężczyzn dotyczyły głównie zachorowań oskrzeli i płuc, jelita grubego, gruczołu krokowego i innych, oprócz czerniaka nowotworów skóry (Tab. 1). W odniesieniu do kobiet są to przede wszystkim nowotwory złośliwe sutka, trzonu i szyjki macicy, czerniaka, jelita grubego oraz innych nowotworów złośliwych skóry (oprócz czerniaka). Do 2025 roku liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn i kobiet po 60. roku życia będzie wzrastać [20].

Liczba odnotowanych zgonów wśród pacjentów hospitalizowanych w omawianym szpital u mężczyzn stanowi praktycznie w każdym przedziale wiekowym większy odsetek w porównaniu do kobiet. Największą liczbę zgonów u mężczyzn zarejestrowano po 80. roku życia − 21 zgonów, a u kobiet 13 − między 75. a 79. rokiem życia (Ryc. 4).

Wkrótce pierwszą przyczyną zgonów wśród mężczyzn i kobiet przed ukończeniem 65. roku życia będzie liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Do 2025 roku w Polsce spodziewany jest wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe i wynosić będzie wśród mężczyzn 90 000, a u kobiet spodziewa się 80 000 [20].

Polska należy do krajów, których wyniki leczenia nowotworów złośliwych są zdecydowanie gorsze w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Niezbędne jest zatem wdrożenie zaleceń Kodeksu Walki z Rakiem, który opiera się na profilaktyce pierwotne. Istotnym jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat czynników rakotwórczych oraz profilaktyka wtórna opierająca się na funkcjonowaniu badań przesiewowych zwłaszcza pod kątem najczęstszych nowotworów złośliwych. Nie bez znaczenia są również wykorzystywanie nowoczesnych metod leczenia, opieka nad pacjentem tuż po dokonanych zabiegach, edukacja na najwyższym poziomie personelu medycznego, a także rozwój i wdrażanie badań naukowych.

WNIOSKI

Zarówno w Polsce, jak i na świecie nowotwory stanowią poważny problem zdrowotny. Jest to druga przyczyna zgonów ogółem i pierwsza zgonów przed 65. rokiem życia w Polsce. Analiza danych wykazała, że na terenie miasta Bielska-Białej nowotwory płuc, piersi, gruczołu krokowego czy też jelita grubego to najczęstsze nowotwory złośliwe. Zauważono tendencję wzrostową ich występowania.

Wczesne wykrycie nowotworu stwarza możliwości całkowitego jego wyleczenia. Rokowania zależą przede wszystkim od stadium choroby i rodzaju nowotworu.

Piśmiennictwo

1. www.puo.pl/badania-profilaktyczne/rak-jelita-grubego, dostęp 17.08.2017

2. Zatoński AW, Sulkowska U, Didkowska J. Kilka uwag o epidemiologii nowotworów w Polsce. Nowotwory J Oncol. 2015;65(3):179-196.

3. Smith RA, Duffy SW, Gabe R et al. The randomized trials of breast cancer screening: what have we learned? Radiol Clin North Am. 2004;42(5):793-806.

4. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R et al. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer. 2015;136: E359–E386.

5. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer. 2013;49:1374-1403.

6. Tuchowska P, Worach-Kardas H, Marcinowski J. Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce-główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol. 2013;94(2):166-171.

7. Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa: Krajowy Rejestr Nowotworów, 2013;12-43.

8. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Sytuacja zdrowotna w Polsce i jej uwarunkowania. Warszawa, 2012.

9. Szkiela M, Warach-Kardas H, Marcinkowski JT. Nowotwór złośliwy piersi-epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(2):292-302.

10. Winczura P, Senkus-Konefka E, Jassem J. Polskie i międzynarodowe zalecenia dotyczące leczenia raka piersi. Nowotwory J Oncol. 2013;63(1):58-65.

11. Karim-Kos HE, de Vries E, Soerjomataram I et al. Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur J Cancer. 2008; 44:1345-1389.

12. Krzakowski M, Jassem J. Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia. Onkol Prakt Klin. 2013;(3):1-34

13. Baas P, Belderbos JSA, van den Heuvel. Chemoradiation therapy in non-small cell lung cancer. Curr Opin Oncol. 2011;23:140–149.

14. www.bielsko.biała.pl/aktualności/30008/postępy-w-walce-z-nowotworami, dostęp:17.08.2017

15. Zysk R, Wysocki P, Wyrnicz L. Rak jelita grubego- społeczne znaczenie zmian w zakresie epidemiologii i mozliwosci leczenia w Polsce. Onkol Prakt Klin. 2014;10(4): 212-223.

16. Nottage K, McFarlane J, Krasin MJ. Secondary colorectal carcinoma after childhood cancer. J Clin Oncol. 2012;30(20):2552-58.

17. Baran M, Walewska E, Binko K et al. Wiedza młodych mężczyzn o raku jądra. Prob Pielęg. 2014;22(1):1-5.

18. Rudberg L. Testicular cancer and testicular self-examination: knowledge and attitudes of adolescent Swedish men. Cancer Nurs. 2005;28:256–262.

19. Wardle J, Steptoe A, Burckhardt R et al. Testicular self-examination: attitudes and practices among young men in Europe. Prev Med. 1994;23(2):206–210.

20. Didkowska J. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa: Krajowy Rejestr Nowotworów, 2009:13-58.

21. Klotz L, Nam R. Active surveillance with selective delayed intervention for favourable risk prostate cancer: clinical experience and a “number needed to treat” analysis. Eur Urol Suppl. 2006;5:479–496.

22. Freedland SJ, Partin AW. Prostate-specific antigen: update 2006. Urology. 2006;67: 458–460.

23. Deluga A, Ślusarska B, Belmas E et al. Wiedza mężczyzn na temat czynników ryzyka raka gruczołu krokowego. Probl Hig Epidemiol. 2015;96(4):757-762.

Konflikt interesów

Autor nie zgłasza konflktu intresów

Autor korespondujący

Dariusz Góra

Doktorant Uniwersytetu Śląskiego

Wydziału Nauk o Ziemi

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

e-mail:dareczekg@op.pl

Nadesłano: 20.11.2017

Zaakceptowano: 20.07.2018

Tabela 1. Zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i wieku.

Powiat miasta Bielska-Białej. Mężczyźni (rok 2016).

MIEJSCE WYSTĘPOWANIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

U MĘŻCZYZN

Dzieciństwo ( okres od ok. 4 do 14 r. )

Młodość (okres od ok. 15 do 19 r.)

Wiek dojrzały ( okres od ok. 20 do 34 r.)

Wiek dorosły (okres od ok. 35 do 64 r.)

Wiek starczy ( okres powyżej 65 r.)

Warg

1

Nasady języka

1

Nieokreślonych części języka

1

Dna jamy ustnej

1

Podniebienia

1

Migdałka

3

2

Wątroby i przewodów zżółciowych wswwewnętrznychżółciowychwwewwwewn.wew.nętrznych

wewnątrzwątrobowych

1

1

Jelita grubego

1

9

15

Przełyku

5

2

Żołądka

6

9

Zgięcia esiczo-odbytniczego

2

3

Odbytnicy

5

9

Odbytu i kanału odbytu

1

Trzustki

4

5

Krtani

3

3

Oskrzeli i płuc

3

12

29

Serca, śródpiersia i opłucnej

3

2

Czerniaki

3

6

Inne nowotwory złośliwe skóry

1

1

17

37

Tkanki łącznej i tkanek miękkich

1

2

Prącia

2

Gruczołu krokowego

13

49

Jądra

2

6

2

Nerki oprócz miedniczki nerkowej

2

Pęcherza moczowego

2

6

Mózgu

2

3

Tarczycy nieziarniczych

1

1

Wtórne węzłów chłonnych

1

3

4

Bez jego umiejscowienia

3

1

inne

2

2

1

Razem

0

3

14

102

199

Tabela 2. Zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i wieku.

Powiat miasta Bielska-Białej. Kobiety (rok 2016)

MIEJSCE WYSTĘPOWANIA
NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

U KOBIET

Dzieciństwo ( okres od ok. 4 do 14 r. )

Młodość (okres od ok. 15 do 19 r.)

Wiek dojrzały ( okres od ok. 20 do 34 r.)

Wiek dorosły ( okres od ok. 35 do 64 r.)

Wiek starczy ( okres powyżej 65 r.)

Warg

1

Nieokreślonych części języka

1

Podniebienia

1

1

Migdałka

1

Części ustnej gardła

1

Części nosowej gardła

2

Żołądka wswwewnętrznychżółciowychwwewwwewn.wew.nętrznych

wewnątrzwątrobowych

2

4

Jelita cienkiego

1

Jelita grubego

2

10

Zgięcia esiczo-odbytniczego

2

3

Odbytnicy

1

2

7

Wątroby i przewodów żółciowych zzzzżółciowych

1

2

Trzustki

4

4

Krtani

1

2

Oskrzeli i płuc

1

8

5

Czerniaki

1

2

5

Inne nowotwory złośliwe skóry

1

3

11

61

Sutka

1

54

35

Szyjki macicy

5

4

Trzonu macicy

11

13

Jajnika

7

8

Nerki oprócz miedniczki nerkowej

1

1

Miedniczki nerkowej

1

Pęcherza moczowego

2

Tkanki łącznej i miękkich

1

1

Mózgu

2

1

Tarczycy nieziarniczych

1

12

2

Wtórne węzłów chłonnych

1

2

1

Bez jego umiejscowienia

1

1

1

inne

1

1

2

Razem

0

2

10

138

185

Ryc. 1. Nowotwory złośliwe u mężczyzn − 2016 rok (opracowanie własne na podstawie zebranych danych z 13 września 2017 r.)

Ryc. 2. Nowotwory złośliwe u kobiet − 2016 rok (opracowanie własne na podstawie zebranych danych z 13 września 2017 r.)

Ryc. 3. Porównanie liczby zachorowań wśród kobiet i mężczyzn − 2016 rok (opracowanie własne na podstawie zebranych danych z 13 września 2017 r.).

Ryc. 4. Porównanie liczby zgonów wśród kobiet i mężczyzn – 2016 rok (opracowanie własne na podstawie zebranych danych z dnia 13 września 2017 r.).