Marketing tools used by health ambassadors for their impact on students of the Faculty of Health Sciences in Wroclaw Medical Univeristy

Martyna Wiśniewska1, Jolanta Grzebieluch2

1 Studia doktoranckie, Zakład Biologii Człowieka, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Polska

2 Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

 

Streszczenie

Wstęp: Rozwój społeczeństwa oprócz pozytywnych aspektów, często niesie za sobą problemy w obszarze zdrowia człowieka. Ogromny wpływ na społeczeństwo wywierają media, a rozwój Internetu wzmacniają oddziaływania tzw. nowych mediów. Wiele osób zajmuje się edukacją zdrowotną szczególnie młodych, gdyż to głównie one są aktywnymi użytkownikami platform społecznościowych. Na rynku występują postacie, które poprzez swoją długotrwałą działalność w obrębie promowania zdrowego stylu życia osiągnęły olbrzymią popularność i mają ogromny wpływ na zmianę postaw zdrowotnych wielu osób. Konieczne jest zwiększenie profilaktyki zdrowotnej, której elementem może być wykorzystanie nowych mediów z udziałem ambasadorów zdrowia.

Cel pracy: Ukazanie wybranych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez Annę Lewandowską i Ewę Chodakowską, a także próba ich oceny.

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie styczeń-luty 2016 r. Pierwsza część kwestionariusza zawierała pytania odnoszące się do aktywności fizycznej oraz korzystania z social mediów, w drugiej części proszono studentów o wyrażenie opinii na temat Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. Pytania miały charakter zamknięty lub półzamknięty. Opinię, badani wyrażali w skali liczbowej lub odpowiadając na pytania TAK/NIE. Grupę badawczą stanowili studenci trzeciego roku Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Wyniki: 67% badanych zadeklarowało, że są osobami aktywnymi fizycznie. Wszyscy uczestnicy badania korzystają z mediów społecznościowych, przy czym najpopularniejszym portalem był Facebook. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że zna zarówno Ewę Chodakowską, jak i Annę Lewandowską, a internet jest głównym źródłem wiedzy o aktywności obu trenerek.

Wnioski: Narzędzia marketingowe są skuteczne w promowaniu zdrowego stylu życia. Badana grupa korzysta z mediów społecznościowych (100%) i ten kanał pozwala na spersonalizowanie nadawanej informacji oraz zwiększenie skuteczności dotarcia jej do odbiorcy. Wykorzystywanie mediów społecznościowych pozwala na umacnianie zachowań prozdrowotnych promowanych przez Annę Lewandowską i Ewę Chodakowską. Fitness celebryci mają wpływ na zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wielu studentów obserwuje w mediach społecznościowych działalność celebrytów, co może być motywacją do wprowadzenia zmian i rozpoczęcia zdrowego trybu życia.

Abstract

Introduction: The development of society, apart from positive appraisals, often brings problems in the area of human health. Media expert a huge influence on society, and the development of the Internet is strengthened by the impact of the so-called new media. Many people are involved in health education, especially for young people, because they are active users of social media platforms. There are characters on the market that, thanks to their long-term activity within the promotion of a healthy lifestyle, have achieved tremendous popularity and my great influence on changing attitudes of well-healed many people. It is necessary to increase health prevention, which can be an element of using new media with the participation of health ambassadors.

The aim: To show the effectiveness of selected marketing tools used by Anna Lewandowska and Ewa Chodakowska, as well as an attempt to evaluate them.

Material and methods: The survey was conducted using the author’s questionnaire in the period January-February 2016. The first part of the questionnaire contained questions related to physical activity and the use of social media, in the second part students were asked to express their opinions on Anna Lewandowska and Ewa Chodakowska. The questions were closed or semi-closed. The opinion, the respondents expressed on a numerical scale or answering YES / NO questions. The research group consisted of third year students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Wroclaw.

Results: 67% of respondents declared that they are physically active people. All participants of the study use social media, with Facebook being the most popular. Over half of the respondents declared that they know Ewa Chodakowska and Anna Lewandowska, and the Internet is the main source of knowledge about the activities of both trainers.

Conclusions: Marketing tools are effective in promoting a healthy lifestyle. The surveyed group uses social media (100%) and this channel allows you to personalize the information and increase the efficiency of reaching the recipient. The use of social media allows strengthening pro-health behaviors promoted by Anna Lewandowska and Ewa Chodakowska. Fitness celebrities have an impact on the health behavior of students of the Medical University of Wroclaw. Many students observe celebrity activities on social media, which may be the motivation to change and start a healthy lifestyle.

Public Health Forum 2017;III(XI)4(43):263-267

WSTĘP

Podjęcie tematu pracy ma za zadanie ukazanie roli ambasadorów zdrowego stylu życia w kształtowaniu prawidłowych postaw zdrowotnych oraz promowaniu aktywności fizycznej w społeczeństwie. Nieustający rozwój społeczeństwa, wzrost świadomości i chęć aktywnego uczestnictwa, powodują poszukiwanie nowych technik i możliwości nie tylko w obszarze leczenia, ale przede wszystkim prewencji. Powszechność korzystania z social mediów wśród społeczeństwa nasuwa pytanie, czy dzięki tej formie komunikacji możliwe jest promowanie zachowań prozdrowotnych. Pomocnym narzędziem w kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia może być osoba ambasadora zdrowia. Ambasadorem zdrowego stylu życia można nazwać osobę, która przekazuje wiedzę w tym zakresie, angażuje się w działania mające przekonać ludzi do zmiany zachowań zdrowotnych, wpływa na określone postawy. Zachowanie zdrowotne jest jakimkolwiek zachowaniem (nawykiem, postawą, zwyczajem, uznawaną wartością przez pojedyncze osoby i grupy społeczne) w obszarze zdrowia [1]. Ambasadorowie to osoby, które skupiają wokół siebie podopiecznych, ich zadaniem jest motywowanie, utwierdzanie w słuszności prowadzonych zmian, a także często kontrola tego procesu. Na polskim rynku spotkać możemy wykwalifikowanych trenerów personalnych, dietetyków, fizjoterapeutów, lekarzy i psychologów. Niektóre z tych osób uzyskały miano celebryty z uwagi na ich ogromną popularność. Najbardziej znane opinii publicznej w Polsce są obecnie Ewa Chodakowska, będąca trenerką fitness, a także Anna Lewandowska mistrzyni świata w karate, a także specjalista do spraw żywienia. Przez swoją działalność i ogromne zaangażowanie uzyskały miano ambasadorek zdrowego stylu życia i często nazywane są „fitness celebrytami”. Wyżej wymienione osoby, wykorzystując swój wizerunek, promują zdrowy styl życia na bardzo szeroką skalę, korzystając z różnorodnych narzędzi marketingowych. Ich celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób do swoistej walki o zdrowie. Skutkiem „ubocznym” tej walki ma być zgrabna sylwetka, wzrost samooceny, lepsze samopoczucie, poprawa zdrowia psychicznego i w końcu poprawa relacji interpersonalnych. Ważnym elementem funkcjonowania ambasadorów zdrowia jest budowanie własnej silnej marki, która często przekłada się także na zasięg dotarcia do odbiorców.

Dotarcie do jak największej grupy odbywa się z wykorzystaniem kanałów komunikacji marketingowej, wśród których ogromną rolę odgrywają media. Komunikacja marketingowa jest jednym z procesów informacyjnych sprowadzającym się do interaktywnego przekazywania informacji pomiędzy nadawcą a jego odbiorcą poprzez określony kanał i środki komunikowania [3].

Obecnie coraz większą rolę odgrywają nowe media. Jako cechy nowych mediów podaje się dostęp do indywidualnego użytkownika będącymi jednocześnie odbiorcami, jak i nadawcami, wszechobecność, brak określenia lokalizacją lub przestrzenią [4].

Wśród nowych mediów bardzo popularne są media społecznościowe (ang. social media). Określenie to odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, aby przekształcić komunikację w interaktywny dialog. Są to media używane do społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację społecznością [5].

Stworzenie określonego wizerunku nie jest zadaniem łatwym, jest czasochłonne i wymaga realizowania założonego wcześniej planu. Skuteczność narzędzia osiąga się tworząc realny, łatwy w odbiorze wizerunek [6].

Marka jest to nazwa, termin, symbol lub wzór, stworzone w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia się wśród konkurencji. Jako elementy kreowania marki wyróżnia się nadanie nazwy, określenie symbolu i wyznaczenie znaku handlowego. Marka to produkt, usługa, organizacja, osoba lub symbol.

Czynnikami budującymi wartość marki są:

• liczba lojalnych klientów: stała grupa wybierająca celowo wybraną markę;

• stopień zauważalności marki: zdolność do przypomnienia sobie produktu na podstawie marki;

• udział w rynku i miejsce w rankingu;

• postrzegana jakość produktu;

• odporność marki na ataki ze strony konkurencji, stabilność rynkowa;

• koszty zastąpienia marki: koszty wynikające z powstaniem nowej marki dla istniejącego produktu;

• odporność na sytuacje kryzysowe: wyrażana w elastyczności popytu, im mniejsza elastyczność, tym większa wartość marki;

• wiek marki: czas obecności na rynku i w świadomości kupujących;

• stopień ochrony marki: zabezpieczenia prawne [7].

Budowanie marki osobistej skupia się głównie na tworzeniu wiarygodności osób [8]. W tym procesie zawierają się korzyści emocjonalne, jakie będzie czerpał klient. Istotne jest zbudowanie przejrzystej osobowości marki oraz zawarcie w przekazie głównej idei. Przekaz medialny powinien być konsekwentny i spójny w każdym wystąpieniu publicznym. Posługiwanie się imieniem i nazwiskiem może ułatwić proces kojarzenia wizerunku osoby z marką, jaką reprezentuje. Niezbędne w procesie kształtowania marki osobistej są emocje, używa się ich jako narzędzia do osiągnięcia efektu, którym jest identyfikacja odbiorcy z osobą publiczną.

Prawidłowo budowana marka w social mediach polega na aktywnym uczestnictwie osoby publicznej. Jako najistotniejszy składnik wyróżnia się uznanie opinii zwrotnej od odbiorcy, który jest weryfikatorem sukcesu. Istotne jest także zrozumienie roli konsumenta wybierającego konkretną markę. Utożsamianie się klienta z produktem jest bardzo pomocne dla sprzedawcy. Konsument wybierze produkt, który będzie mu się dobrze kojarzył, będzie lepiej znany. Idealną formą wykorzystania marki jako narzędzia marketingowego są filmy na kanale YouTube. Buduje to zaufanie wobec osoby, a także zwiększa jej rozpoznawalność [9].

Sukces marki można mierzyć sukcesem jednostki, która zakupi produkt lub usługę [10]. Powszechność mediów społecznościowych pozwala na szybkie i bezpośrednie komunikowanie się między producentami a jednostką. Powszechniejsze staje się używanie social mediów przez producentów w celu ułatwienia komunikacji z konsumentem. Zmniejsza się społeczna wrażliwość na reklamę telewizyjną czy banery reklamowe. Rośnie za to wartość opinii użytkowników konkretnego produktu oraz obiektywność oceniającego. Osoba zajmująca się opiniowaniem produktu może stać się jednocześnie potencjalnym ambasadorem marki. Firma BzzAgent przeprowadziła badania, w których określiła konkretne zachowania ambasadorów marki. Są nimi:

• doradzanie innym w podejmowaniu decyzji zakupowych − 73%

• uchodzenie za wiarygodne źródło informacji konsumenckich − 67%

• bieżąca wymiana informacji z otoczeniem na temat produktów i marek − 63%

• wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji zakupowych przez innych − 57% [11].

Badanie pokazało, że 58% badanych pozyskuje wiedzę o produkcie i sklepie ze źródła, jakim są social media. Najważniejszą cechą potencjalnego ambasadora marki powinna być otwartość na kontakty z innymi ludźmi. Istotny jest duży zasięg i wykorzystanie wielu kanałów informacji, w tym właśnie wspomnianych wcześniej mediów społecznościowych. Głównym zadaniem ambasadora jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców, zwiększając tym samym rozpoznawalność marki.

CEL

Celem pracy było ukazanie skuteczności wybranych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez Annę Lewandowską i Ewę Chodakowską, a także próba ich oceny.

Dodatkowym celem było wykazanie, że social media są najskuteczniejszym kanałem komunikacji z grupą wiekową pomiędzy 20 a 25 r.ż.

MATERIAŁ I METODA

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie styczeń−luty 2016 r. Pierwsza część kwestionariusza zawierała pytania odnoszące się do aktywności fizycznej oraz korzystania z social mediów, w drugiej części proszono studentów o wyrażenie opinii na temat Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej.

Grupę badawczą stanowili studenci (129 osób) trzeciego roku (20−25 lat) Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Składała się z 120 kobiet i 9 mężczyzn. Wydział Nauk o Zdrowiu posiada kierunki: Położnictwo, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Ratownictwo Medyczne i Fizjoterapia. Największą liczbę badanych stanowiły studenci i studentki: pielęgniarstwa − 34 studentki, położnictwa − 23 studentki, dietetyki − 22 studentki oraz zdrowia publicznego − 19 osób w tym 5 studentów, fizjoterapii − 19 osób w tym 1 student, ratownictwa medycznego – 12 osób, w tym 3 studentów.

Pierwsza część kwestionariusza zawierała pytania odnoszące się do aktywności fizycznej oraz korzystania z social mediów, w drugiej części proszono studentów o wyrażenie opinii na temat Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. W obu częściach pytania miały charakter zamknięty lub półzamknięty. Opinię badani wyrażali w skali liczbowej lub odpowiadając na pytania TAK/NIE.

Pozyskane dane zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Excel. W celu scharakteryzowania badanej zbiorowości posłużono się wskaźnikami procentowymi.

WYNIKI

W odpowiedzi na pytanie o regularną aktywność fizyczną 67% (87 osób) badanych zadeklarowało, że są osobami aktywnymi fizycznie.

Wszyscy uczestnicy badania korzystali z mediów społecznościowych, najpopularniejszym portalem był Facebook. Kolejnymi w kategorii popularności były Snapchat i Instagram. Dwa bardzo popularne portale społecznościowe, których zadaniem jest łatwa komunikacja z odbiorcą, czy to za pomocą publikowanych zdjęć (Instagram), czy krótkich wiadomości zdjęciowych o określonym czasie wyświetlania (Snapchat).

Większość badanych wykazała, że znane im są nazwiska Ewy Chodakowskiej oraz Anny Lewandowskiej, odpowiednio 99% (128 osób) i 95% (122 osoby).

Jako źródło wiedzy o ambasadorach zdrowia w postaci wymienionych celebrytek, najczęściej wykazywano internet (Chodakowska − 72% (94 osoby), Lewandowska 65% (84 osób)).

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie głównego narzędzia komunikacji między celebrytką a odbiorcami. W odpowiedziach dotyczących Ewy Chodakowskiej okazało się, że studenci do obserwowania celebrytki wykorzystują portal Facebook (36%, 46 osób) oraz Instagram (14%, 18 osób). Anna Lewandowska nawiązuje kontakt z badanymi za pomocą Facebooka (22%, 29 osób) oraz Instagramu (12%, 15 osób).

Uczestników badania, zapytano także o inne formy styczności z ambasadorkami. Filmy instruktażowe, są popularną formą prezentacji wśród obu celebrytek. Z takiej formy obserwacji Ewy Chodakowskiej skorzystało ponad połowa (55%, 71 osób) badanych. Natomiast u Anny Lewandowskiej jest to narzędzie mniej popularne, tylko 18% (23 osoby) korzystało z filmów. Obie ambasadorki są autorkami książek. Jednakże w grupie badanej nie cieszą się one popularnością. 68% (88 osób) nigdy nie korzystało z książek Ewy Chodakowskiej, podobnie poradniki Anny Lewandowskiej nie są popularne wśród studentów, 86% (111 osób) nie czytało książki celebrytki. Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska, pojawiają się także w przestrzeni publicznej, prowadząc warsztaty autorskie, podczas których, promują zachowania prozdrowotne. Niestety wśród studentów, nie jest to popularna forma kontaktu, tylko 6% (8 osób) kiedykolwiek skorzystało z warsztatów Ewy Chodakowskiej, a 3% (4 osoby) z oferty warsztatów Anny Lewandowskiej.

Chcąc zbadać wizerunek celebrytek zapytano o nastroje sympatii, 50% (65 osób) ocenia pozytywnie Ewę Chodakowską i 44% (57 osób) Annę Lewandowską.

Istotne jest także w postrzeganiu fitness celebryty przez odbiorcę, fakt czy budzi on zaufanie, oraz czy jest postrzegany jako silna marka. Większe zaufanie (61%,78 osób) budzi Ewa Chodakowska, w porównaniu do Anny Lewandowskiej (43%,56 osób). Ostatnie pytanie dotyczyło celebrytek jako symbolu silnej marki. Wyraźnie widać wśród odpowiedzi, że jako silną markę większość uznała Ewę Chodakowską (73%, 95 osób), jednak połowa ankietowanych uznała, że Anna Lewandowska (50%, 65 osób) również jest symbolem silnej marki.

DYSKUSJA I WNIOSKI

Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska są rozpoznawalne wśród badanej grupy respondentów, którą stanowili studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Badania wyraźnie pokazały, że najczęstszym kanałem komunikacji między celebrytą a odbiorcą jest internet oraz szeroko pojęte social media.

W badaniach zaobserwowano, że wszyscy korzystają z social media, dzięki czemu pozostają w stałym kontakcie z celebrytą. Obie fitness celebrytki komunikują do podobnej grupy wiekowej i o podobnych zainteresowaniach (zdrowy styl życia), więc używanie narzędzi nowych mediów jest niezbędne. Obserwuje się różnice w popularności między celebrytkami w obszarze profesjonalizmu oraz identyfikowania danej osoby jako silnej marki. Wyraźnie lepsze wyniki we wspomnianych obszarach uzyskała Ewa Chodakowska, co świadczy o jej lepszej pozycji na rynku. Jednakże powodem może także być dłuższa obecność na rynku fitnessowym oraz szersze grono odbiorców. Potwierdza to także badanie przeprowadzone przez agencję NapoleonCat dotyczące popularności poszczególnych profili w social mediach w 2016 r., które pokazuje, że profil Ewy Chodakowskiej jest jednym z głównych profili na Facebooku (ponad 2 mln fanów i wzrost o 16% w ciągu roku), natomiast Anna Lewandowska jest bardziej popularna na Instagramie [12].

Fanami Ewy Chodakowskiej są głównie kobiety – zaledwie 6 procent to mężczyźni. Grupa najbardziej zainteresowana trenerką fitness to panie w wieku 25−34 lata. Stanowią one prawie 40%. Drugą wielkościową grupą są kobiety w wieku 18−24 lata. Najmniej zainteresowane są kobiety po 65. roku życia [13].

Wpływ mediów społecznościowych na grupę w wieku grupy badanej wskazała Kuczamer-Kłopotowska, potwierdzając, iż odgrywają one istotną rolę w życiu młodych ludzi. Zwróciła uwagę na specyfikę procesów komunikacji, zachodzących zarówno pomiędzy członkami tej grupy, jak i procesów ich komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem, podkreślając, że mogą być również skutecznym sposobem na dotarcie do tego segmentu z precyzyjnie sprofilowanym komunikatem marketingowym [14].

Swoją popularność obie trenerki zawdzięczają skutecznie budowanej marce osobistej, która skupia się głównie na tworzeniu wiarygodności osób [8]. Niezbędne w procesie kształtowania marki osobistej są emocje, których się używa jako narzędzia do osiągnięcia efektu, którym jest identyfikacja odbiorcy z osobą publiczną. Ewa Chodakowska w jednym z wywiadów mówi: „Marzy mi się, żeby każdą jedną Polkę zarazić moim optymizmem. Trening to jest droga do samorealizacji, nie chodzi tylko o „bikini workout”, ale bardziej o naszą psychikę, która zaczyna zupełnie inaczej działać, kiedy jest ruch na co dzień. Wtedy nabieramy samoakceptacji, rośniemy w siłę mentalną, nabieramy pewności siebie, robimy się bardziej towarzyskie, otwarte… Chciałabym motywować do tego, żebyśmy się lepiej czuły same ze sobą” [15].

Nigdy wcześniej nie prowadzono zbiorczych badań porównujących obie fitness celebrytki w jednym badaniu. Jednak istnieją narzędzia do badania aktywności w sieci internetowej, które mogą być pomocne w ocenie skuteczności narzędzi marketingowych stosowanych przez konkretne osoby lub firmy.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że celebryci są pomocni w promowaniu postaw zdrowotnych, pełną funkcję ambasadorów, skupiając wokół siebie osoby zaangażowane w dbanie o swoje zdrowie. Badana grupa studentów to osoby, które określiły siebie jako aktywne fizycznie. Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym żywieniem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia [16].

Konieczne jest prowadzenie działań w zakresie promowania prawidłowych postaw zdrowotnych ze względu na wciąż niezadowalającą aktywność fizyczną Polaków. Grupa badana wykazała, że odsetek korzystających z nowych mediów jest duży. Należy wykorzystać ten fakt, a także stosować media społecznościowe jako jeden z najważniejszych kanałów komunikacji ze społeczeństwem, szczególnie z ludźmi młodymi. Aby zwiększyć siłę przekazu, niezbędny jest autorytet, którym może być trener oraz celebryta. Ważne jest, aby był on postrzegany jako profesjonalista w swojej dziedzinie. Posługiwanie się autorytetem w każdej dziedzinie edukacji, także zdrowotnej, jest oceniane jako skuteczne. Za pomocą mediów społecznościowych bardzo szybko można zbudować autorytet edukatora. Można założyć, że użytkownicy, wyrażając w sieci swoje opinie, współtworzą jego wizerunek [17].

Reasumując, skuteczne wykorzystanie wybranych narzędzi marketingowych przez fitness celebrytów może być pomocne w promowaniu prawidłowych postaw zdrowotnych.

Powyższe badanie można traktować jako wstęp do szerszych badań obejmujących większą grupę osób, tak by określić najskuteczniejsze narzędzie z daną grupą, w kontekście promowania zdrowego stylu życia.

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski:

1. Istnieje możliwość wykorzystania social mediów do promowania zachowań i postaw prozdrowotnych ze względu na szeroki odbiór za pomocą tego kanału informacyjnego, a także wysoką skuteczność w odbiorze przekazywanej informacji. Ten kanał komunikacji między odbiorcą a nadawcą, pozwala na skonkretyzowanie informacji nadawanej i zwiększenie prawdopodobieństwa dotarcia jej do odbiorcy. Używanie reklamy i PR w mediach społecznościowych pozwala na kreowanie wizerunku zachowań prozdrowotnych przez Annę Lewandowską i Ewę Chodakowską.

2. Należy skupić się na skuteczności przekazu w social mediach, gdyż to ta forma komunikacji jest popularniejsza niż spotkania osobiste z fanami lub publikacje książkowe.

3. Poszukując skutecznych rozwiązań w zapobieganiu negatywnym skutkom rozwoju społeczeństwa, można wykorzystać silne marki w postaci ambasadorów zdrowia, kreujących nowe trendy i kierunki rozwoju.

4. Social media są najskuteczniejszym kanałem komunikacji w grupie między 20−25 r.ż. Przeprowadzone badanie wykazało, że 100% respondentów korzysta z mediów społecznościowych. Może posłużyć to jako podstawa do dalszych badań, w kierunku poszukiwania najskuteczniejszego narzędzia komunikacyjnego w obszarsze social media, dla wybranej grupy wiekowej.

Piśmiennictwo

1. Nosko J. Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne – aspekty historyczno-kulturowe. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, 2005, 13.

2. Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21.11.1986, WHO/HPR/HEP/95.1.

3. Szymoniuk B. Komunikacja marketingowa – instrumenty i metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2006, 16-20.

4. Królewski J, Sala P. E-marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 65-70

5. Kuczamer-Kłopotowska S. Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y. Hand Wewn. 2016;3(362):221.

6. Fleischer M. Corporate identity i public relations. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2003, 45.

7. Altkorn J. Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu, 2004, 67.

8. Tkaczyk P. Zakamarki marki. Rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki. Warszawa: Onepress, 2011, 34

9. Piwowarska A. Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie. Gliwice: Helion, 2015, 89.

10. http://www.ekomercyjnie.pl/ambasadorzy-marki-w-ecommerce-skad-sie-biora/ 20.04.2016

11. Harvey M. A Field Guide to Brand Advocates. [https://womma.org/a-field-guide-to-brand-advocates]

12. Kall J. Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, 36-40

13. Najpopularniejsze profile w mediach społecznościowych w 2016 r.
– raport NapoleonCat, Marketing przy kawie (data pobrania 8.03.2017)

14. Kuchta M. Kto jest fanem Ewy Chodakowskiej na Facebooku? Social Press (data pobrania 8.03.2017).

15. Pomorski M. Ewa Chodakowska: Trenerka-kilerka uczy optymizmu. Kim jest idolka tysięcy młodych Polek? PolskaTimes (data pobrania 10.03.2017)

16. Ponczek D. Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl Higi Epidemiol. 2012;93(2):266

17. Nowak PF, Chilimoniuk-Nowak M. Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej. In: Wolska-Adamczyk A. (ed.) Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. Warszawa: WSIiZ, 2015. 42

Adres do korespondencji:

Martyna Wiśniewska

Studia doktoranckie

Zakład Biologii Człowieka

Wydział Fizjoterapii

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel.: 603 505 887

e-mail: m.w..martyna.92@gmail.com

Nadesłano: 10.09.2017

Zaakceptowano: 12.12.2017