Provading senior care in the area of Lower Silesia

Magdalena Matuszewska, Ewa Kuriata-Kościelniak

Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska

STRESZCZENIE

Starzenie się społeczeństwa stanowi jeden z wielu obszarów zainteresowań szeroko pojętego zdrowia publicznego. Zwiększająca się liczba seniorów i nestorów w społeczeństwie wymaga podejmowania wielowymiarowych działań w celu zaspokojenia ich potrzeb, a także zapewnienia im coraz lepszej jakości życia. Na terenie Dolnego Śląska osoby powyżej 65. roku życia stanowią 16,2% całej populacji. Analiza pełnego zakresu opieki nad seniorami pozwala wyodrębnić ważne aspekty opieki zdrowotnej, jak i pomocy socjalnej, egzystencjalnej. Chociaż nieocenioną rolę w opiece nad osobami starszymi pełni nadal rodzina, w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój sektora prywatnego, oferującego różnego rodzaju formy zabezpieczenia społecznego. Mimo widocznych starań władz lokalnych, nadal odnotowuje się wysoki deficyt w zakresie zaspokojenia szeregu ważnych potrzeb starszych mieszkańców omawianego regionu.

Słowa kluczowe: starzenie się, opieka geriatryczna

ABSTRACT

Aging of society constitutes one of the many interest areas broadly described as public health. Growing number of seniors and the elderly in society demands multidimensional actions aiming at securing their needs, as well as ensuring better life standards. In the area of Lower Silesia people above the age of 65 constitute 16.2% of the population. Analysis of the complete range of senior care enables to distinguish essential aspects of health care, as well as social and existential care. Family is still crucial as far as the senior care is considered. In recent years, a dynamic development of the private sector may be observed, which offers various types of social protection. Despite visible efforts of the local authorities, a high deficit in the area of securing various senior needs of this area might be observed.

Key words: aging of society, geriatric care

Public Health Forum. 2017;III(XI)2(41):76-81

Cel

Celem głównym opracowania jest analiza stanu zabezpieczenia społecznego populacji ludzi starych na terenie Dolnego Śląska.

Materiał i metody

W przygotowaniu publikacji posłużono się przeglądem piśmiennictwa, raportów oraz dokumentów, m.in.: „Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020” oraz wykorzystano dane zawarte na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Oddziału Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Zebrany materiał stanowią dane liczbowe obrazujące stan zaspokojenia potrzeb oraz perspektywę rozwoju infrastruktury w opiece geriatrycznej na terenie województwa dolnośląskiego.

Wstęp

Problem starzejących się społeczeństw dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Wielowymiarowość problemów związanych ze starością i starzeniem się skłania do podejmowania kompleksowych działań z zakresu opieki geriatrycznej. Starzenie się społeczeństwa pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na specyficzne świadczenia zdrowotne, jak np. opieka długoterminowa nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi, które jednak nie wymagają hospitalizacji. Zwiększa to społeczne zapotrzebowanie na dostosowanie infrastruktury systemu ochrony zdrowia oraz oferty świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w różnych formach instytucji, zarówno stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, całodobowych, dziennych oraz opieki domowej [1]. Większość państw poszukuje rozwiązań prowadzących do możliwie najdłuższego samodzielnego funkcjonowania seniorów we własnym środowisku, jednocześnie zwracając uwagę na ich jakość życia. Przykładami mogą być m. in. dzienne szpitale geriatryczne w Wielkiej Brytanii, czy hospitalizacja domowa w Szwecji. Doświadczenia innych krajów pokazują, że najskuteczniejsza okazuje się działalność na rzecz seniorów realizowana na poziomie lokalnym. Ważną rolę odgrywa przy tym stan infrastruktury komunalnej i społecznej w miejscu ich zamieszkania [2]. W Polsce opieka geriatryczna opiera się o rozwiązania systemowe obejmujące opiekę zdrowotną oraz pomoc społeczną. W systemie ochrony zdrowia funkcje zarządcze, finansujące i kontrolne pełnią: Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, samorządy terytorialne i wojewodowie. Opieka zdrowotna polega na świadczeniach udzielanych w celu zapobiegania chorobom i urazom, wczesnego wykrywania chorób, leczenia, pielęgnacji oraz zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczania [3]. System ten wychodzi naprzeciw potrzebom seniorów. Zadania z tego zakresu realizowane są w ośrodkach opieki długoterminowej, oddziałach szpitalnych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach oraz przez pielęgniarską domową opiekę długoterminową. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Zadaniem pomocy społecznej jest udzielanie wsparcia socjalnego tym członkom społeczeństwa, którzy odczuwają deficyt warunków zapewniających godną egzystencję, w tym przypadku seniorom. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczenia przysługują osobom, które ze względu na wiek, chorobę czy też niepełnosprawność, potrzebują choćby częściowej opieki oraz pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc ta realizowana jest w ośrodkach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, za pośrednictwem firm świadczących usługi opiekuńcze. Formy tej pomocy mogą mieć postać usług, ale także świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze, umieszczenia w placówce opiekuńczej [4]. Największą rolę w zakresie opieki długoterminowej odgrywa jednak rodzina, a tylko w określonych sytuacjach obowiązek ten przejmują różnego rodzaju placówki. Należy jednak podkreślić, iż kluczowym założeniem współczesnych modeli opieki geriatrycznej oraz celem podstawowym działań realizowanych w tym obszarze w najbliższym czasie, powinna być przede wszystkim poprawa jakości życia osób starszych, czyli spowodowanie, aby mogły one jak najdłużej funkcjonować w miarę samodzielnie i bezpiecznie we własnym środowisku [5]. Nie może to jednak oznaczać pozostawienie seniorów i ich rodzin bez wsparcia instytucjonalnego.

Struktura demograficzna
mieszkańców Dolnego Śląska

Na terenie całego kraju można zauważyć sukcesywne „starzenie się” najbardziej licznych roczników populacji, będące efektem wchodzenia w wiek starczy wyżów demograficznych okresu powojennego (obecnie) i lat osiemdziesiątych XX wieku (w roku 2030). W niedalekiej przyszłości, z powodu spadającej liczby urodzeń, zmniejszeniu ulegnie ogólna liczba ludności Polski [6]. W województwie dolnośląskim według stanu z dnia 31 grudnia 2015 roku mieszkało 2 904 2007 osób, tj. 7,6% ludności Polski (5. miejsce wśród wszystkich województw w kraju). Wśród ogółu ludności województwa dolnośląskiego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Najwięcej osób – 63,5% jest w wieku produkcyjnym, 16,8% – w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym wynosi 31,4 [7]. Na terenie Dolnego Śląska osoby w wieku 65 lat i powyżej na dzień 31.12.2015 roku stanowiły 16,2% całej populacji. Przeciętna długość trwania życia wynosi dla kobiet 81,1 lat, a dla mężczyzn – 73, 1 [8]. Wskaźnik feminizacji wynosi 108 kobiet na 100 mężczyzn dla województwa ogółem, natomiast w grupie osób w wieku 65 lat i więcej wynosi odpowiednio 163 i jest wyższy niż dla
Polski ogółem.

Geriatryczna opieka zdrowotna
na Dolnym Śląsku

Świadczenia udzielane w ramach geriatrycznej opieki zdrowotnej mają charakter stacjonarny i ambulatoryjny. Na terenie Dolnego Śląska pracuje obecnie 13 geriatrów (Tabela 1). Oznacza to, że na jednego pacjenta powyżej 65. roku życia przypada zaledwie 0,002 lekarza specjalisty. Niestety, pomimo zwiększenia możliwości kształcenia lekarzy, specjalizacja geriatryczna jest przez młodych lekarzy niechętnie wybierana.

Liczbę lekarzy geriatrów w woj. dolnośląskim przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Liczba lekarzy geriatrów wykazanych w umowach w latach 2011-2015 na terenie Dolnego Śląska (wg nr PESEL, bez względu na to, czy geriatria jest I czy II [cyfry rzymskie] specjalizacją)

Lata

Liczba lekarzy geriatrów

2012

16

2013

15

2014

15

2015

13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Dolnośląskiego Oddziału NFZ.

Niedobór lekarzy specjalistów oraz ich rozmieszczenie na terenie województwa w znaczący sposób przyczyniają się do ograniczenia dostępności opieki medycznej dla pacjentów geriatrycznych (Tabela 2).

Tabela 2. Liczba lekarzy geriatrów wykazanych w umowach, wg miejsca wykonywania świadczeń w latach 2012-2015

Liczba lekarzy w latach

Miejscowość

2012

2013

2014

2015

Ciepłowody

1

1

1

Jelenia Góra

2

2

2

2

Lądek Zdrój

1

1

1

1

Lubin

1

1

1

1

Oleśnica

1

1

1

Stronie Śląskie

1

1

Syców

1

1

1

Świebodzice

3

1

1

1

Wałbrzych

1

1

1

Wrocław

8

9

10

8

Razem

19

19

20

13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Dolnośląskiego Oddziału NFZ.

Opieka zdrowotna dla seniorów z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Kolejna tabela ilustruje udział procentowy porad udzielonych osobom starszym w świadczeniach lekarzy POZ.

Z danych przedstawionych w Tabeli 3 wynika, że udział procentowy świadczeń lekarza POZ, udzielonych pacjentom w wieku ponad 65 lat, systematycznie wzrastał w strukturze wszystkich udzielonych świadczeń – z 29,17% w roku 2012 do 31,11% w roku 2014. Potwierdza to ciągle rosnącą tendencję w zakresie świadczeń adresowanych do osób starszych. Bezdyskusyjne jest jednak stwierdzenie, iż konieczne jest zwiększenie tej oferty w ramach finansowania publicznego.

Wzrost liczby udzielanych świadczeń obserwuje się także w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Wzrasta ogólna liczba pacjentów korzystających z takiej opieki w tym także liczba pacjentów powyżej 65. roku życia, a także ich udział w ogólnej liczbie pacjentów. Największa liczba osób chorych w wieku powyżej 65. roku życia korzystała z opieki w zakresie kardiologii. Ze świadczeń z zakresu geriatrii skorzystała stosunkowo mała liczba seniorów, ze względu na niewielką dostępność do poradni o tym profilu w województwie (Tabela 4).

W latach 2014 i 2015 Oddział Dolnośląski Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowy ze świadczeniodawcami w regionie na 103 łóżka w kategorii opieka geriatryczna (Tabela 5).

Jak wynika z przedstawionych danych, nadal utrzymuje się dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem a dostępnością do tego rodzaju opieki. Wzrastająca liczebność populacji seniorów na terenie województwa wskazuje na konieczność dalszego zwiększenia liczby nowych miejsc dla tej grupy pacjentów.

Znaczącym zagadnieniem opieki nad pacjentami w wieku od 65. roku życia jest opieka paliatywna. Niestety, stały deficyt opieki instytucjonalnej nad osobami w terminalnej fazie choroby oznacza ograniczenie dostępu do profesjonalnej opieki medycznej, której celem jest zapewnienie warunków godnego przeżywania choroby oraz umierania z godnością. Dynamikę zmian w liczbie hospicjów, łóżek w oddziałach opieki paliatywnej oraz pielęgniarskiej pokazano w Tabelach 6 i 7.

Długi czas oczekiwania na przyjęcie pacjentów do instytucji realizujących świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, świadczy o odczuwalnym deficycie tego zakresu opieki, nie tylko w regionie Dolnego Śląska, ale też ogółem w Polsce. Celem priorytetowym musi być obecnie dynamiczny rozwój różnych form zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienia wysokich standardów opieki nad starszymi pacjentami chorymi przewlekle, przebywającymi w instytucjach opiekuńczych.

Analiza struktury wiekowej pacjentów pozostających pod opieką zakładów opieki długoterminowej pokazuje wyraźną dominację osób w wieku 80. lat i więcej (Tabela 8).

W latach 2013-2014 zaobserwowano wzrost liczby pacjentów, z dyskretną przewagą mężczyzn. Niewątpliwy sukces medycyny, pozwalający dożywać Polakom coraz dłuższego wieku, nie może jednocześnie oznaczać zaniechania starań o godne ich życie.

Przykładem rozwiązań z zakresu pomocy społecznej są stacjonarne Domy Pomocy Społecznej. W 2013 roku na terenie województwa dolnośląskiego istniało 57 takich placówek a w 2014 roku – 59 (inne dane liczbowe przedstawia Tabela 9).

W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się także prywatne firmy świadczące opiekę dla osób starszych. Sektor ten pozostaje jednak poza zasięgiem wielu rodzin, ze względu na wysoki koszt pobytu. W zakresie zabezpieczenia socjalnego oraz warunków egzystencji polskich seniorów, ciągle najsilniejszym ogniwem jest najbliższa rodzina. Jednocześnie od kilku lat możemy obserwować spadek liczby gospodarstw domowych prowadzonych wspólnie przez dziadków, rodziców i dzieci.

Podsumowanie

Raport NIK dotyczący opieki geriatrycznej w Polsce w latach 2011–2013, opublikowany w dniu 13 kwietnia 2015 roku [9] wskazuje, że opieka w tym zakresie nadal jest niespójna, nieskoordynowana, niezintegrowana, a przede wszystkim niewspółmiernie ograniczona, w stosunku do narastających potrzeb. System finansowania publicznego nie zapewnia możliwości dostosowania oferty świadczeń w zakresie opieki geriatrycznej ani pod względem ilościowym, ani jakościowym. W Polsce brakuje lekarzy geriatrów, specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych, co prowadzi do narastającego ograniczenia dostępności tego zakresu opieki [9]. Jednym z deklarowanych obecnie przez Ministerstwo Zdrowia priorytetów jest poprawa funkcjonowania systemu w zakresie opieki nad seniorami. Podstawowe cele to upowszechnienie i poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości opieki poprzez zastosowanie standardów fachowej wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej, a także finansowanie świadczeń zdrowotnych i infrastruktury opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku adekwatne do ich potrzeb. Istotną zmianą wprowadzoną do opieki szpitalnej 1 stycznia 2012 r. jest procedura medyczna – „Całościowa ocena geriatryczna” (COG). Stanowi ona interdyscyplinarny proces wielowymiarowej i standaryzowanej oceny poziomu funkcji życiowych osób starszych. COG pozwala porządkować proces diagnozowania i kwalifikowania do określonych procedur medycznych i świadczeń, a tym samym umożliwia właściwe dostosowanie leczenia i opieki do stanu pacjenta w wieku podeszłym [10]. Nadrzędnym celem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 jest wydłużenie czasu trwania życia w jak najlepszym zdrowiu [10]. Wśród obszarów wymagających działań wpisano promocję zdrowia i aktywnego starzenia się. Osoby powyżej 65 roku życia stanowią 16,2% ogółu ludności województwa. Rosnąca liczba seniorów pociąga za sobą konieczność modyfikacji obecnie istniejących rozwiązań systemowych, a także wprowadzanie nowych strategii i programów. W zakresie opieki zdrowotnej brakuje holistycznego podejścia do problemów zdrowotnych tej grupy. Istnieje zbyt mało jednostek nastawionych na pacjentów geriatrycznych. Chorzy zmuszeni są do hospitalizacji głównie w oddziałach wewnętrznych. Pacjenci ambulatoryjni są konsultowani i leczeni przez lekarzy specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej i kierowani do innych specjalistycznych poradni. Takie postępowanie skutkuje polipragmazją, wzrostem odsetka błędów jatrogennych oraz wzrostem kosztów za świadczone usługi medyczne. Istotnym problemem jest także brak skoordynowanej współpracy systemu pomocy społecznej z systemem ochrony zdrowia. Na terenie województwa obserwujemy zjawiska, takie jak: przedłużające się hospitalizacje z przyczyn socjalnych czy też korzystanie z opieki pielęgniarskiej długoterminowej, a także pobyty w zakładach opiekuńczo leczniczych, pomimo braku wskazań medycznych. Biorąc pod uwagę przedstawioną sytuację oraz współczesne trendy demograficzne, władze województwa opracowały dokument programowy pt. „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku”. Najistotniejszym z założeń polityki senioralnej jest dbałość o poprawę dostępności o określonych rodzajów świadczeń. Program przeciwdziałania negatywnym następstwom wieku senioralnego DOLNOŚLĄSKI SENIOR ukierunkowany jest na realizację ważnego celu, którym jest podniesienie jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska poprzez stworzenie systemu kompleksowej opieki nad osobami w wieku starszym, realizującego komplementarne podejście do problematyki starzenia się społeczeństwa. Stanowi to ważne i trudne wyzwanie organizacyjne dla całego systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Jednak stworzenie skutecznego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz sieci wsparcia dla ich rodzin jest wyzwaniem ponadczasowym, co oznacza konieczność opracowania i realizacji długofalowej strategii rozwoju opieki geriatrycznej dostosowanej do potrzeb populacji ludzi starych.

PIŚMIENNICTWO

1. Waszkiewicz L, Kuriata E. Rozwój kadr medycznych w świetle rosnącego zapotrzebowania na opiekę długoterminową w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W: Krzyżanowski D, Payne M, Fal AM (editors). Ból i cierpienie – ujęcie interdyscyplinarne „Żyć godnie do końca”. Wrocław: Presscom; 2013.

2. Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P. (editors). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia; 2012.

3. Ministerstwo Zdrowia. Organizacja systemu ubezpieczenia. Dostępne: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/organizacja-systemu-ubezpieczenia/

4. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomoc społeczna. Dostępne: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/,

5. Kuriata-Kościelniak E. Założenia współczesnych modeli opieki geriatrycznej. W: Fal AM, Witczak I, Kuriata-Kościelniak E (editors). Opieka geriatryczna w Polsce. Warszawa: CeDeWu, 2016.

6. Narodowy Fundusz Zdrowia. Prognoza korzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce. Warszawa 2016. Dostęp: http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/publikacje/prognoza_korzystania_ze_swiadczen_szpitalnych_finansowanych_przez_nfz_w_kontekscie_zmian_demograficznych_w_polsce.pdf

7. Polska w liczbach. Województwo dolnośląskie. Dostęp: http://www.polskawliczbach.pl/dolnoslaskie

8. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczne vademecum samorządowca. Województwo dolnośląskie. Dostęp: http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_dolnoslaskie.pdf

9. Najwyższa Izba Kontroli. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym. Warszawa 2015.

10. Ministerstwo Zdrowia. Opieka nad osobami starszymi. Dostęp: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka-nad-osobami-starszymi/

Adres do korespondencji:

Magdalena Matuszewska

Zakład Organizacji i Zarządzania,
Katedra Zdrowia Publicznego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny,
Wrocław, Polska

e-mail: magdalena.matuszewska@umed.wroc.pl

Nadesłano: 29.12.2016

Zaakceptowano: 6.06.2017

Zapewnienie opieki nad seniorami na terenie Dolnego Śląska

Magdalena Matuszewska, Ewa Kuriata-Kościelniak

Tabela 4. Udział procentowy świadczeń w rodzaju AOS udzielonych osobom w grupie wiekowej powyżej 65 r.ż.

Zakres świadczeń

Liczba świadczeń

2012

2013

2014

Ogółem

Powyżej 65 r.ż.

Udział %

Ogółem

Powyżej 65 r.ż.

Udział %

Ogółem

Powyżej 65 r.ż.

Udział %

Świadczenia w zakresie diabetologii

105 543

48 758

46%

108 563

51 552

47%

114 789

56 642

49%

Świadczenia w zakresie geriatrii

995

993

100%

1 111

1 106

100%

1 213

1 209

100%

Świadczenia w zakresie kardiologii

236 038

120 768

51%

262 145

137 175

52%

267 120

145 334

54%

Świadczenia w zakresie nefrologii

18 033

9 301

52%

20 485

11 229

55%

21 105

11 957

57%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Dolnośląskiego Oddziału NFZ.

Tabela 3. Udział procentowy porad w zakresie świadczeń lekarza POZ udzielonych osobom po 65 roku życia w latach 2012-2014

Rok

Udział procentowy porad

2012

29,57%

2013

30,09%

2014

31,11%

Źródło: na podstawie danych zawartych w aplikacji CBS, sprawozdanych przez świadczeniodawców POZ.

Zapewnienie opieki nad seniorami na terenie Dolnego Śląska

Tabela 5. Liczba łóżek geriatrycznych zakontraktowanych przez NFZ

Świadczeniodawca

Miasto

Kategoria

Liczba łóżek geriatrycznych 2014

Liczba łóżek geriatrycznych 2015

Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza

Wrocław

Geriatria-Hospitalizacja

46

46

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1

Wrocław

Geriatria-Hospitalizacja

21

21

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mikulicz”

Świebodzice

Geriatria-Hospitalizacja

17

17

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o.

Lubin

Geriatria-Hospitalizacja

10

10

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Jelenia Góra

Geriatria-Hospitalizacja

9

9

RAZEM

103

103

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Dolnośląskiego Oddziału NFZ.

Tabela 6. Opieka paliatywna w woj. dolnośląskim

Hospicja i oddziały opieki paliatywnej

Województwo/

Rok

Zakłady

Łóżka

Pacjenci objęci
opieką w ciągu roku ogółem w tys.

w tym kobiety

Osobodni

Średni pobyt pacjenta
w dniach

Hospicja

Dolnośląskie

2013

7

123

1,71

0,8

33,3

19,4

Dolnośląskie

2014

8

135

1,8

0,9

82,9

46,1

Oddziały opieki paliatywnej

Dolnośląskie

2013

4

119

1,3

0,6

29,4

23,0

Dolnośląskie

2014

4

118

1,3

0,6

28,8

22,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014, Warszawa 2015.

Magdalena Matuszewska, Ewa Kuriata-Kościelniak

Tabela 7. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Województwo/

Rok

Zakłady

Łóżka

Pacjenci objęci opieką w ciągu roku ogółem w tys.

w tym kobiety

Osobodni

Średni pobyt pacjenta w dniach

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Dolnośląskie

2013

36

1631

3,6

2,5

610,4

170,1

Dolnośląskie

2014

36

1712

3,4

2,4

629,2

186,2

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dolnośląskie

2013

20

721

1,9

1,3

386,2

207,6

Dolnośląskie

2014

21

855

1,7

1,1

296,4

178,6

*Bez zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych typu psychiatrycznego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014, Warszawa 2015.

Tabela 8. Struktura wiekowa pacjentów przebywających w zakładach opieki długoterminowej*

Struktura wiekowa pacjentów zakładów opieki długoterminowej

Województwo/

Rok 

Pacjenci

Z liczby ogółem w wieku

Osoby nie opuszczające łóżek

Ogółem

w tym kobiety

do 18 lat

19-40

41-60

61-64

65-74

75-79

80 lat i więcej

Dolnośląskie 2013

3331

2204

147

86

497

230

555

495

1321

1114

Dolnośląskie 214

3426

2311

152

65

421

225

622

483

1458

1171

* Łącznie z hospicjami i z oddziałami opieki paliatywnej oraz zakładami opiekuńczo-leczniczymi i pielęgnacyjno-opiekuńczymi typu psychiatrycznego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014, Warszawa 2015.

Tabela 9. Pomoc społeczna na Dolnym Śląsku Stacjonarne Domy Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej (z filiami) w tym domy pomocy społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Mieszkańcy placówek stacjonarnej pomocy społecznej (z filiami) – osoby w podeszłym wieku

Woj. dolnośląskie 2013

102

57

960

Woj. dolnośląskie 2014

110

59

1152

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Statystyczne vademecum samorządowca. Województwo dolnośląskie 2014, 2015

Zapewnienie opieki nad seniorami na terenie Dolnego Śląska